Pl:Słowniczek

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Pl:Glossary)
Jump to navigation Jump to search
Spis treści O projekcie OpenStreetMap Przeglądanie Jak wnieść wkład Wkład w dane mapowe Edytowanie Słowniczek Przewodnik dla początkujących

Ta strona zawiera listę terminów technicznych i potocznych używanych w projekcie OpenStreetMap i wokół niego.

A · B · C · D · E · F · G · H ·  I  · J · K · L · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · W · Z

Uwaga: Jest to dość arbitralne, co zostało uwzględnione na tej stronie. Ta lista z pewnością nie jest kompletna. Istnieje wiele słów żargonu i nazw oprogramowania w OpenStreetMap i wokół niego.

Jeśli nie znalazłeś tego, czego szukasz:

A

 • API (Application Programming Interface) – interfejs programistyczny aplikacji. API OSM zapewnia wysoki poziom dostępu do bazy danych OpenStreetMap, umożliwiając klientom żądanie i edycję obiektów z bazy danych.
 • armchair mapping – mapowanie bez wizyty na miejscu, a jedynie w oparciu o zdjęcia lotnicze lub satelitarne, lub inne źródła danych

B

 • baza danych – baza danych OSM jest miejscem, w którym przechowujemy nasze dane mapowe. Z technicznego punktu widzenia jest to instalacja PostgreSQL działająca na różnych serwerach, ale większość aplikacji uzyskuje do niej dostęp za pośrednictwem interfejsu API.

C

 • CRFOP – Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody – zawiera pomniki przyrody oraz obszary chronione
 • CSIOZ – Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia – zawiera publiczne rejestry medyczne Centrum e-Zdrowia, w OpenStreetMap stosowany jest między innymi ref:csioz=* dla potrzeb identyfikacji aptek powiązanych z rejestrem aptek ogólnodostępnych, punktów aptecznych, aptek szpitalnych, aptek zakładowych oraz działów farmacji szpitalnej https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/registry/ra

D

 • DWG – Data Working Group
 • DDR – droga dla rowerów

E

F

G

I

 • import – proces przesyłania danych zewnętrznych do OSM
 • iD – przeglądarkowy edytor do edycji map OSM
 • indoor mapping – mapowanie wnętrz budynków
 • ISOK – Informatyczny System Osłony Kraju – zobacz ISOK Cień

J

 • Java – język programowania, którego używamy dla niektórych komponentów peryferyjnych, takich jak edytor JOSM i framework Osmosis
 • Java Applet – był kiedyś przeglądarkowym edytorem OSM opartym na Javie. Został zastąpiony przez Potlatch, a następnie iD.
 • JOSM (Java OpenStreetMap Editor) – program do edycji map napisany w Javie. Jest to najbardziej zaawansowane narzędzie do przeglądania i edycji map napisane przez Imi. Działa na większości komputerów i umożliwia użytkownikowi przeglądanie, edytowanie i przesyłanie danych do bazy danych OpenStreetMap.

K

L

 • linia (ang. way) – jeden z podstawowych elementów OSM. Linie są używane do przedstawiania takich obiektów jak drogi, linie kolejowe i rzeki.
 • Lidar – metoda uzyskiwania bardzo dokładnych modeli terenu

M

 • Mapnik – biblioteka GIS; zbiór kodu, który wykonuje takie czynności, jak reprojektowanie i renderowanie danych geoprzestrzennych. Mapnik jest wykorzystywany przez OSM do generowania kafli stylu OSM Carto.
 • mapowanie – proces edytowania bazy danych OSM
 • micromapping – mapowanie szczegółów, małych lub mniej znaczących obiektów, czyli nie dróg czy budynków, ale np. ławek, latarni ulicznych, płotów, krzewów.
 • multipolygon – inaczej wielokąt złożony. Rodzaj relacji służący do rysowania złożonych wielokątów.

N

 • NMEA – format używany do reprezentowania danych zebranych przez urządzenia GPS
 • Nominatim – narzędzie do wyszukiwania na OSM
 • NID – Narodowy Instytut Dziedzictwa – zobacz ref:nid=*

O

 • obiekt (ang. feature) – to co dodajemy na mapę, np. budynek, restauracja, droga. Wszystkie obiekty z rzeczywistego świata można zmapować, czyli odwzorować, w postaci obiektu w OpenStreetMap. Każdy obiekt w OSM jest węzłem, linią lub relacją, ma swój unikalny identyfikator i może składać się z mniejszych obiektów, np. linia składa się z węzłów, które też są osobnymi obiektami.
 • obszar (ang. area) – w terminach renderowania mapy, obszar jest wielokątem reprezentującym np. budynek, park lub obszar przemysłowy. W bazie danych OSM obszar jest reprezentowany jako linia zamknięta, nie ma osobnego elementu dla obszaru.
 • OCOSMD (Obsessive Compulsive OpenStreetMapping Disorder) – żartobliwe określenie na obsesyjno-kompulsywne zaburzenie mapowania OSM
 • odwrotne geokodowanie – ustalanie adresu na podstawie współrzędnych geograficznych
 • odwzorowanie kartograficzne (ang. map projection) – sposób dwuwymiarowego i przeskalowanego przedstawiania powierzchni kuli ziemskiej na mapie
 • ortofotomapa – zespół przetworzonych zdjęć lotniczych, dopasowanych do jednolitej skali i wpasowanych na punkty osnowy geodezyjnej
 • OSM – OpenStreetMap. Cały ten projekt. Zobacz O projekcie OpenStreetMap.
 • .osm – Format XML, który jest tworzony przez serwer OSM. Służy do komunikacji z API, a także do cotygodniowego wrzucania na Planet.
 • Osmarenderrenderer używany przez projekt Tiles@home, także nazwa domyślnej warstwy tiles@home z tego powodu. Nierozwijany od 2012 roku.
 • OSM Carto – nazwa podstawowego stylu mapy dostępnego na stronie www.openstreetmap.org
 • Osmose – narzędzie zapewnienia jakości do wykrywania błędów lub braków w danych OpenStreetMap
 • Osmosis – aplikacja do przetwarzania danych OSM
 • Overpass API – interfejs dostarczający wybrane przez użytkownika dane ze zbioru OpenStreetMap za pomocą specjalnego języka zapytań
 • Overpass turbo – narzędzie do odczytu danych z bazy OSM

P

 • Planet.osm – wszystkie dane OSM w jednym pliku. Nowa wersja jest wydawana raz w tygodniu. Jest to ogromny plik, który obecnie (2020-07-01) zajmuje 1256 GB.
 • plugin, inaczej wtyczka – zobacz Wtyczki JOSM
 • POI (ang. Point of interest) – punkt użyteczności publicznej, czyli punkt dodawany na mapę, np. restauracja, apteka, sklep
 • PostGIS – rozszerzenie bazy danych PostgreSQL. PostGIS jest używany przez OSM wraz z Mapnikiem, aby wygenerować kafelki dla slippy map.
 • Potlatch – edytor, który zastąpił Java Applet w edycji mapy online za pośrednictwem strony internetowej
 • preset – szablon w edytorze ułatwiający dodawanie obiektów na mapę. Każdy szablon ma nazwę i jeden lub kilka tagów.
 • PRGPaństwowy Rejestr Granic – zawiera granice administracyjne, adresy i osie nazwanych ulic
 • projection – zobacz odwzorowanie kartograficzne
 • punkt (ang. node) – inaczej węzeł, jeden z podstawowych elementów OSM. Każdy punkt w bazie OSM ma identyfikator, szerokość i długość geograficzną oraz ewentualnie tagi. Punkty mogą być używane, aby przedstawić obiekty takie, jak sklepy, restauracje i pomniki.

R

 • ref – klucz służący do wprowadzania numerów referencyjnych np. dla dróg. Na przykład M 24 otrzymuje klucz/wartość "ref = M 24".
 • relacja – jeden z podstawowych elementów OSM. Relacja jest specjalnym rodzajem obiektu w OpenStreetMap, który grupuje inne obiekty razem. Obiekty, które należą do relacji, są nazywane członami, a każdy z członów może mieć w tej relacji rolę.
 • rendering – proces przetwarzania danych geoprzestrzennych OSM w mapę
 • renderer – program służący do renderingu
 • revert – cofnięcie czyjejś edycji. Może odnosić się zarówno do cofania usunięć, jak i częściowego lub pełnego wycofywania zestawu zmian.
 • router – usługa lub urządzenie do wyznaczania trasy między dwoma punktami geograficznymi za pomocą OSM lub innych danych mapowych (często wykorzystywanych jako pomoc w nawigacji)

S

 • segment – segmenty były podstawowymi elementami OSM w przeszłości (w starych wersjach interfejsu OSM API)
 • SIP – System Informacji Przestrzennej, zobacz GIS
 • slippy map – mapa internetowa, która umożliwia przesuwanie, powiększanie i pomniejszanie. Słowo slippy (zamiast static) służy do podkreślenia, że obraz mapy może być przeciągany, pozwalając użytkownikowi zobaczyć, co jest poza krawędzią ekranu.
 • SVG (Scaleable Vector Grapics) – format XML do reprezentowania grafiki wektorowej. Mapy SVG można wydłużyć za pomocą karty eksportu lub utworzonej przez Osmarender.

Ś

T

 • tag, inaczej znacznik – składa się z klucza i wartości i używany jest do opisywania obiektów. Tagiem jest np. building=yes.
 • tagowanie – czynność dodawania tagów do obiektu w OSM
 • TMS (Tile Map Service) – standard udostępniania kafelków mapy

U

 • uwaga (ang. note) – komentarz, który można dodać na mapie na stronie głównej, aby poinformować o błędzie lub braku na mapie

W

 • wartość – druga część tagu, który podlega kluczowi
 • węzeł (ang. node) – inaczej punkt, jeden z podstawowych elementów OSM. Każdy węzeł w bazie OSM ma identyfikator, szerokość i długość geograficzną oraz ewentualnie tagi. Węzły mogą być używane, aby przedstawić obiekty takie, jak sklepy, restauracje i pomniki.
 • WGS84 (World Geodetic System '84) – zbiór parametrów określających wielkość i kształt Ziemi oraz właściwości jej potencjału grawitacyjnego. System ten definiuje elipsoidę, która jest generalizacją kształtu geoidy, wykorzystywaną do tworzenia map. Jest podstawowym układem odniesienia w systemach nawigacji satelitarnej.
 • Wiki – ta strona, wiki.openstreetmap.org. Główny zbiór informacji o wszystkim w OSM; miejsce na pomoc i dokumentację techniczną.
 • WMS (Web Map Service) – standard udostępniania w Internecie danych geograficznych (map) w postaci rastrowej
 • WMTS (Web Map Tile Service) – standard udostępniania w Internecie wstępnie renderowanych lub obliczonych kafelków mapy

Z

 • znacznik, inaczej tag – składa się z klucza i wartości i używany jest do opisywania obiektów. Znacznikiem jest np. building=yes.

Zasoby zewnętrzne