Vi:Beginners' guide

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Vi:Beginners Guide)
Jump to navigation Jump to search

Tham gia

  • Đây là Hướng dẫn Bắt đầu dành cho những người mới đến muốn tham gia vào OSM. Bạn có thể coi một đoạn video giới thiệu trực tuyến ngắn từ loạt video này để hiểu về những cơ bản.
  • Hướng dẫn này giả sử rằng bạn đã đăng ký tại OSM cả tại bản đồ chính và tại wiki này, và hay nơi sử dụng tài khoản riêng.
  • Nếu còn thắc mắc, có trang hỏi đápmục lục trợ giúp, cũng như nhiều tài liệu nâng cao ở wiki này. Có thể tìm kiếm thêm trợ giúp từ cộng đồng ở nhiều nơi.
  • Nếu bạn muốn ghi chú nhanh lẹ thẳng vào bản đồ, để cho một người vẽ có kinh nghiệm có thể xem lại, hãy ghé vào Notes.

Năm bước để vẽ bản đồ

Các bước này có thông tin cơ bản để giúp bạn bắt đầu sử dụng chương trình JOSM. Nếu bạn chỉ muốn đóng góp vào OSM một cách đơn giản, hãy xem Potlatchhướng dẫn nhỏ về nó. Để đóng góp dùng JOSM, hãy theo các bước cơ bản này để thực hiện đóng góp đầu tiên trên bản đồ OSM:

  1. Tập hợp dữ liệu
  2. Tải lên dữ liệu
  3. Tạo/sửa dữ liệu OSM
  4. Dán nhãn vào dữ liệu và thêm chi tiết
  5. Kết xuất đồ họa và sử dụng bản đồ!
Tập hợp dữ liệuTải lên dữ liệuTạo/sửa dữ liệu OSMDán nhãn vào dữ liệu và thêm chi tiếtKết xuất đồ họa và sử dụng bản đồ!First Page2.PNG
About this image