Pl:Koleje

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Koleje
08 tory railtrack ubt.jpeg

Opis
Wszystkie formy transportu wykorzystujące metalowe szyny, w tym najważniejsze usługi, metro, linie historyczne i tramwajowe.
Kategoria: Koleje
Tagi

Istnieje bardzo dużo informacji o kolejach, włączając w to najważniejsze usługi, metro, linie historyczne i tramwajowe w OpenStreetMap, wraz ze szczegółami o stacjach kolejowych, bocznicach i terminalach towarowych.

Rodzaje linii kolejowych

Linie kolejowe powinny być oznaczone na podstawie rodzaju transportu. W przypadku gdy tory są wykorzystywane przez wiele rodzajów, oznaczenie powinno dotyczyć najważniejszego (na ogół związany z większą odległością lub cięższą linią).

Domyślnie zakłada się, że linie kolejowe służą głównie do przewozu pasażerskiego, chyba że są dodatkowo oznaczone jako usage=industrial w przypadku linii towarowych, usage=military w przypadku linii używanych tylko przez wojsko i usage=tourism w przypadku linii traktowanych jako atrakcja turystyczna. Znacznik electrified=* wraz z frequency=* i voltage=* może być stosowany do szczegółowego określenia w jaki sposób linia jest zasilana. Używamy electrified=no, jeśli linia nie jest zelektryfikowana, electrified=contact_line, jeśli jest zasilana z napowietrznej sieci i electrified=rail, jeśli jest zasilana z '3 (lub 4) szyny'. W przypadku krótkich odcinków toru wykorzystywanych jako bocznice dla pociągów, dodajemy service=siding, do torów w miejscu używanym do utrzymywania pociągów service=yard, a na krótkich liniach wiodących do przemysłowych lub wojskowych obiektów stosujemy service=spur.

W punkcie, gdzie droga przecina linię kolejową (przejazd kolejowy) dodajemy węzeł z tagiem railway=level_crossing, a railway=crossing w punkcie, gdzie mogą przechodzić piesi. Tag railway=turntable służy do oznaczenia obrotnicy kolejowej.

Szerokość torów może być określona za pomocą gauge=*, którego wartość powinna być nominalną szerokością toru, w milimetrach (1435 jako standardowy miernik). Bufory końcowe mogą być oznaczone na węźle za pomocą railway=buffer_stop.

Podczas rysowania linii kolejowych z wieloma torami poprowadzonymi równolegle obok siebie, można modelować je jako jedną linię z tagiem tracks=*, lub jako kilka równoległych linii. Jeśli poszczególne tory mają różne wymagania znakowania (maksymalna prędkości, elektryfikacja, licznik, itp.), powinny być modelowane niezależnie. Tag tracks=* powinien być używany do rejestrowania liczby torów na danej linii. Nie używamy tego tagu jeśli nie znamy liczby torów. Wtedy domyślnie przyjmowana jest wartość 1.

W przypadku, gdy linia przechodzi przez most, odpowiednią jej sekcję należy oznaczyć bridge=yes na krótszym z mostów lub bridge=viaduct na długich, podwyższonych, sekcji. Dodany powinien zostać tag layer=* z wartością 1 lub więcej, w zależności od poziomu. Jeżeli linia kolejowa przechodzi przez tunel, powinna być oznaczona jako tunnel=yes często z layer=-1. Jeżeli tory są na nasypie, powinien być użyty tag embankment=yes, natomiast gdy tory biegną w wykopie, stosujemy tag cutting=yes. W razie potrzeby dzielimy tory w miejscu początku i końca mostu/nasypu/wykopu. Tory biegnące na nasypach lub w wykopach, zazwyczaj nie potrzebują tagu warstwy layer=*.

Jeżeli linia kolejowa ma rozpoznawalną nazwę, może to być uwzględnione w name=*.

Tag Opis
railway=rail Standardowy tor kolejowy dla pociągów osobowych lub towarowych.
railway=tram Tor tramwajowy
railway=subway Tor metra.
railway=light_rail Tor kolei miejskiej lub szybkiego tramwaju.
railway=monorail Tor kolei jednoszynowej.
railway=narrow_gauge Tor kolei wąskotorowej.
railway=preserved Tor kolei zabytkowej.
railway=funicular Tor kolei linowo-terenowej.
railway=miniature Tor minikolejki.

Trasy

Linie kolejowe są często członkami dwóch rodzajów relacji:

 1. railway route – Sekwencja połączonych dróg kolejowych, często między dwoma głównymi skrzyżowaniami, czasami z niewielkimi odgałęzianiami.
 2. train route – Trasa pociągu w regularnej eksploatacji, włączając w to linię kolejową/przejechaną trasę i czynne stacje.

Stacje i przystanki

Główny artykuł: Stacje kolejowe

Proszę zobaczyć główny artykuł o tagowaniu stacji.

Etapy rozwoju

Obiekty na OpenStreetMap mogą być na różnym etapie rozwoju – od planowanych po porzucone. W przypadku obiektów kolejowych powszechne są połączenia takie jak railway=disused + disused:railway=rail.

 • Proposed (proponowana) – obiekt charakteryzujący się dużym prawdopodobieństwem powstania. Proponowaną linię kolejową oznaczamy tagiem railway=proposed oraz także proposed=* gdzie * to rodzaj kolei proponowanej (kolej, metro, tramwaj, itd). Dążenia ze strony organu lub grupy poparcia, które nie są finansowane lub zatwierdzone, nie powinny być dodane.
 • Construction (w budowie) – obiekt jest w trakcie rzeczywistej budowy w terenie. Linię kolejową w trakcie budowy oznaczamy tagiem railway=construction oraz także construction=* gdzie * to rodzaj kolei w trakcie budowy (kolej, metro, tramwaj, itd). Często będzie to obiekt, który został wcześniej proponowany.
 • Operation (operacyjna) – normalna sytuacja dla większości linii kolejowych. Niepotrzebne dodatkowe tagowanie, a tagi budowlane powinny być usunięte. Należy rozważyć dodanie tagu start_date=*.
 • Preserved (zachowana) – była kolej która jest obecnie obsługiwana jako atrakcja turystyczna. Używamy tagu railway=preserved do jej oznaczenia.
 • Disused (nieczynna) – linia kolejowa która jest jeszcze aktywna, lub może zostać przywrócona do gotowości. Używamy tagu railway=disused to jej oznaczenia.
 • Abandoned (opuszczona) – tor został usunięty, a linia może być ponownie wykorzystane lub pozostawiona do zniszczenia, ale nadal jest wyraźnie widoczna, albo z infrastruktury zastępczej, lub wyłącznie z linią drzew wokół oryginalnego wykopu lub nasypu. Używamy tagu railway=abandoned do jej oznaczenia. W przypadku, gdy to miejsce zostało ponownie wykorzystane, dodajemy tag highway=cycleway, oraz należy wziąć pod uwagę dodanie tagu end_date=* lub bardziej dokładniej railway:end_date=*.
 • Obliterated lub dismantled (Zatarta lub rozebrana) – niektórzy używają tagu railway=dismantled, gdzie wszystkie dowody istnienia linii kolejowej zostały usunięte, inni uważają, że takie linie nie powinny być w ogóle uwzględniane. Jest to przyjęte w przypadku gdy ślady po linii kolejowej zostały zastąpione nowym budownictwie lub przez drogi, które nie odnoszą się do starego wyrównania. Alternatywnie, gdzie teraz miejsce byłego toru przecina tereny rolnicze.

Propozycje

Ta sekcja zawiera sczególowe informacje o doświadczalnych metod tagowania, które nie zostały jeszcze przyjęte i mogą nie być obsługiwane przez wszystkie rendery lub narzędzia.

Tagi etapu rozwoju

Niektórzy dodają przedrostek 'proposed:', 'construction:', 'disused:' i 'abandoned:' do znaczników wskazujących na zmiany wartości w czasie.

Przykłady:

 • Nie-zelektryfikowana linia kolejowa przekształcana w zelektryfikowaną linię 25kV przy 50Hz za pomocą napowietrznej linii może być oznakowana następująco:
 • Jedyna linia towarowa, która może być zamieniona na pasażerską:
 • Dawna lina kolejowa, która została opuszczona w 1965 roku i otworzona jako ścieżka w 2003 r.:
itd.

Rendering

OSM Carto

Poza podstawowym railway=rail stylu linii, OSM Carto renderuje także railway=construction, railway=disused i railway=abandoned linią kropkowaną. railway=spur, railway=rail+service=siding, railway=rail+service=spur i railway=rail+service=yard cieniej niż normalny railway=rai styl linii.


Koleje według krajów

Europa

Pólnocna Ameryka

Południowa Ameryka

Azia