Cs:Česko/Značení kolejových tratí

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Hlavním důvodem ke vzniku této stránky je snaha vnést trochu systematičnosti a kompatibility do značení českých železnic, které se v některých oblastech dost odchyluje od mezinárodního standardu. Dalším důvodem je mít k dispozici jednoduchý návod pro uživatele, kteří nemají čas nebo motivaci hledat informace všemožně po anglické, nebo dokonce německé wikipedii (které si navíc často navzájem odporují). Německé tagovací schéma jsem vybral zejména z důvodu kompatibility s "novým" značením hromadné dopravy public_transport=* a také jeho rozšířenosti; německá železniční síť je bezesporu nejlépe zmapovaná v Evropě i ve světě. Nač tedy vymýšlet speciálně pro ČR něco, co už existuje a má už podporu jak části komunity, tak i některých rendererů. Schéma platí pro veškerou kolejovou dopravu, tedy i tramvaje.

V budoucnu plánuji přidat zde i příklady správného tagování včetně obrázků. Pokusím se také vytvořit předvolbu do JOSM.

Připomínky posílejte buď přímo mně [1], nebo ještě lépe do konference talk-cz@openstreetmap.org.


Na anglické/německé stránce OpenRailwayMap lze nalézt kompletní schéma značení, včetně výhybek, technického zázemí dráhy, signalizace apod. Z hlediska nedostatku času tyto části překládat nebudu. Pokud má někdo zájem, nechť se toho ujme. Schéma se také neustále vyvíjí, nicméně mnou přeložené části už lze brát jako ustálené.


Poznámka: Nepoužívané, opuštěné objekty nebo objekty ve výstavbě tagujte pomocí prefixů disused:klíč=*, abandoned:klíč=* a construction:klíč=*. Výjimkou jsou koleje, u kterých se hodnoty prefixů dosazují přímo do hodnot klíče railway=*.


Kolejecesta

Koleje se značí výhradně cestami. Každá kolej (tj. dvě kolejnice spojené pražci) by ideálně měla mít vlastní cestu. Překlad není kompletní, originál je zde.

Při mapování tratí, resp. jejich polohy, zásadně nepoužívejte POUZE bing. Snímky bývají často o několik metrů posunuty, je tedy nutné je podle referenčních podkladů dorovnat. Ideální je jako referenční vrstvu pro zarovnání snímků používat budovy RÚIAN nebo digitalizovanou vektorovou vrstvu cuzk:km. Koleje bývají občas přímo zaneseny do katastrálních map. Dalším problémem je nedostatečná korekce vzhledem k reliéfu terénu, kdy v členitém terénu bývají snímky zdeformovány.

Klíč Hodnota Popis Povinné Vizualizace
railway rail Využívaná kolej ano
proposed Plánovaná výstavba tratě OpenRailwayMap
construction Trať ve výstavbě. Více detailů viz construction=*. OpenRailwayMap
preserved Nepoužívat. Nahrazena railway:preserved=yes/no (viz níže). -
disused Nepoužívaná kolej. Koleje jsou stále na místě, ale zarůstají vegetací. OpenRailwayMap
abandoned Koleje jsou odstraněny, ale stále je trasa trati viditelná v terénu (zbytky pražců, zářez do terénu, násep...). OpenRailwayMap
razed Bývalá trať, po které už v terénu není ani stopa. Zmapována buď podle znalostí, nebo je její trasa stále uvedena v katastru. OpenRailwayMap
narrow_gauge Úzkorozchodná trať. V ČR trati s rozchodem menším než 1435 mm. Pro uvedení rozchodu použijte gauge=*. OpenRailwayMap
light_rail Nadzemka. V ČR se nevyskytuje. -
subway Metro. Nepoužívat pro obyčejnou železnici nebo tramvaje, které jsou pod zemí. OpenRailwayMap
tram Tramvajová trať. V ČR jasně definováno, co je tramvaj a železnice. OpenRailwayMap
miniature Malé železnice sloužící zejména pro zábavu dětí v parcích. Délka řádově v desítkách až stovkách metrů. OpenRailwayMap
usage Pozor: Uvnitř nádraží používejte usage=* pouze na hlavní průběžné koleje, tedy na ty bez service=*|
main Hlavní trať. V ČR se jedná zejména o rychlíkové tratě nebo o tratě s vysokém taktem osobní dopravy (ve špičce co 30 min.?). ano, pouze hl. koleje OpenRailwayMap
branch Vedlejší trať. Ostatní tratě s pravidelnou osobní dopravou. OpenRailwayMap
industrial Tratě sloužící pouze nákladní dopravě. Lze používat i na vlečky service=spur. OpenRailwayMap
military Tratě používané pouze armádou. -
tourism Trať provozovaná pro turisty. Doprava typicky v létě o víkendech, často historickými vlaky. ItoMap
test Testovací trať -
electrified yes Elektrifikovaná trať. Dočasná značka, použijte pouze, pokud neznáte způsob elektrizace. ano u hl. kolejí, jinak dobrovolné ItoMap
no Neelektrifikovaná trať. ItoMap
contact_line Elektřina dodávána nadzemním kabelem. Lidově "zadrátovaná" trať. ItoMap
rail Elektřina dodávána přídavnou kolejnicí. Zejména u metra. Polohu lze dále upřesnit pomocí electrified:rail=*(top/side/bottom) ItoMap
voltage <napětí ve voltech> Elektrické napětí soustavy. viz výše ItoMap
frequency <frekvence v hertzích> Frekvence napěťové soustavy. Pro stejnosměrný proud použijte frequency=0. viz výše ItoMap
gauge <vzdálenost kolejnic v mm> Rozchod koleje. V ČR až na výjimky 1435mm. viz výše ItoMap
service Pozor: Používejte service=* na všechny koleje, které nejsou hlavními průběžnými.
yard Manipulační kolej - kolej sloužící k seřazování vlaků, jejich skládání, manipulaci a odstavování vozů atd. K číslování použijte railway:track_ref=*. viz výše -
siding Dopravní kolej (mimo hlavní koleje) - vedlejší kolej ve stanici, výhybně. v nádražích/výhybnách vede zpravidla paralelně s hlavními kolejemi, na které se pak napojuje. Slouží k vyhýbání vlaků nebo obsluhují ostatní nástupiště. -
spur Vlečka. Zpravidla poměrně krátký úsek kolejí sloužící k napojení průmyslových nebo vojenských areálů na železniční síť. U velkých průmyslových areálů s komplikovaným systémem kolejí zvažte u vleček i používání ostatních značek z kategorie service=*. Používejte ve spojení s usage=military nebo usage=industrial, na což se ale často zapomíná! OpenRailwayMap
crossover Kolejová spojka. Značí trasu koleje, spojující jednotlivé hlavní koleje u vícekolejných tratí. Výhybky jsou často ve tvaru X. OpenRailwayMap
railway:preferred_direction Pozor: U tohoto tagu záleží na směru OSM-cesty. Používá se obdobně jako oneway=* u silnic k navigaci.|
forward Preferovaný směr je souhlasný se směrem OSM-cesty. ano -
backward Preferovaný směr je nesouhlasný se směrem OSM-cesty. -
both Obousměrná kolej. V ČR zejména u jednokolejných tratí, zřídka u dvou- a vícekolejných tratí. -
railway:traffic_mode
mixed Nákladní i osobní doprava. ano -
passenger Pouze osobní doprava (připouští se nepravidelné jízdy nákladních vlaků). -
freight Pouze nákladní doprava (připouští se nepravidlné jízdy osobními vlaky, např. historické). -
maxspeed <max. rychlost v km/h> Maximální(!) rychlost daného úseku tratě. Pokud je rychlost v jednotlivých směrech různá, použijte maxspeed:forward=* a maxspeed:backward=*. Pokud rychlost zmapujete, použijte také source:maxspeed=* s hodnotami "sign/gps/..." ne OpenRailwayMap, ItoMap
railway:track_class <kód> Traťová třída zatížení. Více infromací: Tabulka(de)], Mapa ČR (nekopírovat, pouze pro ilustraci!). ne
loading_gauge <kód> Průjezdný průřez, tedy maximální možná velikost vozidla, viz zde(en), Nahrazuje structure_gauge=*. ne
railway:track_ref <číslo> Číslo koleje uvnitř nádraží. Používat zejména na čísla manipulačních a odstavných kolejí. ne -
historic railway Lze použít v kombinaci s railway=preserved, railway=disused, railway=abandoned a railway=razed. ne -
railway:preserved yes/no Úseky tratí, které slouží k provozu historických vlaků, často i na tratích s pravidelnou žel. dopravou. Řeší případný spor usage=tourism s dalšími hodnotami tagu usage=*. ne -
highspeed yes/no Vysokorychlostní trať. Rychlosti nad 200 km/h. V ČR se zatím nevyskytuje. - OpenRailwayMap
railway:etcs <ETCS-Level> / yes/no Je daná trať vybavena ETCS (ETCS)? ne -
railway:radio trs/gsm-r/... Jaký rádiový systém se zde používá? Mapa ČR (nekopírovat, pouze pro ilustraci!). ne -
embankment yes/no Železniční násep ne ItoMap
cutting yes/no Zářez v terénu ne ItoMap
rack abt Ozubnice. V ČR pouze jedna, Tanvaldská, používající Abtův systém. ano, pokud se vyskytuje -

Tramvajové koleje

Mapování tramvajových kolejí je trochu složitější. Pokud jsou tyto koleje vedeny mimo zástavbu, není problém. Ten nastává v zástavbě, pokud jsou koleje vedeny uvnitř silničního tělesa. V tomto případě se koleje doporučuje mapovat následujícím způsobem:


Upozornění

Značky name=*,ref=*,operator=* nepoužívejte na OSM-cesty tratí. Patří zásadně na relace #Železniční tratě. Výjimkou jsou jména velice krátkých úseků, např. mostů nebo tunelů.

Značka tracks=* se používá výhradně u vícekolejných železnic (tramvajových tratí), u kterých zatím nejsou zmapovány individuální koleje. Používat jako TO-DO tag. Po schválení schématu se tracks=1 hromadně odstraní.


Současný stav:

V ČR prakticky dokončeno mapování usage=*, electrified=* (i s doplňkovými značkami), gauge=*. Víceméně správně se používají klíče service=* a railway=*.

Sporadicky se mapuje i maxspeed=*. Ostatní tagy se nepoužívají.

Velká část vícekolejných tratí mimo tramvaje je zmapována jako separátní koleje. Hlavní tratě jsou až na pár úseků (Vsetín - Valašské Meziříčí apod.) bez obstojných mapových podkladů zakresleny velice přesně. Totéž platí pro většinu vedlejších tratí.

Nádraží a zastávky uzel relace

V této části se značení značně odlišuje od dosavadního. Snaží se o konzistenci s "novým" schématem hromadné dopravy, které pouze doplňuje. Novinkou je systém značení nákladních nádraží bez osobní dopravy. Nad rámec železičních stanic se v Německu používá i k obecnému značení prvků dopravní infrastruktury (žel. spojky apod.). Tyto zde nebudu uvádět, více detailů na OpenRailwayMap/Tagging. Toto schéma používejte i pro mapování tramvajových zastávek.

Nejdříve zde uvedeme relaci a poté značení jednotlivých jejích členů. Pokud z nějakých důvodů není možné zmapovat dostatek detailů k vytvoření relace, postupujte dle tohoto schématu.


Stanice kolejové dopravy relace

Klíč Hodnota Popis Povinné
railway facility Značí, že se jedná o prvek železniční infrastruktury ano
type public_transport Značí, že se jedná o prvek veřejné hromadné dopravy, více zde. Uvádějte i u stanic bez přepravy osob (do konsenzu na type=railway u stanic bez veřejné osobní dopravy). ano
public_transport stop_area Jedná se o zastávku, více public_transport=stop_area ano
name <jméno> Jméno stanice. Stejné jako u uzlu stanice. ano
railway:ref <kód> Referenční kód stanice. Stejný jako u uzlu stanice. Referenční čísla najdete zde. ne
operator <operátor> Provozovatel stanice. V ČR zejména operator=cz:cd. V roce 2015 se plánuje převedení na SŽDC. diskuze
network <síť> Jméno dopravní sítě (integrované dopravní systémy), které je stanice součástí. Na relaci použijte pouze pokud součástí pouze jedné sítě. ne
uic_ref <kód> Referenční kód UIC (International Union of Railways) této stanice. ne
uic_name <jméno> Jméno této stanice dle UIC (International Union of Railways). ne
train yes/no Stanice pro vlaky (osobní dopravy)? ano, pokud je hodnota "yes"
light_rail yes/no Stanice pro nadzemku? ano, pokud je hodnota "yes"
subway yes/no Stanice pro metro? ano, pokud je hodnota "yes"
tram yes/no Stanice pro tramvaj? ano, pokud je hodnota "yes"
zone <číslo> Tarifní zóna. POZOR: Tento tag se používá "nadivoko" Není nikde zdokumentován. Používejte dle uvážení -


Členy relace:

Role Počet Typ Popis
stop >=1 Místo zastavení Místo, kde zastavuje vlak (tramvaj,...)
platform >=0 Nástupiště Nástupiště, popř. značka zastávky
subway_entrance >=0 Vstup do metra Vstup do metra
landuse 0,1 Pozemek stanice Pozemek, na kterém stanice leží. Mapujte pomocí landuse=railway. Lehce zjistitelné z katastrální mapy.
building >=0 Budovy Budovy patřící ke stanici. Zahrňte alespoň nádražní budovu.
<žádná> 1+ Uzel stanice Uzel stanice. Nově prázdná role.

Prvky železniční stanice

Tagy, které jsou duplicitní s relací stanice, není nutné duplikovat na jednotlivé členy relace (jméno, referenční číslo, provozovatel apod.). Nicméně z hlediska přehlednosti bych na místech zastavení uváděl alespoň jméno stanice. Toto neplatí pro uzel železniční stanice. Zde se držte doporučení v tabulce.


Uzel železniční stanice uzel

Tento prvek se značí POUZE jako uzel. V současné době byl v ČR (nejen mnou) chybně doplňován na staniční budovu. Chyba se často opakuje i jinde ve světe, protože kombinace railway=station a building=train_station je vykreslována Mapnikem a zároveň se objevuje mezi příklady na wiki OSM.

Tento uzel umístěte samostatně buď doprostřed staniční budovy (lepší varianta), nebo doprostřed stanice. Nenapojujte jej na cesty reprezentující koleje, ani nic jiného.

Důvod, proč se tento uzel taguje "navíc", když už vlastně máme relaci, je z toho důvodu, že relace reprezentuje spíše dopravní význam, zatímco bod infrastrukturu. Potřeba odlišení těchto dvou objektů vznikla z více důvodů. Jeden z nich je případ, že o železniční stanice z hlediska infrastruktury se stará někdo jiný, než o celou stanici z hlediska dopravního. V ČR si to lze ve vlakové dopravě představit tak, že o nádražní infrastrukturu (koleje, výhybky...)se stará SŽDC, ale o nádražní budovu a obsluhu cestujících ČD.

Klíč Hodnota Popis Povinné
railway station Nádraží. Zastávka vlaku s minimálně jednou výhybkou a často se staniční budovou. Zahrnuje i stanice s pouze nákladní dopravou . ano
halt Zastávka. Zastávka vlaku zpravidla bez výhybek. Často bývá obtížné rozlišit zastávku a nádraží. Pro zastávku hovoří zejména nepřítomnost staniční budovy, přítomnost pouze 1-2 kolejí atd. Pomůže i podívat se na název stanice.
tram_stop Zastávka tramvaje.
yard Nákladní nádraží.
service_station Seřazovací, odstavná nebo nádraží pro zaměstance dráhy nebo údržbu.
junction Spojka dvou tratí.
crossover Výhybna, tj. místo na trati MIMO nádraží sloužící k míjení vlaků. Výhybky ve stanicích značit service=crossover.
site Ostatní zde neuvedené.
public_transport station Jedná se o větší stanici, často s více druhy osobní dopravy. Uvádět u žel. nádraží a větších terminálů s více druhy veřejné dopravy. Nepatří na budovu! Více detailů zde. ano, pokud relevantní
name <název> Název stanice. Striktně používejte jméno ve tvaru, který je uveden na budově a cedulích stanice. ano
railway:ref <kód> Referenční kód stanice. Referenční čísla najdete zde. -
uic_ref <číslo> Referenční číslo dle UIC. ne
uic_name <název> Název dle UIC. ne
railway:station_category <kód> Kategorie stanice (dle významu). V ČR se nepoužívá. -
operator <provozovatel> Provozovatel stanice (infrastruktura, řízení provozu!). V ČR zejména SŽDC. diskuze
network <síť> Jméno dopravní sítě (integrované dopravní systémy), které je stanice součástí. Použijte pouze pokud součástí pouze jedné sítě. ne
start_date <datum> Datum otevření stanice. Více na start_date=*. ne
end_date <datum> Datum uzavření stanice. Více na end_date=*. ne
image <URL> Obrázek, resp. fotografie stanice (pokud možné, používejte výhradně Wikimedia Commons). ne
ele <číslo> Nadmořská výška v metrech. ne
wikipedia <zkratka_země>:<název článku> Odkaz na wikipedii, např. "wikipedia=cs:Praha hlavní nádraží". ne
Nástupiště cesta plocha (výjimečně uzel)

Nastupiště se u železnic značí výhradně cestou, resp. plochou. U tramvají, pokud je nástupiště zřetelné, je značte také cestou. Pokud žádné není nebo je součástí chodníku, použijte následující schéma na uzel v místě značky značící zastávku (a vynechte railway=platform). Cesty, podchody a nadchody k nástupištím se značí standardně pomocí highway=footway příp. s kombinací layer=* a tunnel=yes nebo bridge=yes. U nástupišť neuvádějte jméno stanice!

Klíč Hodnota Popis Povinné
railway platform Železniční nástupiště ano
public_transport platform Public Transport Platform. Použijte, pokud je nástupiště využíváno veřejnou hromadnou dopravou. Více informací zde. ano, pokud hromadná doprava
name <jméno> Název nástupiště. Používá se výhradně z důvodu kompatibility s renderery, které nezobrazují značku ref=*, která se k popisu hodí více. Uvádějte ve tvaru Nástupiště 1, Nástupiště 1-5 apod. ne
ref <číslo> Číslo nástupiště. Zde je nekonzistence s německým modelem. V něm zde uvádějí čísla kolejí obsluhovaných nástupištěm, což v ČR nedává smysl. ano, pokud víte
area yes/no Je nástupiště zmapováno jako oblast (uzavřená cesta)? ano v příp. uzavřené cesty
lit yes/no Je nástupiště osvětleno? ne
covered yes/no Je nástupiště zastřešeno? ne
surface asphalt/paving_stones/concrete...(asfalt, dlažba,beton) Povrch nástupiště. Více zde. ne
wheelchair yes/no/limited Přístup pro vozíkáře ne
tactile_paving yes/no/incorrect Dlažba pro nevidomé. Je nástupiště značeno dle pravidel značení pro nevidomé? Jedná se zejména o značení hrany nástupiště. Pozor na to, že tactile_paving=yes nemůže být použito na oblasti, a proto se v tomto případě doporučuje hranu nástupiště zmapovat separátně. ne
height <výška> Výška hrany nástupiště ne
shelter <yes> Je zde přístřešek? Zejména u zastávek. ne
bench <yes> Je zde lavička? ne
Vstup do metra uzel

Mapujte jako bod v místě vstupu do metra, nejlépe na cestě typu highway=footway spojující stanici metra a nádraží.

Klíč Hodnota Popis Povinné
railway subway_entrance Vstup do metra. ano
name <jméno> Jméno vstupu do metra popř. stanice metra. ano
wheelchair yes/no/limited Přístup pro vozíkáře . ne
bicycle yes/no Přístup pro cyklisty. ne
Plocha železniční infrastruktury plocha

Plocha, resp. pozemky, na kerých stojí železniční infrastruktura. Používejte zejména pro nádraží, depa apod.

Klíč Hodnota Popis
landuse railway Plocha (pozemek) zabraná železniční infrasrukturou
Budovy plocha

Jednotlivé budovy nádraží. Jedná se zejména o nádražní budovy, ale i depa, sklady apod.


Depo plocha

Budovy sloužící k opravám a údržbě lokomotiv. V ČR mapovat výhradně uzavřenými cestami. V ideálním případě zmapujte uzel, ve kterém koleje protínají cestu budovy pomocí entrance=yes. Lze také přidat barrier=door s door:overhead nebo door:sliding, keými se popíše typ vrat.

Klíč Hodnota Vlastnost
railway workshop Depo. Budova sloužící k opravám a údržbě lokomotiv.
building yes Jedná se o budovu.
name <jméno> Jméno
Nádražní budova plocha

Budova nádraží. Jednoduše rozeznatelná díky velké cedule s názvem stanice.

Klíč Hodnota Popis
building train_station Nádražní budova.
start_date <datum> Datum otevření (zprovoznění) budovy. Více start_date=*.
end_date <datum> Datum uzavření budovy. Více end_date=*.
image <odkaz> Fotografie budovy. Pokud možno, použijte foto z Wikimedia Commons.
ele <číslo> nadmořská výška v metrech.
Sklad plocha
Klíč Hodnota Popis
building warehouse Budova sloužící ke skladování materiálu. Pravděpodobně access=no.
Místa zastavení uzel

Tyto body slouží k popisu místa, kde zastavují vlaky. Popisují místa zastavení u nástupišť, výhybek, na vedlejších kolejích či seřadištích. Slouží zejména k navigaci. U nástupišť se v ČR nabízí dvě alternativy mapování jejich pozice.

První možnost je mapovat je na koleje "ve středu" nástupiště. Tedy každá kolej bude značena jednoznačně. Nevýhodou je menší přesnost.

Druhá je mapovat přesně pozice zastavení lokomotiv. Tento přístup je přesnější, ale zároveň nutně vede k nejednoznačnosti. Na každé straně nástupiště tím pádem vzniknou min. dvě pozice, pro každý směr jedna. Toto bude ještě předmětem diskuze.

Klíč Hodnota Popis Povinné
public_transport stop_position Místo zastavení vlaku. Použijte, pouze pokud je místo zastavení prvek veřejné hromadné dopravy (HD; vedle nástupiště atd.). ano, pokud hromadná doprava
railway stop Místo zastavení vlaku. Použijte vždy. ano
name <jméno> U prvků sloužících HD vyplňte jméno nádraží (zastávky...). anou u HD, jinak ne
railway:ref <číslo> Referenční číslo železniční stanice. Detaily viz výše. ne, pokud je na relaci; ne
ref <číslo> U m.z. vedle nástupišť číslo koleje, na které zastavuje ve stanici vlak ("Vlak xxx zastaví u nástupiště č.x, kolej y"). Česká specialita. ano, pokud víte
operator <provozovatel> Není nutné, pokud je už na relaci a celá stanice součástí pouze jedné sítě. ne
network <jméno sítě> Jméno dopravní sítě, které je místo zastavení členem. Nemusí být pro všechna stejná. Není nutné, pokud je už na relaci a celá stanice součástí pouze jedné sítě. ne
uic_ref <kód> Není nutné, pokud je už na relaci. ne
uic_name <jméno> Není nutné, pokud je už na relaci. ne
train yes/no Vlak? ano, pokud "yes"
light_rail yes/no Nadzemka? ano, pokud "yes"
subway yes/no Metro? ano, pokud "yes"
tram yes/no Tramvaj? ano, pokud "yes"
railway:position <hodnota> OpenRailwayMap ne
railway:position:exact <hodnota> OpenRailwayMap ne

Současný stav:

V ČR zmapovány prakticky všechny zastávky kolejové dopravy dle starého schématu přímo na kolejích nebo na budovách. S pomocí šikovného programátora by neměl problém situaci alespoň v případě budov napravit (V geom. středu budovy vytvořit bod se zkopírovanými relevantními tagy z budovy. Z ní smazat všechny tagy, které na ní nemají být. Uzel se vloží do stejné relace MHD, ve které byla budova, které se přiřadí building...).

Relace typu public_transport se v ČR používají zatím velice zřídka.

Dalším problémem je (i mé) špatné použití tagu public_transport=station na nádražní budovy. Má značit celou plochu dopravní stanice, nebo ještě lépe její relaci. Tuto situaci se souhlasem komunity dokážu přes Overpass API vyřešit sám (smazat ze všech budov s building=train_station).

Zmapováním stanic a nádraží dle tohoto schématu se rozbije OSM wiki stránka se seznamem stanic. Přivítám návrhy, co s tím. Znovu vygenerovat?

Železniční tratě relace

Železniční tratě (myšleno tratě jako prvky infrastruktury) se mapují výhradně relacemi. V ČR jsou železniční tratě až na výjimky spravovány SŽDC. V OSM se řídíme číslováním dle jízdního řádu, který je pro ilustraci k nalezení zde. Všechny tratě by měly být členy rodičovské relace tratí v ČR. Používejte výhradně pro železnici.

Klíč Hodnota Popis Povinné
type route Značí, že se jedná o relaci popisující "cestu" ano
route tracks Značí železniční trať ano
name <jméno> Jméno železniční tratě. Dodržujte přesně daný formát ref - from - ( through - ) to (323 - Ostrava Hlavní nádraží - Valašské Mezříčí) ano
operator <provozovatel> Provozovatel trati. Většinou SŽDC. Přesný formát předmětem diskuze ne, pokud SŽDC, jinak ano
ref <číslo> Trojmístný kód dle mapy jízdních řádů. ano
from <stanice> Stanice, kde trať začíná. ne
to <stanice> Stanice, kde trať končí. ne
wikipedia cs:<jméno článku> Odkaz na wikipedii. Velice užitečná informace. Příklad: Trať 323: "wikipedia=cs:Železniční trať Ostrava – Valašské Meziříčí" ne
historic railway Trať, která byla zrušena (POUZE administrativně). Platí i pokud byla začleněna do jiné trati nebo přečíslována. ano v relevantních případech
abandoned yes/no Trať, která byla zrušena (tedy bez provozu). Lze použít i historic=yes. ano v relevantních případech

Členy relace jsou POUZE cesty.

Současný stav

Tratě jsou v ČR zmapovány všechny. Jedinou odlišností současného stavu je použití route=railway místo route=tracks, což ale není problém opravit. Pouze výjimečně se tagují from=* a to=*.

Hraniční bod uzel

Jedná se o místo ne nutně na státní hranici, kde se setkávají tratě s různými vlastníky.

Klíč Hodnota Popis Povinné
railway owner_change Značí místo změny v železniční infrastruktuře ano
railway:name:<provozovatel1> <jméno> Název hraničního bodu dle provozovatele č.1 ne
railway:name:<provozovatel2> <jméno> Název hraničního bodu dle provozovatele č.2 ne
railway:ref:<provozovatel1> <reference> Referenční číslo hraničního bodu dle provozovatele č.1 ne
railway:ref:<provozovatel1> <reference> Referenční číslo hraničního bodu dle provozovatele č.2 ne

Linky železniční dopravy relace

Pojmem "linky železniční dopravy" se myslí zejména jednotlivé linky integrovaných dopravních systémů (s typickými názvy typu S2, R4 apod.). V Německu se používá i pro značení tras, které jsou stejné pro skupinu více (typů) vlaků. V ČR se pro toto asi více hodí type=route_master (viz dále). Pro tramvaje se tento typ relací vůbec nepoužívá (raději použijte Trasy spojů kolejové dopravy).

Klíč Hodnota Popis Povinné
type route Typ relace ano
route railway Značí linku železniční dopravy. ano
complete yes/no Důležitá značka. Ostatním řekne, jestli je daný spoj zmapován kompletně. ano
name <jméno> viz Železniční tratě. ano
ref <kód> Kód značící tuto linku. ano
network <jméno> Jméno dopravní sítě (integrovaného systému), které je trať součástí. ano
from <město> Stanice, kde trať začíná. ne
to <město> Stanice, kde trať končí. ne
wikipedia cs:<jméno článku> Odkaz na wikipedii. Velice užitečná informace. Příklad: Trať 323: "wikipedia=cs:Železniční trať Ostrava – Valašské Meziříčí" ne
historic railway viz Železniční tratě. ano pokud relevantní

Členy relace jsou POUZE cesty.


Současný stav

Schéma se používá, Cs:Linky veřejné dopravy.

Trasy spojů kolejové dopravy relace

Schéma je kompatibilní s "novým" schématem hromadné dopravy. Pouze ho v některých oblastech rozšiřuje a doplňuje.

Popis trasy spoje se skládá ze dvou částí. Obě je nutné uvádět.

První částí je relace type=route_master, která zastřešuje veškeré varianty jednoho spoje (tam a zpět, zkrácené, prodloužené, variantní trasy apod.). U tramvajové dopravy je použití zřejmé. U vlaků použijte například na seskupení "všech rychlíků jedoucích z Prahy do Brna přes Havlíčkův Brod a zpět". Je to sice v českých poměrech trochu umělé použití, jenže může dosti zjednodušit a zpřehlednit práci.

Klíč Hodnota Popis Povinné
type route_master Značí relaci popisující více spojů hromadné dopravy. ano
route_master train Vlak ano
light_rail Nadzemka
subway Metro
tram Tramvaj
service high_speed Vlaky VRT s rychlostmi nad 200 km/h. V ČR se nevyskytují. ano
long_distance Často mezinárodní vlaky cestující na velké vzdálenosti. V ČR se to týká vlaků EuroCity, InterCity nebo expresů.
regional Rychlíky a spěšné vlaky
commuter Osobní vlaky
car Vlaky vozící pouze automobily. Zejména v USA. Viz Auto Train.
car_shuttle Viz výše.
night Noční vlaky s vagóny určenými k přespání. V ČR zejména spoje Euronight.
tourism Spoje pro turisty. Často organizovány železničními muzei.
complete yes/no Důležitá značka. Ostatním maperům řekne, jestli je daný spoj zmapován kompletně. ano
name <jméno> Jméno spoje. Příklady: R Praha - Havlíčkův Brod - Brno, EC Praha - Wiener Neustadt Bhf. atd. ano
operator <provozovatel> - ne
network <síť> Jméno integrovaného dopravního systému, kterého je spoj součástí. Užitečná informace. ne
ref <kód> Referenční kód. V ČR se u železnice u relace route_master nedá použít. Svá čísla mají pouze jednotlivé vlaky. ano
wikipedia cs:<jméno článku> Odkaz na wikipedii. Velice užitečná informace. Příklad: Trať 323: wikipedia=cs:Železniční trať Ostrava – Valašské Meziříčí. ne
colour <color/hexidecimal> Barva, kterou se linka značí. Typicky Sp modrou, rychlíky červenou apod. ne
text_colour <color/hexidecimal> Barva, která se používá pro text názvu linky. Typicky Sp modrou, rychlíky červenou apod. ne

Členy této relace jsou relace jednotlivých variant trasy spoje.

Druhou části jsou právě relace jednotlivých variant trasy. Pokud mapujete pouze jednu variantu trasy, stejně vytvotře i route_master. Dalším lidem to pak velice usnadní práci.

Klíč Hodnota Popis Povinné
type route Značí relaci mapující linku HD. ano
route train Vlak ano
light_rail Nadzemka
subway Metro
tram Tramvaj
service high_speed Vlaky VRT s rychlostmi nad 200 km/h. V ČR se nevyskytují. ano
long_distance Často mezinárodní vlaky cestující na velké vzdálenosti. V ČR se to týká vlaů EuroCity, InterCity nebo expresů.
regional Rychlíky a spěšné vlaky
commuter Osobní vlaky
car Vlaky vozící pouze automobily. Zejména v USA. Viz Auto Train.
car_shuttle Viz výše.
night Night Train Noční vlaky s vagóny určenými k přespání. V ČR zejména spoje Euronight.
tourism Spoje pro turisty. Často organizovány železničními muzei.
from <zastávka> Zastávka, kde spoj začíná. ano
to <zastávka> Zastávka, kde spoj končí. ano
complete yes/no Důležitá značka. Ostatním řekne, jestli je daný spoj zmapován kompletně. ano
name <jméno> Jméno varianty spoje. Příklady: R842 "Leoš Janáček": Brno Hlavní nádraží -> Praha Hlavní nádraží, apod. ano
operator <provozovatel> - neuvádět, pokud exituje route_master; ne
network <síť> Jméno integrovaného dopravního systému, kterého je spoj součástí. Užitečná informace. neuvádět, pokud existuje route_master; ne
ref <kód> Referenční kód. Příklady: R832, Os5214, Sp1641, apod. ano
wikipedia cs:<jméno článku> Odkaz na wikipedii. Velice užitečná informace. Příklad: Trať 323: wikipedia=cs:Železniční trať Ostrava – Valašské Meziříčí. neuvádět, pokud existuje route_master
colour <color/hexidecimal> Barva, kterou se linka značí. Typicky Sp modrou, rychlíky červenou apod. ne
text_colour <color/hexidecimal> Barva, která se používá pro text názvu linky. Typicky Sp modrou, rychlíky červenou apod. ne

Pořadí členů relace je dáno striktně ve směru jízdy spoje. Místa zastavení uvádějte s rolí "stop" a nástupiště s rolí "platform". Trasu spoje (resp. cesty) s prázdnou rolí. Příklad pořadí členů: stop1 -> platform1 -> cesty(1->2) -> stop2 -> platform2->... . Pokud nevíte přesné místo zastavení, dejte do relace uzel žel. stanice a na relaci spoje dejte příp. note=* nebo fixme=*.


Pozn: #Místa zastavení a #Nástupiště lze ještě přesněji specifikovat pomocí rolí stop_exit_only, stop_entry_only, platform_exit_only, platform_entry_only, popř. stop_on_demand nebo platform_on_demand.

Seznam hodnot operator=*, network=*, ...

Výběr názvů některých dopravců, IDS nebo správců kolejové dopravy. Před každou hodnotou používejte prefix cz:<hodnota>.

Klíč Hodnota Jméno Popis
Železniční dopravci
operator ČD České dráhy Většinový železniční dopravce v ČR
operator Regiojet Regiojet Železniční dopravce
operator Leo Express Leo Express Železniční dopravce
Správci částí železniční sítě
operator SŽDC Správa železniční dopravní cesty Vlastník a správce české železniční sítě
operator JHMD Jindřichohradecké místní dráhy Provozovatel úzkorozchodné dráhy v okolí Jindřichova Hradce
operator AWT Advanced World Transport Provozovatel (části) Báňské dráhy
Integrované dopravní systémy
network IDS JMK Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje -
network ODIS Ostravský dopravní integrovaný systém IDS Moravskoslezského kraje
network PID Pražská integrovaná doprava IDS Prahy
network IDSOK Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje -
network IDOL IDOL IDS Libereckého kraje
network SID Středočeská integrovaná doprava -
network IDP Integrovaná doprava Plzeňska -
network IDOK Ingerovaná doprava Karlovarského kraje -
network DÚK Doprava Ústeckého kraje -
network IREDO ID Královehradeckého a Pardubického kraje -
network ZID Zlínská integrovaná doprava -
Provozovatelé linek hromadné dopravy mimo železnici
operator ADOSA ADOSA a.s. -
operator BORS Břeclav BORS Břeclav a. s. / BORS BUS s.r.o. Dceřiné společnosti patřící pod BORS Holding s.r.o.
operator ČSAD Tišnov ČSAD Tišnov, spol. s r.o. -
operator DPMB Dopravní podnik města Brna -
operator DPO Dopravní podnik Ostravy -
operator DPP Dopravní podnik hl. m. Prahy -

Ostatní

Pokud hledáte jak tagovat objekty, které zde nejsou zmíněny, zkuste schéma OpenRailwayMap(en) nebo Legenda mapy.


Zavádění schématu

  • U zastávek a stanic (včetně tramvají) důsledně dodržovat pouze 1 uzel s railway=*. Tohle je nyní problém zejména u tramvají.
  • Railway=station je nyní často na budovách nebo napojen na koleje.
  • Nutno nahradit railway=preserved pomocí railway=disused popř. railway=rail, usage=tourism, railway:preserved=yes.
  • Předělat relace železničních tratí z route=railway na route=tracks.
  • Promazat tracks=1 u jednokolejných tratí.
  • Předělat spoustu relací linek tramvají na nové tagovací schéma