Template:Pl:Map Features:boundary

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Granice (Boundary)

Klucz Wartość Element Opis Renderowanie Zdjęcie

Boundary types

boundary aboriginal_lands obszarrelacja A boundary representing official reservation boundaries of recognized aboriginal / indigenous / native peoples.
Boundary aboriginal lands.png
Entering Hualapai Indian Reservation.jpg
boundary administrative obszar Granica administracyjna. Użyj border_type=* aby sprecyzować (country, state, itd.)
Rendering-adminlevel 2-mapnik.png
Lake city sign.jpg
boundary border_zone obszarrelacja A border zone is an area near the border where special restrictions on movement apply. Usually a permit is required for visiting.
Wymiana tablic informacyjnych w strefie nadgranicznej (Babia Góra) - crop.jpg
boundary forest obszarrelacja A delimited forest is a land which is predominantly wooded and which is, for this reason, given defined boundaries. It may cover different tree stands, non-wooded areas, highways… but all the area within the boundaries are considered and managed as a single forest.
20210104 152558.jpg
boundary forest_compartment obszarrelacja A forest compartment is a numbered sub-division within a delimited forest, physically materialized with visible, typically cleared, boundaries.
20210105 093243.jpg
boundary hazard obszar A designated hazardous area, with a potential source of damage to health, life, property, or any other interest of value.
LandmineWarningChileTierraDelFuego.jpg
boundary maritime obszar Granica obszaru wód terytorialnych.
Sea boundaries.png
boundary marker węzeł A boundary marker, border marker, boundary stone, or border stone is a robust physical marker that identifies the start of a land boundary or the change in a boundary, especially a change in direction of a boundary. See also historic=boundary_stone
Boundary marker - Jeseniky, Czech Republic 12.jpg
boundary national_park obszar Granica parku narodowego
National park.png
Kings Canyon NP Sign.JPG
boundary place liniarelacja Granica place=* w przypadku gdy nie jest to granica administracyjna
boundary political obszar Granica polityczna.
boundary postal_code obszar Granica pocztowa.
boundary protected_area obszar Obszary chronione: parki krajobrazowe, rezerwaty, Natura 2000...
Yatsuhigata 04x4720s.jpg
boundary special_economic_zone obszar A government-defined area in which business and trade laws are different.
Steung Hav Special Economic Zone.jpg
boundary disputed obszar relacja An area of landed claimed by two or more parties (use with caution). See also Disputed territories.
Kashmir Region November 2019.jpg
boundary user defined węzeł linia All commonly used values according to Taginfo

Atrybuty

admin_level (number) obszar Dotyczy boundary=administrative i zazwyczaj ma zakres od 1 do 11 - patrz boundary.
Santa Catarina location.png
border_type * linia obszar Dla doprecyzowania granicy.
start_date (date) obszar Przydatne, jeśli istnieją konkurencyjne historyczne granice lub granica jest bardzo aktualna (lub jeśli zacznie obowiązywać w niedalekiej przyszłości) i jeśli zachowane poprzednie granice są nadal potrzebne osobno (w tym dla map statystycznych opartych na starszych granicach).
Connel bridge plate.jpg

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. Polskie tłumaczenie może być edytowane tutaj.

[Edit] [Purge] Template-info.svg Template documentation

Usage

See also

Schemat tagowania relacji
Tagging scheme for relations
Tag Komentarz
Notes
type=boundary
boundary=administrative
admin_level=* Poziom podziału administracyjnego, ustalony drogą konsensusu. Dla Polski:
  • 2 – granica państwa
  • 4 – granica województwa
  • 6 - granica powiatu
  • 7 – granica gminy
  • 8 – granica miasta lub wsi
  • 9 - granica dzielnicy lub lokalnych odpowiedników dzielnic
  • 10 – granica sołectwa
  • 11 - granica jednostki pomocniczej niższego rzędu (np. osiedla w ramach dzielnicy lub przysiółki)
  • 16 – granice działek ewidencyjnych
wikipedia=* Nazwa artykułu w Wikipedii (dodaj prefiks pl:, jeśli artykuł jest po polsku)
name=* Nazwa gminy, powiatu itd. wg schematu: "gmina Kowalewo", "powiat niżański", "województwo śląskie"
teryt:terc=* Numer TERC z bazy TERYT

Polskie tłumaczenie może być edytowane tutaj.

[Edit] [Purge] Template-info.svg Template documentation

Usage

See also