Template:Pl:Map Features:boundary

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Granice (Boundary)

Klucz Wartość Element Opis Renderowanie Zdjęcie

Boundary types

boundary aboriginal_lands obszar A boundary representing official reservation boundaries of recognized aboriginal / indigenous / native peoples.
Entering Hualapai Indian Reservation.jpg
boundary administrative obszar Granica administracyjna. Użyj border_type=* aby sprecyzować (country, state, itd.)
Rendering-adminlevel 2-mapnik.png
Lake city sign.jpg
boundary hazard obszar A designated hazardous area, with a potential source of damage to health, life, property, or any other interest of value.
LandmineWarningChileTierraDelFuego.jpg
boundary maritime obszar Granica obszaru wód terytorialnych.
Sea boundaries.png
boundary marker węzeł A boundary marker, border marker, boundary stone, or border stone is a robust physical marker that identifies the start of a land boundary or the change in a boundary, especially a change in direction of a boundary. See also historic=boundary_stone
Boundary marker - Jeseniky, Czech Republic 12.jpg
boundary national_park obszar Granica parku narodowego
National park.png
Kings Canyon NP Sign.JPG
boundary political obszar Granica polityczna.
boundary postal_code obszar Granica pocztowa.
boundary protected_area obszar Obszary chronione: parki krajobrazowe, rezerwaty, Natura 2000...
Yatsuhigata 04x4720s.jpg
boundary special_economic_zone obszar A government-defined area in which business and trade laws are different.
Steung Hav Special Economic Zone.jpg
boundary user defined węzeł linia All commonly used values according to Taginfo

Atrybuty

admin_level (number) obszar Dotyczy boundary=administrative i zazwyczaj ma zakres od 1 do 11 - patrz boundary.
Santa Catarina location.png
border_type * linia obszar Dla doprecyzowania granicy.
start_date (date) obszar Przydatne, jeśli istnieją konkurencyjne historyczne granice lub granica jest bardzo aktualna (lub jeśli zacznie obowiązywać w niedalekiej przyszłości) i jeśli zachowane poprzednie granice są nadal potrzebne osobno (w tym dla map statystycznych opartych na starszych granicach).
Connel bridge plate.jpg

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Polskie tłumaczenie może być edytowane tutaj.
[Edit] [Purge] Template-info.svg Template documentation

Usage

See also

Schemat tagowania relacji
Tagging scheme for relations
Tag Komentarz
Notes
type=boundary
boundary=administrative
admin_level=* Poziom podziału administracyjnego, ustalony drogą konsensusu. Dla Polski:
  • 2 – granica państwa
  • 4 – granica województwa
  • 6 - granica powiatu
  • 7 – granica gminy
  • 8 – granica miasta lub wsi
  • 9 - granica dzielnicy lub lokalnych odpowiedników dzielnic
  • 10 – granica sołectwa
  • 11 - granica jednostki pomocniczej niższego rzędu (np. osiedla w ramach dzielnicy lub przysiółki)
  • 16 – granice działek ewidencyjnych
wikipedia=* Strona w Wikipedii (dodaj prefiks pl: jeśli strona odnosi się do polskiej Wikipedii)
name=* Nazwa gminy, powiatu itd. wg schematu: "gmina Kowalewo", "powiat niżański", "województwo śląskie"
teryt:terc=* Numer TERC z bazy TERYT

Polskie tłumaczenie może być edytowane tutaj.

[Edit] [Purge] Template-info.svg Template documentation

Usage

See also