Cs:Budovy

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Logo. Součást : Budovy
One example for Součást : Budovy
Popis
Používá se pro popis mnoha druhů budov, včetně domů, továren a zřícených budov.
Značky

Značení

Lze vytvořit jeden půdorys budovy pro každý komplex budov nebo 'blok', který se může vztahovat k jednotlivé oddělené nemovitosti, nebo k řadě jednotlivých řadových domků nebo k složitějšímu uspořádání nemovitostí. Je ovšem lepší vytvořit sadu propojených půdorysů budov, které sdílí uzly na hranicích, aby byly identifikovány jednotlivé nemovitosti.

Dále půdorysy mohou být buď zjednodušené tvary nebo velmi podobné půdorysy, které přesně odpovídají tvaru budovy. Není neobvyklé, že budovy se nejdříve zakreslí jako jednoduché půdorysy a pak se vylepší podrobnějším zakreslením a rozdělí na jednotlivé nemovitosti.

Budovy mohou jednoduše být označeny building=yes nebo se použije hodnota, která popisuje typologii budovy, například building=house, building=hut, building=garage, building=school. Viz building=* pro kompletní seznam možností a na Taginfo uvidíte, co se skutečně používá.

Lze přidat i adresu budovy. Ta může být připojena buď k půdorysu budovy, nebo lépe k odpovídajícímu hlavnímu vchodu, který by měl být uzlem označeným entrance=yes nebo entrance=*.

U větších veřejných budov s mnoha vchody s různými účely a pro použití různými lidmi se vchody do budovy dají značit také značkou access=*. Vchod do budovy lze spojit s popisem přístupu pro pěší ke vchodu highway=footway a highway=steps atd. Tam, kde je to vhodné, mohou mít vchody své vlastní poštovní adresy.

Poznámka k použití

Existují stavby označené jako budovy, které nemají základy nebo jsou dokonce pohyblivé. Někteří mappeři například používají building=* pro popis pohyblivých objektů a budov jako jsou například building=static_caravan, building=houseboat nebo přívěsy. Zatímco hausbóty (často s vlastním pohonem), lodě (například muzejní nebo divadelní) nebo doky mohou být přesunuty, existují také plovoucí domy - building=floating_home, které jsou postaveny na plovoucích kmenech a nepohybují se. Někteří mappeři k tomu připojují značku floating=yes, aby označili, že domy plavou.

Rozdílně od ideálu mapování půdorysu budovy na zemi, mnoho objektů s building=* má části budovy (např. zbudované na pilířích), které pouze pokrývají plochy. Značky building=roof a building=bridge dokonce popisují budovy, které nemají, kromě svých pilířů, žádný půdorys pokrývající zem. To samé platí pro podzemní budovy jako jsou sklepy - building=cellar nebo ty typy budov, které jsou značené jako podzemní značkou location=underground.

Neznačte pro vykreslovač

Hlavní článek: Značení pro vykreslování

Někteří mappeři se snaží pozměnit data v OSM, aby byly vykresleny (např. Mapnikem) způsobem, který chtějí, a kreativně reinterpretují některé značky.

Mapujte, prosím, všechny atributy podle reality, jak je to jen možné, podle dostupných dat. Dívejte se na popis značek na jejich wikistránce. Používejte existující hodnoty podle jejich definice a volte vždy ten nejvíce vhodný pár klíče a hodnoty. Pokud neexistuje žádná vhodná značka a ani obecnější značka, můžete najít některé nedokumentované, ale používané, značky na Taginfo(en). Pokud ani to nedostačuje, pak můžete vytvořit nové značení a zdokumentovat ho na wiki.

Zde jsou nějaké příklady nevhodného chování v kontextu budov:

 • značení neexistujícího vybavení amenity=*, aby se zvýraznila budova na vykresleném obrázku
 • měnění/vynechání značení kvůli nespokojenosti (např. s kavárnou či restaurací)
 • části budovy jsou oddělené objekty, aby se strukturoval vykreslený obrázek
 • mazání/přesouvání objektů, aby se získalo (hezčí) umístění ikonek
 • značení soch, mostních pilířů, náhrobních kamenů, zásuvek, lodí jako budov, aby byly vidět na mapě. To je kontraproduktivní i pro 3D mapování.

Tyto manipulace poškozují nejen OSM, ale také jsou zbytečné, protože jejich efekt je většinou omezen na jeden vykreslovač, který se v budoucnu pravděpodobně změní.

Pokud se vyskytují vážné chyby při vykreslování, pak, prosím, kontaktuje vývojáře vykreslovače(en) přímo.

Jak mapovat

Při obkreslování z leteckých snímků se snažte určit místo, kde je budova na zemi, protože může být posunuto od linie střechy, jelikož obrázky jsou většinou pořizovány z úhlu.

Pokud má budova vnitřní nádvoří(en), pak použijte relaci multipolygon, abyste zajistili, že nádvoří nebude vykresleno jako část budovy.

 • Zvažtě, prosím, přidání uzlů s adresami budovy značkami ze jmenného prostoru addr:*=*:
entrance=yes (víte-li, kde je vchod)
addr:street=*
addr:housenumber=*
addr:postcode=*
addr:city=*
addr:country=*
(více hodnot a podrobný popis je zde: Adresy)
ITO Map(en) má vrstvu, která pomáhá sledovat detaily adresování budov
OSM Inspector(en) také může pomoci při kontrole těchto značek

V editoru JOSM

 • Jelikož mnoho budov je pravoúhlých, můžete zakreslit přibližný tvar budovy a pak udělat všechny úhly pravými v JOSM pomocí klávesy Q. Stiskem Q se všechny úhly výběru nastaví na 90°. Ovšem ujistěte se, že používáte projekci jako je Mercator, protože pokud používáte něco jako WGS84, pak budou objekty při vykreslování křivé. (Prosím, uvědomte si, že ne všechny budovy jsou pravoúhlé a někdy je lepší zachovat divně vypadající polygon, než abyste zaoblený tvar převedli na pravoúhlý.)
 • JOSM/Plugins/BuildingsTools(en) dělá snazším mapování budov (klávesa B). Funguje nejlépe s budovami o čtyřech uzlech.
 • JOSM/Plugins/Terracer(en) pro rychlé mapování řadových domů.

V editoru Potlatch

V editoru Potlatch můžete rychle přidávat budovy obzvlášť v obytných oblastech trasováním budov jednou rukou a mačkáním klávesy 'R' druhou rukou, což přidá vlastnosti dříve zvolené budovy. Přidejte značky source=*, building=* a libovolné další značky na první budovu a pak je kopírujte na další budovy.

Některé způsoby získávání půdorysu budov

 • Letecké snímky (např. Bing(en)). Také máme tipy a triky pro modelování střech(en).
 • Pozorování z úrovně ulice, zakreslení náčrtku nebo dokonce měření
 • Procházka kolem budovy při zachytávání stopy GPS. Celkem dobré pro velké budovy (např. stadiony(en)), ale zdi normálně odráží signály GPS, takže stopa bývá posunuta o významnou vzdálenost od budovy.
 • Francouzský katastr(fr)

3D

Používejte jednoduché 3D budovy, které je již implementováno v některých nástrojích a nabízí zpětnou kompatibilitu s předchozími přístupy.

Mapování vnitřku budov

Pro mapování vnitřku budov se používá Simple Indoor Tagging(en).

Návrhy

Aktivní

Neaktivní

Příklady

Viz také

 • shop=* - pro sdělení, že v budově je obchod
 • amenity=* - pro popis, k čemu budova slouží, například: škola, divadlo, banka, ...
 • entrance=* - pro označení vchodů do budovy
 • man_made=courtyard - navrhovaná značka pro nádvoří
 • architect=* - pro označení architekta budovy
 • building:condition=* - pro stav budovy
 • ruins=* - pro zřícenou budovu
 • abandoned=* - pro opuštěnou budovu, která již není udržována
 • start_date=* - rok postavení budovy