Fa:Tag:highway=secondary_link

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Public-images-osm logo.svg highway = secondary_link
Osm element tag.svg
توضیحات
Connecting slip roads/ramps of secondary highways Edit or translate this description.
گروه: معابر
روی این عنصرها به‌کار می‌رود
نباید در نقطه‌ها استفاده شوداستفاده در راه‌ها مجاز استنباید در ناحیه‌ها استفاده شودنباید در رابطه‌ها استفاده شود
ترکیبات مفید
همچنین ببینید
وضعیت: در کار

ویکی‌داده

یک متصل کننده جاده‌های فرعی می باشد. از آنجایی که جاده های کم تردد و کم اهمیت اغلب بدون تقاطع نمی باشند، این برچسب برای مسیرهای تغییر جهت تردد مانند گردش به راست یا دوربرگردان‌ها به کار می رود.

نمایش در نقشه

در مثال، جاده درجه دو زرد رنگ است و مسیرهای اتصال highway=secondary_link با رنگ آبی مشخص شده است.

مسیرهای اتصال اغلب یک طرفه و همراه با برچسب oneway=yes می باشد. دقت کنید که درجه مسیر اتصال در هنگام تقاطع با مسیر های با درجه های مختلف ، هم درجه با مسیر با درجه بالاتر برچسب گذاری می شود. برای مثال در تصویر می بینید که گردش به راست در تقاطع مسیر درجه دو و مسیر درجه اول highway=primary با اتصال درجه اول highway=primary link مشخص شده است.

همچنین بنگرید به