Fa:Tag:highway=service

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

an unequal sign

این مقاله از نسخهٔ زبان‌اصلی آن (انگلیسی) به فارسی ترجمه شده اما به‌نظر می‌رسد با متن مبدأ هماهنگ نیست. اگر می‌توانید آن را به‌روز کنید.
Public-images-osm logo.svg highway = service
Alley leading from the High Street to Green Lane Shopping Centre - geograph.org.uk - 942796.jpg
توضیحات
معمولاً برای دسترسی به یک ساختمان، پمپ بنزین، تعمیرگاه، ساحل، محل کمپ، قطب صنعتی، پارک اقتصادی و نظایر آن‌ها. Show/edit corresponding data item.
نماد در OSM Carto
Rendering-highway service.png
گروه: معابر
روی این عنصرها به‌کار می‌رود
نباید در نقطه‌ها استفاده شوداستفاده در راه‌ها مجاز استاستفاده در ناحیه‌ها مجاز استنباید در رابطه‌ها استفاده شود
ترکیبات مفید
وضعیت: در کار

این نوع راه را معمولاً برای دسترسی به یک ساختمان، ایستگاه خدماتی (مانند پمپ بنزین و تعمیرگاه)، ساحل، محل اسکان، قطب صنعتی، پارک اقتصادی و نظاریر آن‌ها به‌کار می‌بریم. استفاده از این برچسب برای دسترسی پارکینگ‌ها، ورودی‌ها و پس‌کوچه‌ها هم متداول است.

نکته: این برچسب برای کنارگذرها (راه‌های جانبی) نیست. برای آن معابر باید بر اساس «کاربردشان» تگ مناسبی را استفاده کرد.

چگونه رسم کنیم

برای رسم راه‌های خدماتی تنها به یک راه راه ساده نیاز داریم. سپس برچسب highway=service را به راه اضافه کنید و اگر اسم هم دارد برچسب name=* را بدهید.

برای افزودن جزئیات بیشتر به راه‌های خدماتی service=* را ببینید.

مثال‌ها

شرح برچسب‌ها نقشهٔ مپنیک/تصویر
راه خدماتی برای دسترسی به ایستگاه سوخت amenity=fuel
name=Classic
همچنین یک محدوده با این برچسب ایجاد کنید:
building=yes
و نیز یک راه با برچسب زیر:
highway=service
زیرراه‌های خدماتی در یک پارکینگ در محدوده‌ای با برچسب:
amenity=parking
معمولاً چند زیرراه خدماتی با برچسب‌های زیر وجود دارد:
highway=service
service=parking_aisle.

برای راه‌های اصلی در محوطهٔ پارکینگ که چندین زیرراه را به هم متصل می‌کنند فقط برچسب زیر را به‌کار ببرید:
highway=service

Mapping-Features-Parking-Lot.png
راه ورودی راهی است که به یک خانه، مِلک یا محل کار و تجارت ختم می‌شود highway=service
service=driveway.

حتی اگر چند تا مکان پارک هم در آن ملک باشد، همچنان راه ورودی به‌حساب می‌آید.

alley: راهی باریک یا مسیری میان ملک‌ها (توضیحات بیشتر را در صفحهٔ آن ببینید) highway=service
service=alley
Alley melbourne.jpg

همچنین ببینید