Pl:Standardy i konwencje edycji OSM

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Podstawowe informacje o tym, jak edytować – Edytowanie

Standardy i konwencje edycji OpenStreetMap.

Oznaczanie

Znaczniki ("Key" i "Value") można przypisać do:

węzeł dowolnego punktu (węzła),
linia drogi (linii),
obszar zamkniętej drogi (obszaru) lub
relacja zbiór powyższych elementów (relacji).

Listę sugerowanych znaczników możemy znaleźć na stronie Obiekty na mapie.
Zaleca się, aby przypatrzeć się dobrze tej stronie i zapoznać się ze znacznikami, które są powszechnie akceptowane (patrz statystyka) i uznanymi przez większość redaktorów/map.
Należy jednak zwrócić uwagę, że wszystkie klucze i wartości, ważne i stosowane w OpenStreetMap oraz w Obiekty na mapie mogą ulec zmianie, w wyniku głosowania nad propozycją lub gdy niektóre znaczniki staną się po prostu popularne.

Strona Dobre praktyki ma kilka punktów dotyczących znakowania.
Pamiętajmy, aby odwiedzić stronę Często zadawane pytania ze względu na różne przydatne wskazówki, na przykład jak korzystać z wielu wartości jednego klucza.

Drogi

Fizycznie, droga, ulica, chodnik, itp. są początkowo rysowane jako seria węzłów zgrupowanych razem, tworząc linię. Następnie linia powinna być oznakowana tagiem highway=* oraz gdy możliwe, name=*.

Większość linii, wygląda tak samo w większości aplikacji edycyjnych OSM, jednak, renderowane będą wyświetlane w różnych kolorach i szerokościach, w oparciu o wprowadzone wartości.

Nazwy ulic

W znaczniku name=* jako wartość podajemy pełną nazwę, jaka widnieje na oficjalnym znaku z nazwą ulicy.
Pierwsze litery każdego wyrazu piszemy wielką literą (np. Aleja Adama Mickiewicza, a nie aleja Mickiewicza Adama). Nie skracamy słów.
Nie ma jeszcze tabeli standardowych skrótów (St może być Street lub Saint). Na razie zdecydowano, że jest to problem renderowania. czyli podstawowe dane powinny mieć pełną nazwę ulicy. Pozwoli to aplikacji renderującej na wprowadzenie skróty jeśli jest to konieczne.

Uważajmy na apostrofy. Ta sama zasada ma tu zastosowanie. Jeśli nazwa na znaku ulicy ma apostrof, dane OSM powinien mieć także apostrof.
Nie jest to jednak oczywiste; stacja londyńskiego metra Earl's Court znajduje się w sąsiedztwie Barons Court, gdzie jedna nazwa jest z apostrofem, druga bez.

Zobacz też: Dwujęzyczne nazwy ulic

Drogi bez nazwy

Czasami droga nie ma nazwy (w realnym świecie). To dość rzadkie, ale zdarza się. W tym przypadku, podajemy tag highway=*, ale bez name=*. Można dodać tag noname=yes.

Drogi jednokierunkowe

Jeśli ruch uliczny jest tylko w jednym kierunku to ważne jest, aby narysować drogę w kierunku jazdy, a następnie dodać oneway=yes.

Rozdzielone drogi

Rozdzielona droga jest drogą, gdzie ruch uliczny jest fizycznie rozdzielony przez barierę (np. trawa, beton, stal), co uniemożliwia ruch pomiędzy tymi kierunkami. Podczas, gdy rozdzielone drogi składają się zwykle z dwóch przeciwstawnych strumieni ruchu, takich jak dwukierunkowych, mogą również składać się z trzech lub więcej rozdzielonych pasów z kombinacją tego samego kierunku i przeciwnych kierunków, tak jak droga "lokalna" i obok pasy "drogi ekspresowej" (przy czym możliwe są wjazdy i zjazdy tylko z drogi sąsiedniej).

Rozdzielone drogi powinny być wyrysowane jako odrębne linie. Linie te winny być oznaczone jako oneway=yes, gdzie to właściwe.
Drogi łączące poszczególne jezdnie powinny być zaznaczone w miejscach, w których możliwy jest ruchy pomiędzy rozdzielonymi pasami, to znaczy, w których fizycznie jest brak bariery (np. [1], jak zawsze, dodajemy tag dostępu access=* ze względu na prawne ograniczenia). W przypadku, gdy rozdzielone jezdnie są równoległe (często, ale nie zawsze) ich węzły powinny być umieszczone tak, aby były obok siebie. Tworzy to bardziej przyjemny efekt estetyczny na mapie, szczególnie na zakrętach. Zachowano w nich także informacje na temat ich wzajemnej odległości separacji na całej swej długości.

Odstęp pomiędzy nimi jest podyktowany potrzebą dokładnego przedstawienia krzywizny drogi (patrz poniżej)

Źle.
Dobrze. Węzły są wyrównane parami.

Ronda

Zobacz Rondo

Skrzyżowania

Zobacz Skrzyżowanie

Wszystkie skrzyżowania powinny zostać wyrysowane jako węzeł, który łączy drogi (obie lub kilka, posiadających wspólny (!) węzeł).

Niepoprawne jest zaznaczenie dwóch węzłów w samym (albo prawie w tym samym) położeniu, które w rzeczywistości nie są takie same. Chociaż może to wyglądać dobrze, to nie będzie to dobrze zdefiniowane ważne połączenie jednej drogi z drugą. Niektóre jakościowe narzędzia pomagają odkryć takie potencjalne problemy z połączeniem (koniec drogi blisko innej drogi, ale nie jest podłączony). W JOSM, po zaznaczenia obszaru linii z linia boczną. Skrót J powoduje ich połączenie.

Mosty

Mosty są oznaczane tagamibridge=yes i layer=1

Most jest rysowany jako oddzielna droga. Jest to jedna z wielu sytuacji, w których droga nie jest reprezentowana w sposób ciągły, a tylko jako kilka połączonych odcinków, każdy z innym tagiem.
Programy edytujące zapewniają łatwy sposób rozdzielenia drogi w danym węźle.

Tagi highway=* i name=* powinny być zawsze stosowane. Krótka droga reprezentująca most powinna być dodatkowo oznakowana bridge=yes and layer=x, gdzie wartość x jest o "1" większa niż wartość warstwy drogi pod mostem (lub "1", jeśli nie jest podany tag warstwy drogi pod spodem).

Często most nie będzie łączył się bezpośrednio ze skrzyżowaniem. W takim przypadku należy dodać kawałek drogi łączącej oba (patrz zdjęcie):

Most w pobliżu skrzyżowania

Zobacz Most.

Oznaczanie obszarów

Obszary jako zamknięte drogi

W niektórych przypadkach obiekt, który chcesz zmapować, nie jest reprezentowany przez linię (jak w przypadku drogi, rzeki, linii kolejowych itp.), ale jako obszar. Na przykład las, park lub jezioro są obiektami, które są odwzorowujemy jako obszary.
Tworzymy nową linię zamkniętą (closed way), która będzie reprezentować obrys wymaganego obszaru. Opisujemy w ten sposób zgodnie z zasadami ze strony Obiekty na mapie, takimi jak natural=water (jezioro), landuse=forest (las) lub leisure=park (park) itp.

Drogi jako obszary

Większość dróg jest traktowana jako obszary, jeśli są one liniami zamkniętymi (czyli jeśli ostatni węzeł drogi łączy się z pierwszym). Jednakże, istnieją pewne wyjątki od tej zasady, np. drogi, które ogólnie zakłada się, że są trasami. Jeśli droga ma być obszarem (np. plac dla pieszych highway=pedestrian), dodajemy tag area=yes co oznacza, że funkcja ta nie tylko reprezentuje linię, która stanowi granicę, ale także obszar w nim.

Obszary i drogi mające wspólne węzły

Nie ma jeszcze jednoznacznej zgody na to jak rysować tereny przyległe do dróg. Mogą one być rysowane w ten sposób albo pozostawiając niewielką przerwę między obszarem a drogą lub łącząc je tak, że "obszar" ma wspólne węzły z "drogą".
Mimo to, praktykuje się, że jeżeli linia jest drogą, to zazwyczaj bardziej wskazana jest wolna przestrzeń między nimi, tak aby obszar kończył się na poboczu drogi, lub granicy działki przynależnej do drogi, a nie łączył swoje węzły z drogą. Wynika to z faktu, że jezdnia jest zwykle wzdłuż osi drogi i jest mało prawdopodobne, aby obszar był rozciągnięty do środka drogi.

Dokładność

Patrz główny artykuł: Accuracy

Dokładność jest ważna podczas mapowania. Pamiętajmy o tym, że – szczególnie gdy wyznaczamy drogi kręte, wiejskie – należy dodawać wystarczającą liczbę punktów, aby każda krzywa linia wyglądała jak krzywa. Oczywiście jest to całkowicie subiektywne, ponieważ krzywa, w całości wykonana z linii, będzie zawsze tylko przybliżeniem "prawdziwej" krzywej (która ma nieskończoną liczbę węzłów). Przy odpowiednio dużym powiększeniu będzie ona zawsze wyglądała jak seria linii bez względu na liczbę użytych węzłów.

Uogólniając, ostre łuki (te o małym promieniu) wymagają wiele położonych blisko siebie węzłów, zaś szerokie krzywe o dużym promieniu mogą składać się z mniejszej liczby węzłów z większą odległością między nimi. Mówi się, że po prostu najlepiej stosować zdrowy rozsądek i dążyć do osiągnięcia równowagi.

Przykład użycia śladów GPS

Poniżej znajduje się przykład przebiegu 2-kilometrowej wiejskiej drogi o bardzo ogólnie wytyczonym przebiegu. Jest on raczej "surowy", szczególnie na ostrych zakrętach. Zazwyczaj oczekuje się od edytującego odwzorowania tego rodzaju drogi przy użyciu większej liczby węzłów niż na niniejszym przykładzie.

Jak nie należy robić

Jest to ta sama 2-kilometrowa droga – ale wygląda ona dużo lepiej na mapie, i daje użytkownikowi mapy lepsze odczucie krzywizny drogi. Patrz na drogę [http://osm.org/go/eulYoF4p-- na mapie. Widać, że ... inne sposoby mapowania mają podobny stopień dokładności.

Jak to robić

Uwaga: Pamiętaj, że droga na rysunku powyżej ma około 2 km długości. W przypadku bardzo krótkich dróg nie ma potrzeby dodawania zbyt wiele węzłów. Jeśli droga jest idealnie prosta, węzły po obu stronach odcinka są wystarczające, niezależnie od tego, jak długa jest linia.

Poprawienie tych aspektów, tj. dokładniejsze odwzorowanie przebiegu drogi jest łatwe. Wystarczy po prostu dodać więcej węzłów do istniejącej drogi. Jeśli zdecydujemy się usunąć i od nowa wyrysować całą drogę, należy sprawdzić, czy węzły same w sobie nie mają przypisanych tagów, np. węzeł highway=crossing. iD i JOSM zaznaczają kolorem oznaczone węzły.

Daty

Daty powinny być w formacie ISO 8601, np. YYYY-MM-DD. Gdzie numeryczny dzień tygodnia jest konieczny, Monday=1, Sunday=0 or 7.

Różne

 • Skrzyżowania i połączenia dróg – najprawdopodobniej zawsze będą poprawione przez kogoś innego, niezależnie od tego, jak wiele szczegółów można umieścić.
  Początkowy poziom dokładności powinien zawierać poprawne połączenia z/do każdej drogi, połączenia drogowe między nimi oraz zaznaczyć istnienie jakichkolwiek mostów i przejść podziemnych; należy pamiętać o stosowaniu tagu oneway=yes/no/-1 gdy występuje.
  Na skrzyżowaniach każdy tag highway=crossing jest cenną informacją, dodać węzeł w miejscu, gdzie krzyżuje się droga z przejściem dla pieszych.
  Mimo to, jest jeszcze wiele szczegółów, które mogą być dodawane (jak w przypadku wszystkich dróg: liczba pasów lanes=*, ograniczenia prędkości maxspeed=* i oświetlenie ulicy lit=yes/no
 • Dokładność. Jak ocenimy i czy wskazujemy dokładność? Jak dokładność jest wystarczająca? Czy przeciętna dokładność lepsza niż nic (tj. niedokładny przebieg dróg drogi jest udoskonalany w podobny sposób jak artykuły Wikipedii).
  Ślad GPS jest prawie zawsze bardziej dokładny niż inna źródła dostępne dla nas. Niemniej jednak kilka, nawet dziesiątki śladów może być wykorzystane aby poprawić dokładności. Należy pamiętać, że:
  * Czasami w niektórych przypadkach, ślad GPS może odbiegać od trasy w jakimś kierunku (często 15-30 metrów, ale nawet 90 metrów); należy porównać ślad ze swoją pamięcią, zdjęciami i notatkami, aby sprawdzić, czy proste drogi są rzeczywiście racjonalnie proste.
  * Jeśli jest to nowa droga (nic wcześniej nie było w tej okolicy) i nie ma żadnych dostępnych zdjęć lotniczych, wyrysujmy ją w przybliżeniu.
  * Jeżeli istnieją już wokół inne drogi i Twoja trasa wydaje się zła, należy spróbować wyprowadzić "prawdziwą" formę ze śladu, nie przekraczając jednak drogi, która nie przecina się z drogą którą wykreślasz.
 • : Jak dokładny jest wystarczająco dobrze, zależy od każdego użytkownika:
 • :: W większości zastosowań jest wystarczająco dokładne, gdy informacja nie jest myląca, np. kiedy ścieżka rowerowa narysowana jest na mapie.
 • :: * pokazuje wszystkie poprawne zakręty i skrzyżowania
 • :: * i nie ma nieistniejących.
 • :: * i jest po właściwej stronie drogi/strumienia/szlaku kolejowego
 • :: * i jest z grubsza w prawidłowej odległości od tych funkcji (niektóre edytory mogą pomóc w pomiarze odległości)
 • :: Niektórzy mogą później chcieć wyrysować ogrodzenia, żywopłoty i mury wokół domów (jeśli takie istnieją) , odwzorowując ich położenie z dokładnością do kilku metrów przez wielokrotne ślady i znacznej liczby wyciągania i dostosowanie rzeczy w liniach.
 • : Nie tylko niedokładność dróg, ale braki dodatkowej informacji o nich, są i tak dopracowywane później. Kiedy zastanawiamy się, czy uśrednić dokładność przebiegu drogi, spróbujmy zastanowić się, czy użytkownik będzie mógł znaleźć jakąkolwiek przybliżoną wartość – np. za każdym razem w promieniu 50 metrów od rzeczywistej lokalizacji (na niezmapowanym obszarze) ? Jeżeli podajemy wartość orientacyjną, dodajemy tag source=approximation lub podobny do danej drogi.
 • Czy to jest konstruktywne/pomocne, aby zaznaczyć drogę, którą mniej więcej znasz, w odpowiednim miejscu, ale nie mając żadnych danych GPS na poparcie?
 • : To zależy znowu od tego co tam jeszcze jest:
 • : * Jeżeli brakuje miejskiej drogi w prostokątnej siatce i potwierdzasz jej istnienie i ona, powiedzmy, leży mniej więcej w połowie drogi pomiędzy równoległymi drogami, jej położenie może być prawie tak dobre, jak położenie tych równoległych ulic podczas ich rysowania.
 • : * Jeżeli zamierzamy dodać brakującą, krętą drogę, na niemapowanym obszarze, prawdopodobnie lepiej wyrysować ją jako punkt wyjściowy i dodać tag fixme=continue na ostatnim węźle. Gdy zamierzamy narysować odręcznie, to bardzo prawdopodobne, że będzie zbyt krótka/rozciągnięta/przekrzywiona – chyba że są dostępne dobre zdjęcia lotnicze.
 • Zabytki, chodniki itp.?
 • W jaki sposób zaznaczasz, kiedy jedna droga przechodzi nad lub pod inną? – Zobacz opis mostów powyżej i Key:bridge.
 • Jeśli główna droga składa się z kilku/wielu dróg, wszystkie powinny zawierać tag name=* i/lub ref=*.

Topologia

 • Czy prawidłowa topologia jest mniej lub bardziej ważna niż dokładna lokalizacja?
  • W końcu obie są równie ważne, a nawet nie wykluczają się wzajemnie, ale ponieważ z naszymi narzędziami topologia może być bardziej dokładnie niż lokalizacja, to powinna być zawsze poprawna, nawet jeśli prowadzi do niektóre węzły są przesunięte kilka metrów więcej niż inne.
 • Jeśli droga jest dwupasmowa powinien być pokazana w dwoma pasami.
 • Jeżeli droga ma małą wyspę ruchu (np. w podejściu do dużego ronda) czy należy to przedstawić jako trójkąt, czy nie? Jak duża powinna ona być aby ją zaznaczyć?Uwaga: OpenStreetMap jest bardzo wciągająca Dla niektórych osób proces mapowania na OpenStreetMap jest bardzo wciągający. Rób częste przerwy, jest wiele do zrobienia.