Fa:Editing Standards and Conventions

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

broom

Help (89606) - The Noun Project.svg

برای پیشنهادهای عمومی بیشتر و پیشنهادهای تگ‌گذاری، Fa:Good practice را ببینید.

متن زیر برخی از استانداردها و قواعد ویرایش نقشه است.

تگ‌نویسی


جاده‌ها

در ابتدا، هندسهٔ جاده، خیابان، پیاده‌رو و... با یکسری از نقاط کشیده می‌شود که با یکدیگر راهی را تشکیل می‌دهند. سپس بایستی به آن راه تگ highway=* و نام داده شود.

اغلب راه‌ها در ویرایشگرهای OSM شبیه به هم به نظر می‌رسند، با وجود این، بسته به تگ‌هایی که دارند در زمان رندر شدن با رنگ و عرض متفاوتی نشان داده می‌شوند.

اسامی خیابان‌ها و قواعد نام‌گذاری

Don't use abbreviations

Don't describe things using name tag

Unnamed objects

Objects (usually streets) which have no name:

 • without name=* or its variants
 • additionally could be tagged noname=yes

See also


خیابان‌های یکطرفه

اگر ترافیک تنها در یک جهت است باید راه را در همان جهت کشید و سپس تگ oneway=yes اضافه کرد.

معابر جداشده

معبر جداشده به هر معبری گفته می‌شود که جریان آمدوشد در آن با استفاده از مانع (مانند چمن، بتن یا فلز) به‌طور فیزیکی مجزا شده باشد. درحالی که بیشتر معابر جداشده از دو جریان ترافیکی مخالف تشکیل می‌شوند، مانند بلوارها یا جاده‌های دوبانده، اما می‌توانند از سه بخش یا بیشتر نیز تشکیل شده باشند و ترکیبی از جریان‌های هم‌جهت و مخالف تشکیل بدهند، مانند معابری که خطوط «کندرو» و «تندرو» دارند (که ورود به و خروج از معبر فقط از طریق خط کندرو ممکن است).

معابر جداشده باید با راه‌های جدا رسم شوند. معمولاً هر کدام از این راه‌ها oneway=yes (یعنی یکطرفه) هستند و هر جا لازم است باید همین‌گونه تگ‌گذاری شوند. راهی که راه‌های جداشده را به هم پیوند می‌دهد باید در مکانی رسم شود که حرکت بین راه‌های جداشده ممکن باشد، به‌عبارتی در جایی که جداسازی فیزیکی وجود نداشته باشد (مثلاً [۱]. همچون همیشه، محدودیت‌های قانونی را با تگ‌های access مشخص کنید). در جایی که راه‌های جداشده موازی هستند (اغلب، اما نه همیشه) چینش گره‌های آن‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که در همسایگی هم قرار بگیرند. این کار جلوهٔ زیباشناختی دلپذیری در پرداخت راه‌ها و به‌خصوص در خم‌ها، ایجاد می‌کند. همچنین اطلاعاتی مربوط به فاصلهٔ متقابل آن‌ها از هم در تمام طول مسیر، بدین گونه حفظ می‌شود.

در هر راهی، بر اساس نیازی که برای نمایش خم‌ها داریم فاصلهٔ بین گره‌ها مشخص می‌شود (زیر را ببینید):

نادرست.
درست. گره‌ها جفت‌جفت منظم شده‌اند.

فلکه‌ها

Roundabouts را ببینید

تقاطع‌ها

همچنین ببینید Fa:Node#گره‌های_روی_راه‌ها

تقاطع جاده‌ها باید در قالب گرهی رسم شود که راه‌ها را به هم متصل می‌کند (دو یا چند راه در یک گره اشتراک داشته باشند).

استفاده از دو گره که دقیقاً (یا تقریباً) در یک موقعیت باشند اما در حقیقت یکی نباشند، درست نیست. هرچند شاید درست به نظر برسد، اما با این روش، اتصالی که بین دو جاده برقرار می‌شود اتصال معتبر قابل‌مسیریابی‌ای نیست. بنابراین اگر در واقعیت، آن راه‌ها به هم متصل هستند برای حل این مشکل باید در نرم‌افزار ویرایشگر، آن دو گره را با هم ادغام کنید.

اگر سبک نقشه در ویرایشگری که استفاده می‌کنید گره‌های مشترک را برجسته و قابل‌تشخیص نمی‌کند، این ترفند را به کار ببرید: گره موردنظر را کمی جابه‌جا کنید و ببینید کدام راه‌ها با این حرکت تکان می‌خورند. لطفاً حواستان باشد که این جابه‌جایی آزمایشی را «واگرد» کنید (این کار را با استفاده از قابلیت «واگرد» یا undo در نرم‌افزار انجام دهید و خودتان آن را دستی برنگردانید!).

ابزارهای تضمین کیفیتی وجود دارد که چنین مشکلات بالقوه‌ای در اتصالات را پیدا می‌کنند (پایان‌یافتن راه در نزدیکی راه دیگر، بدون اتصال به آن)

پل‌ها

راه مربوط به پل تگ‌های bridge=yes و layer=1 می‌گیرد.

پل با راه جداگانه رسم می‌شود. این یکی از وضعیت‌هایی است که جاده با فقط یک راه رسم نمی‌شود، بلکه چندین راه که سربه‌سر به هم وصل می‌شوند جاده را تشکیل می‌دهند و هر کدام از این راه‌ها نیز تگ‌های متفاوتی دارند. برای این منظور، در ویرایشگرها به‌آسانی می‌توانید راه‌ها را در گره موردنظر به دو نیم تقسیم کنید.

تگ highway و تگ name به همهٔ قسمت‌ها داده می‌شود. راه کوتاهی که پل را مشخص می‌کند، تگ‌های bridge=yes و layer=x را نیز می‌گیرد. x عدد لایهٔ پل است و باید یکی بیشتر از لایهٔ راه زیرین باشد (یا اگر راه زیرین شمارهٔ لایه نداشت برابر با 1 است).

اغلب، پل مستقیماً به تقاطع وصل نمی‌شود. در این صورت باید با جادهٔ کوتاهی پل و تقاطع را به هم وصل کنید (تصویر را ببینید):

پل نزدیک تقاطع

برای جزئیات بیشتر Key:bridge را ببینید.

تگ‌گذاری محوطه‌ها

محوطه‌ها راه‌های بسته هستند

On some occasions the feature you wish to tag is not represented by a line (as is the case of a road, river, rail line etc), but by an area. For instance a wooded area, a park, or a lake are all Map features which are areas. Create a new closed way which represents the outline of the required area. Annotate this way with the required tagging from the map features page, such as natural=water (for a lake), landuse=forest (for a forest), or leisure=park (for a park), etc.

استفاده از محوطه برای راه‌ها

Most ways are assumed to be areas if they are closed (i.e.--if the way connects back to itself). However, there are some exceptions to this, such as highways, which are generally assumed to be ways. If the highway is meant to be an area (for example, a pedestrian square), then an area=yes tag should also be added, to imply that this feature is not just representing the way that forms the border, but the area within it, too.

Areas and Ways Sharing Nodes

There is not clear consensus yet on how to draw areas adjacent to ways. They may be drawn either by leaving a small gap between the area and the way or by connecting them so that the area shares nodes with the way. That being said, when the way is a highway, it usually is most accurate to include a gap, so that the area ends by the side of the road and does not share nodes with the road's way. This is because highway ways usually are traced along the centerline of the road, and it is unlikely that the area being tagged actually extends to the center of the road.

دقت

See main article: Accuracy

Accuracy is important during mapping. Beware of systematic errors of aerial imagery (see for example Bing#Precision). Remember, that when tracing roads — particularly winding, rural ones — you should add enough points to make each curve look like a curve. Of course, this is entirely subjective, as curves made entirely of lines will only ever approximate a "true" curve (which has an infinite number of nodes), and will always look like a series of lines when zoomed in past a certain point no matter how many nodes there are.

To generalize, though, sharp curves (those having a small radius) require many, closely-spaced nodes, while broad, long-radius curves can consist of fewer nodes having more distance between them. Without a hard-and-fast rule, it is best said to simply use good judgement and strive to seek a balance.

Small example using GPS traces

Below there is an example of a very roughly-traced rural 2-kilometer road. It's rather crude, particularly on the sharp curves. We would normally expect mappers to represent this kind of road with more nodes than that.

How it shouldn't be done

This is the same 2-kilometer road - but this will look much better on the map, and gives the map user a better sense of the curves of the road. You can see the road on the map. You can see, that ... other mapping services] have a similar degree of accuracy.

How to do it

Note: Keep in mind that the road in the diagram below is about 2 km long. For very short roads you do not need to add that many nodes. If a road is perfectly straight then a node at either end is always sufficient, regardless of how long it is.

It's easy enough to "fix" these things i.e. enhance the detail of the road. Normally you should just add more nodes to the existing way. If you choose to delete and redraw a whole road, check that the nodes don't themselves have tags e.g. a highway=crossing node. Potlatch and JOSM] will highlight tagged nodes.

تاریخ و ساعت

تعریف ساده

تاریخ باید در قالب ISO 8601 باشد، یعنی YYYY-MM-DD.

تگ‌نویسی دقیق

متفرقه

 • Intersections and interchanges - These are most likely to be always improved by someone else, no matter how much detail you put in
  The initial level of detail should include correct connections from/to each road and link road and the existence of any bridges and underpasses; remember to set oneway tags where applicable.
  For intersections any pedestrian crossings are valuable information; add a node in the way they cross at their location
  After that there's still lots of detail that can be added (as with all roads: number of lanes, speed limits, lit=yes/no
 • Accuracy. How do you judge and or indicate the accuracy? How accurate is good enough? Is a rough approximation better than nothing (i.e. inaccurate roads get refined the way wikipedia articles do).
  A GPS trace is almost always more accurate than other sources available to us. Still several, even tens of traces can be used to improve the accuracy. Do note though:
  • Sometimes and in some environments the GPS trace can wander off to some direction (often 15-30 meters but even 90 meters); compare the trace with your memory, photos and notes to see if straight roads appear as a reasonably straight set of trace points.
  • If it's a new road (nothing previously entered in the area) and there aren't any aerial images available, draw it in anyway
  • If there are already other roads around and your trace seems bad, try to deduce the "real" form from the trace by not crossing roads that don't intersect with the road you traced.
  How accurate is good enough varies with each user:
  For most uses it's accurate enough when it's not misleading: say when a cycleway drawn on the map
  • shows all correct bends and intersections
  • and no nonexistent ones
  • and is on the right side of the nearby road / stream / railway
  • and is roughly the correct distance away from those features (some editors have support for measuring distances)
  Some may later want to draw fences, hedges and walls around the houses (where they exist); they will have mapped their locations to within a few meters by repeated traces and considerable amount of deducing and aligning things in lines
  Not only inaccurate roads, but those lacking secondary information, are refined later anyway. When contemplating on whether to approximate some road, try to consider if a user would find any value in the approximated form - is it likely to be within, say, 50 meters from the real location at all times (in otherwise unmapped territory)? If you approximate, do add a source=approximation or similar tag to the way.
 • Is it constructive/helpful to mark a road that you know is roughly in the right place but don't have any supporting GPS data?
  This depends again on what else is there:
  • If an urban road is missing in a rectangular grid and you confirmed its existence and it was, say, roughly halfway between the parallel roads: the position is likely to be almost as good as the position of those parallel streets when you draw it in.
  • If the missing road ventures into the unmapped territory winding along the way, it's likely better to draw just a stub for the starting point and add a FIXME=continue on the last node. If one were to draw the full way freehand, it would very likely be too short/stretched/skewed - unless there are good aerial images available.
 • Landmarks, footpaths, etc.?
 • How do you indicate that one road passes over or under another? - See the description for bridges above, and Key:bridge.
 • If a road is made up of several/many ways, all ways should carry the name and/or ref tags.

توپولوژی

 • اهمیت توپولوژی صحیح از دقت مکانی بیشتر است یا کم‌تر؟
  • در نهایت هردو مهم هستند و تناقضی با هم ندارند اما زمانی که ابزارهای ما در تعیین توپولوژی به همان میزان موقعیت، دقیق باشند بایستی درست کشیده شوند، حتی اگر منجر به این شود که بعضی تقطه‌ها چند متر جابجا باشند.
 • اگر جاده‌ای دو بانده است حتماً بایستی دو جاده جدا کشیده شود مانند بلوارها
 • اگر جاده‌ای دارای جزیره ترافیکی باشد (مانند جاهایی که به میدان نزدیک می‌شود) بایستی به صورت مثلث کشیده شود یا نه؟ چقدر بزرگ باید باشد تا ترسیم شود؟
  • هم می‌توانید رسم کنید و هم می‌توانید رسم نکنید. محدودیتی وجود ندارد. ولی طبیعتا هر چه طول مسیر جدایی بیشتر باشد، احتمال اینکه کسی اقدام به رسم جداگانه مسیرها بکشد بیشتر می‌شود.هشدار: OpenStreetMap بسیار اعتیادآور است. هر از چندگاه استراحت کنید، خیلی چیزها برای انجام دادن هست.