Template:Cs:Map Features:railway

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

===Kolejové tratě (Railway)===Česká specifika naleznete na Editační standardy a konvence Česka. Další informace o mapování železnic pak na Railways.

Klíč Hodnota Prvek Popis Vykreslování Ilustrace

Tratě

railway abandoned cesta Trasa snesené kolejové tratě. Koleje již jsou odstraněny, násep může být druhotně využit. Původní trasa je v terénu stále patrná podle náspů, zářezů, mostů, tunelů, atd. [Seznam zrušených tratí v ČR.] OSM Carto nyní nevykresluje
Abbey Barn Lane Bridge, High Wycombe, Buckinghamshire.jpg
railway construction cesta Železnice ve výstavbě. Viz také construction=*, nebo variantu s construction=yes dle návrhu Proposed_features/Construction.
Rendering-railway construction-125.png
Verlegen FF Rheda.jpg
railway disused cesta Nepoužívaná trať. Ovšem stále se zachovalými kolejemi a další infrastrukturou. Alternativně je možné značit disused:railway=*. [Seznam zrušených tratí v ČR.]
Rendering-railway disused-125.png
Disused railtrack 101 5351.jpg
railway funicular cesta  Pozemní lanová dráha (např. lanovka na Petřín).
Rendering-railway light rail funicular narrow gauge-125.png
Vilnius funicular.jpg
railway light_rail cesta  Rychlodráha, příměstská kolejová trať mimo síť klasické železnice (též "lehká železnice"). Charakteristickým znakem je použití speciálních vozidel někde mezi tramvají a vlakem či povrchových metrem. Typicky je využívána pro osobní dopravu. V ČR zatím neexistuje, existují úvahy o výstavbě (např. v okolí Lipna, regiotram Nisa v okolí Liberce).
Rendering-railway light rail funicular narrow gauge-125.png
Pittsburgh LRT 4305 47L Gateway to Library April 2008.jpg
railway miniature cesta Miniaturní železnice. Většinou slouží jako turistické atrakce v parcích a vozí cestující, kteří sedí na vozících. Mají menší rozchod než úzkokolejky (typicky 127-457 mm). Rozchod můžete specifikovat pomocí gauge=*.
Rendering-railway miniature.png
Dampfbahnfreunde sommerhofen 09180016.jpg
railway monorail cesta  Monorail. Neboli jednokolejnicová dráha je dráha s jednou kolejnicí pro jeden směr. Vozidlo je na kolejnici zavěšeno, nebo se pohybuje na magnetickém polštáři. V ČR neexistuje.
Rendering-railway monorail.png
Monorail in Kuala Lumpur
railway narrow_gauge cesta  Úzkokolejka. Úzkorozchodná železniční trať s menším než normálním rozchodem (1 435 mm), většinou 600 mm - 1 067 mm. Rozchod můžete specifikovat pomocí gauge=*.
Rendering-railway light rail funicular narrow gauge-125.png
Narrow gauge.jpg
railway preserved cesta Zastaralá hodnota pro muzejní železnice. Provozovaná typicky jako turistická atrakce. Nově se značí jako railway:preserved=yes.
Rendering-railway preserved.png
Railway preserved.jpg
railway rail cesta Železniční trať s  normálně rozchodnými kolejemi (1 435 mm).
Rendering-railway rail.png
LGV Est PK217.jpg
railway subway cesta  Metro. Trať je většinou vedená pod zemí (přidáváme tunnel=yes). Pokud je vedena nad zemí, pak je dobré přidat tunnel=no. Lze určit i barvu linky pomocí colour=*.
Rendering-railway subway.png
Madrid - Estación Marqués de Vadillo - 20060910.jpg
railway tram cesta  Tramvajová trať. Používaná ve městech pro dopravu osob. Obvykle sdílí silnice s auty.
Rendering-railway tram.png
Praha, Hloubětín, Lehovec, tram KT8D5.JPG

Parametry tratí

bridge yes cesta Most. Trať je vedena po mostě, aby překonala terénní překážku, nebo jako mimoúrovňové křížení s jinou komunikací.
Railway bridge mapnick render.jpg
Railway bridge.jpg
cutting yes cesta Zářez. Místo, kde jsou koleje vedeny výrazně pod úrovní okolního terénu.
Railways cutting.jpg
electrified contact_line
rail
yes
no
cesta Trať je  elektrifikována.

Zdroj elektrické energie:

  • contact_line: trolej. Kabel s elektřinou je umístěn nad kolejemi.
  • rail: kolejnice. Elektřinu dodává třetí nepojížděná kolejnice umístěná na železničním svršku (v ČR metro).
  • yes: elektrifikovaná trať. Bez znalosti upřesňujících detailů.
  • no: není. Trať není elektrifikována.

Více viz přehledný popis elektrické trakce.

Caténaire 1,5 kV 01.jpg
embankment yes cesta  Násep. Místo, kde jsou koleje vedeny po umělé vyvýšenině výrazně převyšující okolní terén.
Railway embankment.jpg
embedded_rails yes/<type of railway> cesta Specifies that a highway on which non-railway traffic is also allowed has railway tracks embedded in it but the rails are mapped as separate ways.
Ruusulankatu tram rails (at lat 60.18206, lon 24.92450) heading NW.jpg
frequency číslo [Hz] cesta Frekvence  elektrické střídavé (AC) napájecí soustavy. Pro stejnosměrnou (DC) soustavu použijte 0. Přidejte také tag voltage=* popisující napětí soustavy.
Wave frequency.gif
railway:track_ref číslo cesta Číslo koleje
Gleis 101.jpg
service crossover cesta Relatively short lengths of track which switch traffic from one parallel line to another
Crossover.png
service siding cesta  Výhybna. Vedlejší kolej ve stanicích a nákladištích. Typicky vede souběžně s hlavní kolejí a je na ni oběma konci napojena a slouží ke křižování a předjíždění vlaků nebo k odstavení vozů.
Rendering-railway rail service.png
Siding.png
service spur cesta  Vlečka. Slouží k připojení podniku (např. továrny, lomu, skladu) na hlavní železniční síť. Často má jiného vlastníka příp. i provozovatele než trať, na kterou je připojena. Neslouží ale nikdy k dopravě osob.
Rendering-railway rail service.png
Spur.png
service yard cesta Kolej v  seřaďovacím nádraží (tzv. ranžíru). Slouží zejména k manipulaci s vozy a jejich řazení do vlaků. Jedna z tratí vedoucí seřaďovacím nádraží má být značena jako hlavní a tedy nebýt značena touto značkou.
Rendering-railway rail service.png
Service yard.png
tunnel yes cesta Tunel. Trať je vedena tunelem. Značka by měla být přítomna téměř vždy u metra.
Haywards Heath tunnel.jpg
tracks číslo cesta Počet paralelně vedených kolejí. Používá se v případě, že jednotlivé koleje na trati nejsou zakresleny každá zvlášť. Není-li uvedeno, je předpokládáno, že počet je neznámý s výchozí hodnotou 1.
Spoorlijn 51 R01.jpg
usage main
branch
industrial
military
tourism
scientific
test
cesta Převažující využití tratě:
  • main: hlavní trať (silně vytížená, většinou o dvou kolejích, vysoká rychlost)
  • branch: regionální trať (méně vytížená, často jediná kolej, nižší rychlost)
  • industrial: průmysl (připojení např. dolů, velkých továren, ...)
  • military: armáda (zejména ve vojenských újezdech)
  • tourism: turistická atrakce (obzvláště historické železnice)
  • test: testovací (pro testování nových vozidel)
voltage číslo cesta Napětí  elektrické soustavy použité jako zdroj energie. Hodnotou je číslo ve voltech (V). Přidejte také tag frequency=* popisující frekvenci soustavy.
Symbole voltmetre.png

Zastávky a stanice

railway halt uzel  Železniční zastávka. Bývá na znamení, nemusí mít nástupiště, nemá výpravčího, nemá výhybky. Seznam železničních stanic v ČR. Můžete doplnit číslo zastávky podle SŽDC značkou ref=*.
Rendering-railway-tram stop-mapnik.png.png
Railway halt.jpg
public_transport stop_position uzel Místo na koleji, kde vlak (jeho střed) zastavuje u nástupiště. Tato značka se hodí pro navigaci na dlouhých nástupištích, kde také zastavují krátké vlaky a na dlouhých nástupištích, kde stojí více vlaků jeden za druhým. Viz také public_transport=stop_area.
Průmyslová str3, Prague Štěrboholy.jpg
public_transport platform uzel cesta plocha  Nástupiště. Komunikace užívaná pro nástup/nakládku do vlaku ve stanici. Kreslí se jako cesta/plocha paralelní s tratí. Připojte k nástupišti také chodníky a pod/nadchody. Používejte pouze, když nástupiště slouží pro veřejnou dopravu.
Relax ... take it easy (7757527444).jpg
railway platform cesta plocha  Nástupiště. Komunikace užívaná pro nástup/nakládku do vlaku ve stanici. Kreslí se jako cesta/plocha paralelní s tratí. Připojte k nástupišti také chodníky a pod/nadchody. Používejte zároveň s public_transport=platform.
Relax ... take it easy (7757527444).jpg
public_transport station uzel plocha Železniční stanice pouze pro cestující.
Paddington Station.jpg
railway station uzel plocha  Železniční stanice (nádraží). Pro cestující a/nebo nákladní. Má výhybky. Seznam železničních stanic v ČR. Můžete doplnit číslo stanice podle SŽDC značkou ref=*. Používejte spolu s public_transport=station.
Rendering-railway-tram stop-mapnik.png.png
Paddington Station.jpg
railway subway_entrance uzel Vstup do metra. Obvykle vede z povrchu do podzemí.
Subway-entrance-12.svg
Madrid-Metro-Tribunal-Entrada.jpg
railway tram_stop uzel Zastávka tramvaje.
Rendering-railway-tram stop-mapnik.png.png
Dscf1400-600.jpg

Prvky související s železnicí

railway buffer_stop uzel  Zarážedlo. Umisťované na konci koleje. Zamezuje vyjetí vlaku z koleje a případně částečně absorbuje jeho pohybovou energii. osm-carto nyní nevykresluje
Stootblok (staal).jpg
railway derail uzel  Výkolejka. Zařízení, které vůz vykolejí, pokud na něj najede. Používá se k zastavení nežádoucího pohybu vozů, pokud selžou standardní prostředky. osm-carto nyní nevykresluje
US derail detail.JPG
railway crossing uzel Přechod přes trať pro chodce. osm-carto nyní nevykresluje
Dscf1407-600.jpg
railway level_crossing uzel  Železniční přejezd. [Seznam železničních přejezdů v ČR]. Můžete doplnit číslo přejezdu podle SŽDC značkou ref=*.
Level crossing2.svg
Level crossing - Chertsey - England - 270404.jpg
railway tram_level_crossing uzel A point where trams and roads cross.
RU road sign 1.5.svg
railway signal uzel Jakékoliv signalizační zařízení osm-carto nyní nevykresluje
Zwischensignal FFM-Hoechst Schnee.jpg
railway switch uzel  Výhybka. Zařízení v místě, kde se sbíhají/rozbíhají koleje, které umožňuje jízdu do požadovaného směru. osm-carto nyní nevykresluje
Railway switch.JPG
railway railway_crossing uzel Křížící se koleje, které spolu nejsou propojeny. osm-carto nyní nevykresluje
Railroad crossing at grade also known as a diamond.jpg
landuse railway plocha Pozemky, které patří nebo jsou provozovány železniční společností. Patří k nim jak vlakové koridory, tak i areály železniční infrastruktury (nádraží, depa, ...). Obvykle veřejnosti nepřístupné. Landuse-industrial.png stejné vykreslení jako landuse=industrial, ale bez ohraničení (viz výše)
Illustration of Rail.jpg
railway turntable uzel plocha  Točna. Otočná deska, kam najede lokomotiva a ta je pak otočena do požadovaného směru. Používá se například v depu pro natočení lokomotivy na požadovanou kolej. node: osm-carto nyní nevykresluje

area: Rendering-area-railway turntable-mapnik.png

Turntable of Railroad 001.jpg
railway roundhouse plocha  Lokomotivní depo, zastarale  výtopna. Půlkruhová budova, kde je více stání pro opravy lokomotiv. Bez building=*: osm-carto nyní nevykresluje

S building=*: stejně jako building=*

Roundhouse Park August 2017 01.jpg
railway traverser uzel plocha  Přesuvna. Používá se pro přesun vozů mezi kolejemi. node: osm-carto nyní nevykresluje

area: osm-carto nyní nevykresluje

Schiebebuehne 01.jpg
railway wash uzel plocha Myčka železničních vozů osm-carto nyní nevykresluje
AKN Waschanlage - panoramio.jpg
railway water_crane uzel Vodní jeřáb pro doplňování vody do parních lokomotiv osm-carto nyní nevykresluje
Wasserkran Bf Stützerbach.JPG
railway ventilation_shaft uzel cesta A structure that allows ventilation in underground tunnels Not rendered by OSM Carto
Moscow, Dmitriya Donskogo Boulevard, subway ventilation ducts (21984596650).jpg
railway další hodnoty uzel cesta Další často používané hodnoty najdete pomocí Taginfo. – – – – – –

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. Český překlad této šablony můžete editovat zde.