Cs:Vodní cesty

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Logo. Součást : Vodní cesty
One example for Součást : Vodní cesty
Popis
Vodní toky a plochy zahrnující řeky, kanály, potoky, jezera a přehrady
Značky

waterway=river
waterway=stream
natural=water
water=*

Vodní cesty zahrnují vodní prvky včetně řek, kanálů a potoků, také jezera, přehrady a doky. Související prvky jsou třeba zdymadla, jezy a peřeje. Pro plavbu na vodních tocích ve vnitrozemí viz stránku Inland navigation(en) a podrobnosti o kanoistice/raftingu najdete na stránce Whitewater sports(en); více informací o vodě spravované člověkem, včetně vody v potrubí, čističek vod a podobně najdete na stránce Hospodaření s vodou a konečně stránky Mořské(en)/Námořní plavba(en) obsahují informace o plavbě na mořích.

Nebuďte, prosím, zastrašeni všemi různými možnostmi, již vytvoření jednoduché cesty označené jako řeka waterway=river je skvělý začátek; přidání jedné další značky je také užitečné. Na ostatních pak můžete nechat přidání všech ostatních souvisejících značek.

Lineární vodní prvky: řeky, kanály, potoky, atd.

Všechny řeky, kanály a potoky se normálně zakreslují jako lineární cesty. Hlavními typy jsou řeka waterway=river, kanál waterway=canal nebo potok waterway=stream, potůček waterway=brook, umělé koryto waterway=drain a strouha waterway=ditch. Zakreslená cesta by měla směřovat ve směru toku vody a být napojena na ostatní vodní prvky, aby byla vytvořena síť, po které se dá navigovat.

Části vodního toku, které jsou ovlivňovány přílivem, lze značit tidal=yes a jsou-li sezónní (podle ročního období), použijte seasonal=*. Pro občasné úseky/plochy použijte intermittent=yes. Pokud potok začíná pramenem, pak první uzel lze označit jako pramen natural=spring. Značka name=* obsahuje název toku a značka wikipedia=* pak odkaz na související stránku Wikipedie.

Bodové prvky podél vodních toků zahrnují jez waterway=weir, přehradu waterway=dam a brod ford=*. Úsek vodního toku uvnitř zdymadla, můžete označit lock=* s uzly vrat zdymadla označených jako waterway=lock_gate na obou koncích. Název zdymadla lze přidat značkou lock_name=* a/nebo lock_ref=*. Značkami boat=*, ship=* a CEMT=* lze popsat, jaké lodi smí vodní tok využívat.

Široké řeky, jezera, přehrady a ostrovy

Jako doplněk k lineárnímu popisu vodního toku, lze také dvěma různými způsoby zakreslit břehy širších řek a kanálů. Jednodušším způsobem je vytvořit plochu pro každý úsek řeky a označit ji značkou waterway=riverbank a tyto úseky spojit s dalšími sdílenými body.

Na určitých místech podél větší řeky může plocha vypadat jako jezero nebo přehrada, které lze samy o sobě zmapovat.

Jezera se značí natural=water+water=lake, přehrady pak natural=water+water=reservoir. Dříve se jezera mapovala jako natural=water a přehrady jako landuse=reservoir.

Uzavřené plochy vody pro lodě a jiná plavidla, kde lze ovládat výšky hladiny pomocí vrat zdymadel nebo podobně, by měly být označeny jako dok waterway=dock. Někdy je věcí úsudku, kdy část vodního toky je široká řeka a kdy se jedná o dlouhé, úzké jezero/přehradu.

Ostrovy na řekách/rybnících by měly být označeny vhodnou značkou landuse=* nebo natural=* a ideálně by měly bát zmapovány jako vnitřní ('inner') plocha multipolygonem. Ostrovy pak dále mohou obsahovat jiná jezera či potoky, stejně jako jiné prvky.

Vodopády, peřeje a vodní sporty

Pro způsoby a návrhy mapování vodopádů se podívejte na stránku Vodopády(en).

Pro peřeje a vodní sporty (obzvláště kajak a rafting) viz projekt WikiProject Whitewater Maps(en) (přehled) a Whitewater sports(en) pro vlastní značení.

Člověkem vytvořené stavby

Tam, kde řeka či potok plyne pod silnicí, železnicí nebo podobně, pak horní cesta by měla být značena jako most bridge=yes a dále layer=1, nebo alternativně označte vodní tok layer=-1 a jako tunel tunnel=yes nebo propustek tunnel=culvert (používá se pro potoky a umělá odvodňovací koryta). Tam, kde je kanál veden přes akvadukt, označte cestu jako bridge=aqueduct.

Pro mola nad vodou použijte značku man_made=pier a přidejte značky mooring=yes, pokud u nich mohou kotvit lodě.

Jiné prvky:

Pobřeží

Podrobnosti o tom, jak mapovat hranici mezi mořem a zemí najdete na stránce Pobřeží(en), také se na pobřeží používají značky pro pláž natural=beach, útes natural=cliff a mokřad natural=wetland. Prvky související s lodní dopravou jsou popsány na stránkách Námořní plavba(en), Přístav(en) a leisure=marina.

Projekty

Kontrola dat

Otočené řeky

Některé řeky jsou otočené: tedy tečou do kopce, což je nemožné. Za použití DEM a opravy chyb je možné takové řeky vyhledat. Výsledky jsou dostupné v Maproulette ([1]) nebo na webové stránce: [2].

Návrhy

Různé návrhy:

Viz také