Template:Cs:Map Features:landuse

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Využití půdy (Landuse)

Popisuje pro jaký účel je oblast primárně využívána. Více informací najdete na stránce Využití půdy.

Klíč Hodnota Prvek Popis Vykreslování Ilustrace

Common landuse key values - developed land

landuse commercial uzel plocha Obchodní oblast. Převážně kanceláře, business parky, atp.
Landuse-commercial.png
Cambourne Business Park - geograph.org.uk - 15908.jpg
landuse construction uzel plocha Prostor, kde právě probíhá výstavba. Jaké bude využití areálu označte značkou construction=*, do které dejte jednu z hodnot pro landuse=*. Po dokončení výstavby by se měl tag odstranit.
Rendering-landuse-construction-mapnik.png
Landuse construction.jpg
landuse education uzel plocha An area predominately used for educational purposes/facilities.
Stąporków, Szkoła Podstawowa nr 2.jpg
landuse fairground uzel plocha A site where a fair takes place
Honre's Pleasure Fair funfair in Inverness from above.jpg
landuse industrial uzel plocha Průmyslová oblast. Převážně dílny, továrny a sklady.
Landuse-industrial.png
Rehuraisio feed plant in Oulu 2008 001.jpg
landuse residential uzel plocha Obytná oblast. Převážně domy nebo byty.
Rendering-area-landuse-residential.png
Lawrenceville.jpg
landuse retail uzel plocha Obchodní zóna. Převážně obchody.
Landuse-retail.png
Trocadero - London 1.jpg
landuse institutional uzel plocha Land used for institutional purposes, see  Institution (disambiguation). Institutional land may include buildings like an office=government, office=ngo, office=association, amenity=social_facility and their associated infrastructure (car parks, service roads, yards and so-on)

information sign

The meaning of this tag is ambiguous and unclear. Consider using another tag that better describes the object. For instance landuse=commercial. See talk page for discussion.
MSF bureau Genève Novembre 2015.jpg
Klíč Hodnota Prvek Popis Vykreslování Ilustrace

Common landuse key values - rural and agricultural land

landuse aquaculture uzel plocha  Aquaculture is the farming of freshwater and saltwater organisms such as finfish, molluscs, crustaceans and aquatic plants.

Warning: currently, there is no convention on the exact meaning of this tag. Therefore, it makes sense to treat it like "boundary of aquaculture" (without implication of water body), which means, water body should be tagged by its own, using natural=water etc.

Delta Pride Catfish farm harvest.jpg
landuse allotments uzel plocha Zahrádkářská kolonie. Oblast rozdělená na malé parcely určené na pěstování zeleniny a květin.
Landuse-allotments.png
Schrebergaerten.jpg
landuse farmland plocha Zemědělská půda - orná půda, pastviny, půda pro pěstování zeleniny a ovoce. Synonymum značky landuse=farm, kterou nahrazuje, protože farm nebylo chápáno jednoznačně. Značka landuse=farmland se nyní používá již více (viz porovnání na taginfo a tiket #1579). Opakovaně pěstovanou plodinu můžete doznačit značkou crop=*.
Rendering-landuse-farm-mapnik.png
Rye field.jpg
landuse farmyard plocha Dvůr statku. Oblast, na které jsou postaveny hospodářské budovy statku jako jsou obydlí, kůlny, stodoly, chlévy. Zahrnuje i nezastavěné prostory mezi budovami a keře a stromy okolo nich.
Rendering-area-landuse farmyard-mapnik.png
Farmyard.jpg
landuse paddy plocha An area of land where the surface and shape of the land is made suitable for growing rice.
Rice Field.jpg
landuse animal_keeping plocha An area of land that is used to keep animals, particularly horses and livestock.
Open stable Velm Neuhaus.jpg
landuse flowerbed plocha An area designated for flowers
Landuse-flowerbed.png
Brussels floral carpet B.jpg
landuse forest uzel plocha Hospodářský les nebo místo na produkci dřeva. Můžete přidat i typ lesa pomocí leaf_type=*:

Neudržovaný les - prales se značí natural=wood.

Landuse-forest.png
Fort Nelson Forestry.JPG
landuse greenhouse_horticulture plocha Oblast, kde se pěstují rostliny ve sklenících.
Rendering-landuse-farm-mapnik.png
Greenhouses westland.jpg
landuse meadow uzel plocha Louka. Půda porostlá převážně travou či jinými bylinami. Obvykle kosená pro seno. Můžete přidat i druh louky pomocí značky meadow=*:
Landuse Meadow.png
Mottey.jpg
landuse orchard uzel plocha Sad. Oblast s vysazenými stromy či keři za účelem produkce ovoce. Můžete přidat i druh stromů trees=* a jejich produkt produce=* nebo spíše crop=*.
Orchard.png
PikiWiki Israel 29753 Almonds grove.jpg
landuse plant_nursery plocha Školka. Půda, kde se pěstují sazenice rostlin. Můžete doplnit i plant=*, genus=* a species=*.
Landuse plant nursery.png
Cutchogue - Oregon Road - Plant Nursery.jpg
landuse vineyard uzel plocha Vinice. Místo, kde je pěstována vinná réva.
Landuse-vineyard.png
Grape vines.jpg
Klíč Hodnota Prvek Popis Vykreslování Ilustrace

Common landuse key values - waterbody

landuse basin uzel plocha Nádrž na dešťovou vodu. Oblast upravená pro zadržení vody z přívalových dešťů. Za normálních okolností prázdná nádrž, která se po přívalových deštích naplní.
Konkrétní typ nádrže popište pomocí basin=*:
  • basin=infiltration - vsakovací nádrž. Zachycená dešťová voda se postupně vsákne do země.
  • basin=detention - suchá nádrž,  suchý polder. Zachycená voda postupně odteče do místních vodních toků.
  • basin=retention - retenční nádrž. Nádrž, obvykle obrostlá vegetací, ve které je za normálních okolností malé množství vody, ale která je schopná přijmout ještě velké množství vody navíc.
Base layer water.png
Boneyard Detention Basin 2006.jpg
landuse reservoir uzel plocha Vodní nádrž. Může být krytá i nekrytá (covered=yes/no). Krytou nádrž je možno značit také man_made=reservoir_covered.
Druh nádrže lze rozlišit značkou reservoir_type=*:

Tato značka je některými považována za zastaralou. Jiný, nově doporučovaný, způsob značení nekryté nádrže (nebo umělého jezera, přehrady používané jako zdroj vody) je také natural=water + water=reservoir.
V Česku byly takto označeny i rybníky. Nově doporučované značení rybníka je natural=water + water=pond.

Landuse-reservoir.png
Amagase Dam.jpg
landuse salt_pond plocha Salina. Místo určené k získávání soli odpařováním mořské vody.
Rendering-landuse-salt-pond.png
Salt ponds SF Bay (dro!d).jpg
Klíč Hodnota Prvek Popis Vykreslování Ilustrace

Other landuse key values

landuse brownfield uzel plocha Místo, kde se plánuje nová výstavba. Dříve zde postavené budovy již byly odstraněny.
Rendering-landuse-construction-mapnik.png
Former Brickworks ... - geograph.org.uk - 56268.jpg
landuse cemetery uzel plocha Hřbitov. Pro správné vykreslení je potřeba použít religion=*, např. religion=christian nebo religion=jewish.
Pro menší hřbitovy, které leží u kostela, se používá amenity=grave_yard.
Landuse-cemetery.png
Jewish cemetery Worms.jpg
landuse conservation plocha Chráněná oblast (nebylo schváleno). Správné značení je boundary=protected_area a protected_area=*.
landuse depot plocha Plocha používaná jako depo pro vozidla (vlaky, autobusy nebo tramvaje).
RET remise Beverwaard (2).JPG
landuse garages plocha Garáže. Jednopodlažní budovy s parkovacími stáními pro auta. Obvykle postavené z cihel a plechu.
Rendering-area-landuse garages-mapnik.png
Etagen-Garage.jpg
landuse grass uzel plocha Trávník. Oblasti s udržovanou trávou.
Jelikož tato značka je spíše typu pokryv půdy, bylo navrženo její opuštění.
Pro hospodářské louky použijte radši landuse=meadow.
Natural-Grassland.png
084 Green grass lawn background, green mowed grass free photo.jpg
landuse greenfield uzel plocha Místo, kde se plánuje nová výstavba. Dříve tu žádné budovy nebyly.
Rendering-area-landuse greenfield-mapnik.png
Greenfields - geograph.org.uk - 1202824.jpg


landuse landfill uzel plocha Smetiště, skládka.
Rendering-landuse-landfill-mapnik.png
Landfill.jpg
landuse military uzel plocha Prostor vlastněný či využívaný armádou. Vojenský újezd, vojenský prostor, vojenský výcvikový prostor. Typ využití můžete specifikovat značkou military=*.
Rendering-landuse-military-mapnik.png
REUNION 2007 04.jpg
landuse port plocha Přístav. Pobřežní průmyslová oblast, kde je realizována přeprava zboží.
Churchill Seaport 1996-08-12.jpg
landuse quarry uzel plocha Lom, povrchový důl. Nerost, který je těžen, můžete popsat značkou resource=*.
Rendering-landuse-quarry-mapnik.png
Steinbruch.jpg
landuse railway plocha Pozemky, které patří nebo jsou provozovány železniční společností. Patří k nim jak vlakové koridory, tak i areály železniční infrastruktury (nádraží, depa, ...). Obvykle veřejnosti nepřístupné.
Landuse-industrial.png
OahuRailway&LandCo-switchtrack-signal.JPG
landuse recreation_ground uzel plocha Zelená plocha pro rekreaci, může obsahovat hřiště, sítě apod. Obvykle obecní, ale může být i soukromá.
Landuse-recreation ground.png
Outdoor gym in Parque de Bateria, Torremolinos.JPG
landuse religious uzel plocha Oblast pro náboženské účely.
Landuse-religious ground.png
Cerkiew w Komańczy by Verid1st 09.JPG
landuse village_green uzel plocha Společná plocha, obvykle travnatá, v centru vesnice (typické pro Anglii – definováno odděleně od 'obecního pozemku' v zákonech Commons Registration Act 1965 a the Commons Act 2006).
Tato značka je více používána pro značení všech možných druhů smíšené vegetace, hlavně v městských oblastech. Tedy výše uvedená definice by asi měla být upravena, aby odpovídala skutečnému použití.
Landuse-village green.png
GrettonVillageGreen.jpg
landuse winter_sports uzel plocha An area dedicated to winter sports (e.g. skiing)
First run (3373949916).jpg
landuse další hodnoty uzel plocha Další často používané hodnoty najdete pomocí Taginfo.

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. Český překlad této šablony můžete editovat zde.