Ca:Tag:amenity=parking

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg amenity = parking
P3030027ParkingLot wb.jpg
Descripció
Un lloc per estacionar automòbils. Show/edit corresponding data item.
Representació a OSM Carto
Parking-16.svg
Representació a OSM Carto àrea
Area parking.png
Grup: Estacionament
Fet servir en aquests elements
es pot usar en nodesno es pot usar en vieses pot usar en àreesno es pot usar en relacions
Combinacions útils
Vegeu també
Estat: de facto
El següent text és una traducció de l'article original en anglès, revisat des de la versió rev2184664. Introduïu tota la informació nova o la informació que sigui específica del seu lloc abans d'aquest avís.
Si us plau eviteu canviar radicalment aquest text sense traducció, actualitzant també l'article original, i notifiqueu-lo a la comunitat internacional o sol·liciteu ajuda en aquest lloc. S'accepten correccions ortogràfiques, gramaticals, lèxiques o estilístiques.

Feu servir l'etiqueta amenity=parking per identificar una instal·lació utilitzada públicament o per clients o un altre tipus d'usuaris autoritzats per estacionar automòbils, com ara cotxes i camions; s'acostuma a conèixer com «estacionamient», «aparcament». Vegeu la pàgina Estacionament per veure etiquetes específiques sobre els estacionaments d'altres tipus de vehicles i situacions.

Com cartografiar

La manera més comuna de cartografiar un estacionament d'automòbils és dibuixant una àrea àrea i etiquetar-la amb amenity=parking. Si no sabeu quina és l'extensió de la zona d'estacionament o no teniu temps de dibuixar-la, simplement etiqueteu un node node (però mai utilitzeu un node i una àrea alhora per a la mateixa instal·lació). Els estacionaments d'automòbils estan com a etiquetatge predefinit a la majoria dels editors, p. ex., a iD apareix com "Estacionamiento/aparcamiento" i es pot accedir mitjançant l'autocompletat de text.

Els carrers, camins, etc. que s'endisen en la zona d'estacionament haurien de connectar-se entre si dins de la zona d'estacionament. Un error típic és connectar els carrers i camins amb la vora de l'àrea del amenity=parking però acabar-los aquí, sense una indicació de com circular per l'interior de la zona d'estacionament. Els encaminadors normalment són incapaços de seguir una ruta per l'interior d'una àrea si no hi ha carreteres o camins explícits. [1] Tanmateix, per a garatges d'estacionament de diversos pisos pot ser que no sigui possible discernir els passadissos de l'estacionament a partir d'imatges aèries, així que connectar els carrers amb la vora de l'estacionament mitjançant amenity=parking_entrance és un bon primer pas mentre ningú pugui reconèixer l'interior del garatge.

Per a espais d'estacionament al llarg dels carrers, reviseu parking:lane=*.

En cas que hi hagi franges de gespa, arbres o altres zones verdes dins de l'estacionament, entre les files d'estacionament - aquestes zones també haurien d'estar dins de amenity=parking. Podeu fer servir l'etiqueta amenity=parking_space i area:highway=* per cartografiar àrees covertes per places d'estacionament i calçada.

Etiquetes addicionals

Clau Per defecte Valor Element Comentari
amenity N/A parking node àrea Etiqueteu o bé com a àrea o bé com un node al centre, però no tots dos.
Totes les etiquetes de baix són opcionals.
name Cap * node àrea El nom de l'estacionament d'automòbils.
ref Cap * node àrea
access N/A yes; customers; permissive; private node àrea Distinció entre estacionaments públics, estacionaments per a clients (com per exemple en cinemes, etc.) i estacionaments privats (com per exemple els destinats als empleats d'un parc empresarial). En aquest cas, yes denota un estacionament públic.
parking Cap surface node àrea Una àrea dedicada per a l'estacionament consistent en una sola planta a nivell del sòl.
multi-storey Dues o més plantes d'estacionament en l'estructura d'un edifici. Considereu afegir l'etiqueta building=* apropiada; si l'edifici va ser construït amb aquest propòsit, building=parking és el valor més popular.
underground Estacionament subterrani.
rooftop Una planta d'estacionament al terrat d'un edifici.
sheds Hangars privats per a vehicles, ubicats a prop de l'habitatge del propietari. Normalment construïts de metall perfilat.
carports Estructura destinada a oferir una protecció limitada als vehicles front al mal temps. Considereu afegir building=carport.
garage_boxes Edifici d'una planta amb compartiments individuals per a un cotxe cadascun, normalment construïts a base de maó i metall. En general, aquesta àrea pertany a una cooperativa de garatges amb el seu propi nom, secretari, pressupostos, normes, seguretat, etc.
street_side Área adequada o designada per a l'estacionament, que està directament adjacent a la calçada d'una carretera (però no en el carril; en aquest cas vegeu parking:lane=*) i a la qual es pot arribar directament des de la calçada sense tenir que utilitzar una via d'accés. Considereu l'ús de parking:lane=* si les places d'estacionament al costat del carrer s'extenen al llarg d'una secció més llarga de la carretera i no es desitja un microcartografiat d'aquestes àrees.
lane Estacionament a la calçada, total o parcialment. Amb freqüència s'etiqueta més aviat amb parking:lane=*
layby Una instal·lació mínima d'estacionament al costat d'una carretera principal on els automobilistes poden fer una pausa en el camí cap al seu destí.
park_ride Cap yes; no; bus; train; tram; metro; ferry, etc. node àrea  aparcament de dissuasió. Els valors de la clau defineixen els mitjans de transport connectats amb aquest estacionament. En cas de dubte, utilitzeu yes. (Vegeu la proposta).
fee no yes; no; interval node àrea Defineix si cal pagar per estacionar o no. Si només es de pagament en determinades hores, es pot utilitzar la mateixa sintaxi que per a opening_hours=*. (Vegeu la pàgina de discussió.)
supervised no yes; no; interval node àrea Defineix si els vehicles estan vigilats per evitar robatoris i vandalisme. Si un guàrdia està present només en determinades hores, es pot utilitzar la mateixa sintaxi que per a opening_hours=*.
capacity Cap nombre node àrea El nombre de places d'estacionament, incloent totes les places especials (p. ex., les de minusvàlids). Vegeu la pàgina de discussió sobre això.
capacity:disabled Cap yes; no; nombre node àrea Defineix si hi ha disponibles o no places d'estacionament destinades a minusvàlids, normalment reservades només per als posseïdors d'una targeta de minusvàlids. Es pot especificar, si es coneix, el nombre de places. (Reemplaça la clau disabled_spaces=*; vegeu la proposta).
capacity:parent Cap yes; no; nombre node àrea Defineix si hi ha disponibles o no places d'estacionament destinades a famílies. Es pot especificar, si es coneix, el nombre de places.
capacity:charging Cap yes; no; nombre node àrea Defineix si hi ha disponibles o no places d'estacionament amb infraestructura de càrrega per a vehicles elèctrics. Es pot especificar, si es coneix, el nombre de places.
surface Cap vegeu la pàgina de la clau node àrea Superfície física de l'estacionament.
maxstay Cap vegeu la pàgina de la clau node àrea Límit de temps per estacionar (p. ex., un estacionament per a clients amb un límit de dues hores).
opening_hours Cap vegeu la pàgina de la clau node àrea Horari d'obertura de l'estacionament.
operator Cap * node àrea L'operador de l'estacionament.
website Cap * node àrea La pàgina web de l'estacionament.

Elements cartogràfics relacionats

 • Les vies que condueixen a un estacionament d'automòbils i les que surten d'ell haurien d'etiquetar-se com highway=service.
 • Els passadissos de l'estacionament haurien d'etiquetar-se com highway=service juntament amb service=parking_aisle i l'etiqueta oneway=* corresponent. Quant a la resta de la xarxa viària, cal tenir una certa cura per assegurar-se de tenir una xarxa encaminable.
 • amenity=vending_machine en combinació amb vending=parking_tickets es fa servir per cartografiar la màquina que expedeix els tiquets.
 • amenity=parking_entrance es fa servir per cartografiar entrades i sortides d'instal·lacions d'estacionament subterrànies i multiplanta.
 • amenity=parking_space es fa servir per cartografiar places d'estacionament individuals.
Diverses zones d'estacionament, cadascuna amb passadissos de sentit únic

El mètode estàndard per dibuixar estacionaments amb una grandària complexa —aquells que consisteixen en àrees disjuntes o que la seva geometria té forats —és l'ús de multipolígons.

Proposta de relació de lloc

S'ha suggerit que es pot utilitzar la relació type=site amb site=parking per agrupar les zones d'estacionament i les seves entrades per formar una única instal·lació d'estacionament, segons es descriu a la proposta Proposed features/parking. Tanmateix, actualment, gairebé no existeix suport per a això, ni entre els cartògrafs ni entre els consumidors de dades (anàlisi); amenity=parking es fa servir molt més.

Representació

A la capa de tessel·les estàndard es representen les zones d'estacionament mitjançant el símbol «P» i un fons gris (o l'estil d'edifici si està establerta la clau building=*).

Vegeu també

 • amenity=bicycle_parking - Un lloc d'estacionament específic per a bicicletes
 • amenity=motorcycle_parking - Un lloc d'estacionament específic per a motocicletes
 • amenity=parking_entrance - Usada per cartografiar entrades i sortides d'instal·lacions d'estacionament subterrànies i multiplanta.
 • landuse=garages - Terreny usat per a un gran nombre d'estacionaments coberts o de garatges individuals.
 • amenity=parking_space - Per etiquetar places d'estacionament individuals (p. ex. places per a discapacitats) dins d'un estacionament d'automòbils
 • Estacionament - Un resum sobre l'estacionament de diferents mitjans de transport
 • amenity=fuel - Una benzinera, instal·lació comercial per repostar automòbils
 • parking:lane=* - Estacionament al llarg d'un carrer
 • parking:condition=* - Descriu les característiques legals de l'estacionament
 • building=carport - Estacionaments coberts de manera que s'ofereix una protecció limitada als vehicles, principalment cotxes, front al mal temps
 • highway=rest_area - Una àrea de descans, àrea al llarg d'una carretera on els conductors poden aturar-se i descansar; molts estacionaments estan situats aquí.
 • Garatge - Pàgina de desambiguació
 • amenity=vending_machine + vending=parking_tickets - Un parquímetre o una expenedora de bitllets d'estacionament
 • hov=* - Indica els requisits d'ocupació de vehicles per a una carretera