Cs:Veřejná doprava

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Logo. Součást : Veřejná doprava
One example for Součást : Veřejná doprava
Popis
Železnice, autobusy, tramvaje, atd.
Značky

Přehled současného značení vztahujícího se k public_transport=* veřejné dopravě (nebo-li hromadné dopravě).

Úvod

Hlavním účelem mapy bylo vždy pomoci lidem orientovat se při chůzi nebo při jízdě soukromým autem po veřejných komunikacích. Veřejná doprava poskytuje alternativu, která je často rychlejší, vlídnější k životnímu prostředí a někdy i pohodlnější.

Na rozdíl od chůze a jízdy autem, kde dostačuje, aby mapy prostě jen zobrazovaly síť ulic a chodníků umožňujíc lidem, aby si našli vlastní trasu i časový plán, u veřejné dopravy potřebujeme popsat nejen infrastrukturu (např. vlakové koleje), ale také služby, které jsou na nich provozovány (např. rychlíky a místní spoje).

Zatímco OpenStreetMap pravděpodobně není tím správným místem pro uložení celých jízdních řádů, přidávání informací o infrastruktuře veřejné dopravy a jejích službách do mapy znamená, že můžeme poskytovat základní navigační služby. Tohle momentálně umí jen velmi málo map (i když Google Transit také v této oblasti dělá pokroky).

Debata o veřejné dopravě v OSM se vede na mailing listu talk-transit(en).

Druhy veřejné dopravy

Veřejnou dopravu máme různých forem a typů. Každý typ je obvykle určen technologií a infrastrukturou, kterou používá. Například železnice používají vlaky jezdící po ocelových kolejnicích, autobusy používají hlavní silniční síť a letadla létají vzduchem…

Některé typy mohou mít trochu nejasné hranice. Například tramvaje(en) jsou vlastně 'lehkou železnicí' (používajíc vozy lehčí než jsou běžné vlaky), které typicky jezdí po ocelových kolejnicích položených na veřejných komunikacích (i když mohou mít i úseky, kde mají vlastní trať).

Zatímco můžete být v pokušení pokusit se přijít s definicemi těchto různých typů, mapy jsou koneckonců nejužitečnější, když odpovídají očekáváním lidí. Takže když volíme, kam patří konkrétní typ služby veřejné dopravy, je obecně nejlepší se řídit tím, jak ji chápou obecně její uživatelé.

Autobusy

Hlavní článek: Autobusy

Autobusy, dálkové autobusy, autobusy jedoucí v autobusové dráze a trolejbusy, které jezdí hlavně po silnicích.

Autobusová zastávka se dříve mapovala jednoduše jako uzel vedle silnice tam, kde lidé čekají, značkou highway=bus_stop. Alternativně lze použít pozici sloupku zastávky.

Nové schéma využívá dvě značky pro každý směr, jednu pro místo vedle cesty, kde čekají cestující, a druhou umístěnou na highway=*, kde zastavuje vozidlo.

Označník bez nástupiště Skutečné, oddělené nástupiště
Pokud je zde pouze označník bez nástupiště, přidejte uzel uzel na pozici označníku vedle silnice:

Pokud je zde skutečné, oddělené nástupiště pro cestující (obvykle s jiný povrchem, zálivem nebo hmatovou dlažbou), zakreslete otevřenou cestu cesta nebo plochu plocha nástupiště:

Doporučuje se také přidat uzel se značkou highway=bus_stop.

Pozici na silnici, kde zastavuje vozidlo, označte uzlem uzel:

Pozici zastavení lze dopočítat z umístění nástupiště nebo označníku, mapování je doporučené ale není vyžadované.

Složitější autobusové zastávky sestávají z rozličných stanovišť a prvků, které jsou všechny spojeny relací označenou type=public_transport a public_transport=stop_area. Tyto prvky mohou například být: místo, kde zastavuje autobus, značené na silnici (cestě) označené značkou public_transport=stop_position či další související objekty jako třeba lavička amenity=bench a jiné.

Každá přepravní linka (např. Linka 38) je obvykle reprezentována jednou relací route master obsahující dvě varianty relací route, jednu pro každý směr linky.

Troleje pro trolejbusy lze mapovat přidáním značky trolley_wire=yes k silnici. Značka highway=bus_guideway se používá pro úseky cesty, kde autobus jede po autobusové dráze.

Železnice

Hlavní článek: Železnice(en)

Železniční doprava (železniční trasy, metro, rychlodráha, tramvaj, atd.) obecně jezdí po kolejích. Hlavní železniční infrastruktura se mapuje pomocí railway=*.

Značku railway=subway_entrance lze použít pro zmapování vstupu do metra.

Popis mapování naleznete na stránce Značení kolejových tratí.

Tramvaje

Hlavní článek: Tramvaje(en)

Tramvaje jsou formou lehké železnice, která po určité části tras sdílí silnici s auty.

Tramvaje používají značku railway=tram, která se přidává buď na stejnou cestu, kterou je zakreslena silnice (když koleje vedou po ulici), nebo jako oddělená cesta. Oddělená cesta by se měla použít, když je tramvajová kolej oddělená od silnice nebo existují cesty, které potřebují jiné značení — například když je silnice jednosměrná, ale tramvaje jezdí v obou směrech.

Zastávky:

Letadla

Hlavní článek: Letecká doprava

Momentálně nejsou letecké trasy v naší mapě mapovány (nejsou tak úplně hmotné jako silnice a kolejnice). Ovšem tento druh dopravy používá značné množství hmotné pozemní infrastruktury, včetně leteckých terminálů, pojezdových drah, vzletových a přistávacích drah a souvisejících dopravních služeb, a všechny tyto prvky do OSM přidat jde.

Zatímco v současné době mapa většinou jde na úroveň detailů, kdy se zobrazují letištní budovy a dráhy, v budoucnu můžete zobrazovat pozici jednotlivých bran (gate) a vnitřní uspořádání letišť.

Trajekty a přívozy

Hlavní článek: Trajekty(en)

Trasu trajektu/přívozu lze mapovat pomocí cest značených značkou route=ferry. Pro úseky tras před otevřenou vodu, jako je moře, jezero a široká řeka, se přidává nová cesta značená jako route=ferry. K cestám řek značených waterway=river přidejte značku route=ferry. Pokud trasa trajektu/přívozu končí na místě ležícím na břehu řeky, pak by se měla cesta řeky rozdělit na dvě části na místě, kde trasa trajektu/přívozu končí. Není jasné, jak označit přívoz, který jezdí přes řeku, která je mapována jako jedna cesta, jelikož oba konce přívozu by využívaly stejný uzel. Je možné, že stačí přidat značku route=ferry na jediný uzel řeky, podobně jako to děláme u přechodu pro chodce na silnici.

Místa, kde se lidé a vozidla naloďují na trajekt/přívoz, by měla být značena amenity=ferry_terminal. Značky public_transport=platform plus ferry=yes a public_transport=stop_position se pro přívozy obecně nepoužívají.

Celou trasu trajektu/přívozu lze popsat pomocí relace route se značkou route=ferry.

Lanovky

Hlavní článek: Nadzemní doprava

Kabinkové a kabinové lanovky, lyžařské vleky a sedačkové lanovky se mapují pomocí značky aerialway=*. Lze je považovat za druh veřejné dopravy, jelikož jsou sdílené a provozované v pevně daných časech dne a s předpověditelnými intervaly. Některé kabinové lanovky mohou jezdit v pravidelných intervalech.

Stanice nadzemní dopravy se značí jako aerialway=station, Značky public_transport=station, public_transport=stop_position a aerialway=yes se nepoužívají.

Trasy spojů

Hlavní článek: Relace route

Kromě mapování infrastruktury, po které jezdí vozidla a míst, kde lidé nastupují a vystupují, je také vhodné mapovat samotné služby veřejné dopravy. Konkrétně to pak umožňuje poskytovat služby navigace ve veřejné dopravě.

Trasa je relací relace, která popisuje reálnou trasu cesty, po které jezdí vozidla veřejné dopravy, které veřejnost zná pod nějakým označením nebo jménem.

Relace nejdříve obsahuje seznam míst stání (stop_position s rolí stop) a nástupišť (platform s rolí platform) tak jak jsou po sobě když vůz trasu projíždí.

Relace dále obsahuje seznam cest které ji tvoři v tom pořadí jak jím od výchozí zastávky na konečnou projede vůz (tramvaj, autobus, loď, atd.) (v JOSM je při editování krásně vidět zda cesty na sebe navazují - úpně pravý sloupec tabulky členů relace). První cesta začíná v prvním místě stání a poslední končí v posledním místě stání (pokud je tedy na konci smyčka, nebude obsažena celá). Pozor, editace v iD editoru může změnit pořadí prvků a tím relaci poškodit!

Relace pro jeden směr linky

Každý směr jízdy a každá varianta trasy má svou vlastní relaci route. Typické značky používané na relaci trasy veřejné dopravy jsou (více značek viz anglická verze této stránky):

klíč hodnota poznámka doporučení
type route Jedná se o relaci route. povinné
route train / railway / subway / monorail / tram / bus / trolleybus / ferry. Druh vozidla veřejné dopravy. povinné
from Jméno počáteční zastávky Odkud vlak vyjíždí. doporučeno
to Konečná Jméno konečné zastávky (často to, co má vlak napsáno na ceduli vpředu). doporučeno
name <typ vozu> <linka>: <odkud> => <kam> Např: Bus 201: Brno, hlavní nádraží => Ouholičky, hospoda doporučeno
ref Linka označení linky (např. 12, N92) doporučeno
colour Colour barva volitelné pokud je uvedeno v route_master=*
operator Označení dopravce Společnost, která trasu veřejné dopravy provozuje. Např. DPP, cz:DPMB. Není shoda, zda používat zkratky, stejně tak, jestli používat prefix cz. příklady hodnot volitelné pokud je uvedeno v route_master=*
network Označení sítě Označení sítě linek v případě integrovaného dopravního systému (např. PID, cz:IDS JMK). Není shoda, zda používat zkratky, stejně tak, jestli používat prefix cz. příklady hodnot doporučeno
complete yes / no je-li linka kompletní
note poznámka co chybí, co je potřeba dodělat

Role členů této relace:

role na co odkazuje poznámka doporučení
stop / stop_exit_only / stop_entry_only public_transport=stop_position místa stání seřazení od from=* do to=* vždy následované nástupištěm (je-li k dispozici). Místa stání jsou ta místa kde vozidlo zastaví, aby lidé mohli vystoupit a nastoupit. Místo stání se proto musí nacházet přímo na cestě která tvoří linku. doporučené, je-li k dispozici
platform / platform_exit_only / platform_entry_only public_transport=platform nástupiště či  Označník zastávky uvedené vždy za odpovídajícím místem stání. Nástupištěm se rozumí prostor kde cestující čekají než vozidlo přijede, nemusí tedy jít vysloveně o klasické vlakové nástupiště. Pro nástupiště použijte cestu (případně area), pro označník bod. doporučené, je-li k dispozici
žádná všechny cesta které vozidlo projede na cestě v pořadí from=* .. to=* povinné
Role alternate, forward a backward se už nepoužívají.


Route master

Všechny trasy, které patří ke stejné lince, lze dát do zastřešující relace značené type=route_master, která obsahuje všechny klíče, které jsou použitelné pro všechny pod-relace, tedy jednotlivé směry a varianty tras.

klíč hodnota poznámka doporučení
type route_master povinné
route_master train / subway / tram / bus / trolleybus vlak / metro / tramvaj / autobus / trolejbus. povinné
ref Linka označení linky (např. 133, 12) doporučené
name <typ vozu> <linka> Stručné označení celé linky např: Bus 201 doporučeno
operator Označení dopravce Dopravce na lince. Např. DPP, cz:DPMB. Není shoda, zda používat zkratky, stejně tak, jestli používat prefix cz. příklady hodnot doporučeno
network Označení sítě Označení sítě linek v případě integrovaného dopravního systému (např. PID, cz:IDS JMK). Není shoda, zda používat zkratky, stejně tak, jestli používat prefix cz. příklady hodnot doporučeno
colour Colour barva doporučeno
complete yes / no je-li linka kompletní
note poznámka co chybí, co je potřeba dodělat

Značení

Hlavní článek: Návrh schématu veřejné dopravy(en)

Nástroje

Editory

Doplněk public_transport(en) pro JOSM zjednodušuje jinak docela spletité značení dat veřejné dopravy.

Doplněk CustomizePublicTransportStop(en) pro JOSM zjednodušuje vytváření a nastavování zastávek veřejné dopravy přesně podle standardů.

User:MARC13/easy-routes(pl) - další doplněk pro JOSM v polštině.

Mapy

Je několik lidí, kteří vytvářejí specializované mapy veřejné dopravy:

Mailing list

Mailing list talk-transit byl vytvořen konkrétně pro diskusi o věcech souvisejících s veřejnou dopravou.

Kvalita dat

Viz Kontrola kvality dat veřejné dopravy(en).

Jiné nástroje

Podrobnosti o jednotlivých parametrech jsou popsány na stránce veřejná doprava.

Veřejná doprava dle zemí

Veřejná doprava dle zemí(en):

Importy

Viz také: Katalog importů(en)
Seznam importů dat o veřejné dopravě. Je to dobré místo, kde začít, abyste získali představu, jak se to dělalo jinde, ale nezapomeňte dodržet Pravidla importů(en) a Pravidla chování při automatických editacích(en).

Projekt Místo Shrnutí
Import/VTA Transportation(en) Kalifornie, USA zastávky
NaPTAN(en) Velká Británie zastávky
Switzerland/DIDOK(en) Švýcarsko nádraží
VRS/Haltestellenimport(de) Kolín, Německo zastávky
Tenerife Bus Transport Import(en) Tenerife, Kanárské ostrovy zastávky a trasy
(nedokumentováno: viz [1])(en) Ottawa, Kanada zastávky
Bus stop import Norway Norsko Autobusové zastávky a nádraží; nsr2osm převádí a synchronizuje se soubory NeTEx

Standard GTFS

Data odpovídající standardu GTFS(en) lze importovat pomocí GO-Sync(en). Zdá se, že má některé užitečné a použitelné funkce a vypadá, že to bude silný nástroj, i když je stále ve (zpomaleném) vývoji.

Viz také

Další čtení