El:JOSM/Plugins

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Ξεκινήστε και κατεβάστε δεδομένα του OSM Βασική επεξεργασία Προχωρημένη επεξεργασία Πρόσθετα FAQ (en)

Τα πρόσθετα του JOSM επεκτείνουν ή τροποποιούν το σύνολο χαρακτηριστικών του επεξεργαστή JOSM.

JOSM plugins list

Here is a list of available JOSM plugins.

Plugin Description
AddrInterpolation Group common Address Interpolation inputs in a single dialog, as well as an option to automatically generate individual house number nodes from a Way.
AgPifoJ Obsolete. Another geotag plugin for JOSM (in new versions of JOSM not needed anymore because it got built in).
AlignWayS Makes a pair of selected way segments parallel by rotating one of them around a chosen pivot.
auto-tools 2 tools, one being the Knife tool with shortcut (T) that helps split and tag ways easily.
BuildingGeneralization Allows the user to correct angle of buildings to 90 degrees, and aligns all loaded buildings to nearest road.
BuildingsTools Easy drawing of rectangular buildings.
Cadastre-fr A special handler for the French land registry WMS server.
CADTools CAD Tools plugin allows the user to make small changes to some buildings and helps the user to draw polygons from circle or ellipse.
Center Node Create or replace the selection with the center node (at the topological average of the selection).
ColorPlugin Color Plugin provide functionality for Josm users who want to put 'color' attribute for roof and walls of the buildings.
Colorscheme Allows the user to create different color schemes and to switch between them. Just change the colors and create a new scheme. Used to switch to a white background with matching colors for better visibility in bright sunlight. See dialog in JOSMs preferences and Map Settings
ColumbusCSV Imports proprietary CSV files of the Columbus V-900 GPS logger into JOSM.
CommandLine Adds a command line (like in Rhinoceros / Autocad) to the JOSM editor. It supports commands created with almost any programming language.
Conflation Conflate (merge) objects between the same or different datasets.
continuosDownload Downloads new data when you pan/zoom.
ContourMerge Provides a tool to merge the contours of adjacent areas.
ContourOverlappingMerge This plugin merge two overlapped contours.First selected contour is priority.
Create grid of ways Creates a grid of ways.
Curves Obsolete, merged into utilsplugin2. Aimed to assist in all sort of curve creation, but only worked with circle arcs.
CustomizePublicTransportStop For setting of public transport stops in according with public transport standard v1 and v2.
CzechAddress Manages Czech House Numbers
Dataimport Allows importing various file formats into JOSM directly.
DirectDownload Directly downloads your GPS Traces from openstreetmap.org.
DirectUpload Directly uploads GPS Traces from current active layer in JOSM to openstreetmap.org.
DownloadAlong Part of core. Downloads OpenStreetMap data along 1 or more ways.
DxfImport Import dxf data.
EasyPresets Helps you create and use your own custom presets.
EditGpx EditGpx tracks plugin
ElevationProfile Shows the elevation profile of a track.
EPCI-fr Displays French local authorities, known as EPCI.
epsg31287 Obsolete. Provided EPSG:31287 projection support for geoimage.at WMS. Not needed for geoimage.at any more.
ExtTools Uses external scripts in JOSM
FastDraw Mouse-based free drawing tool for tracing forests, rivers, etc.
FieldPapers Make it easy to bring in images from Field Papers of the scanned pieces of paper.
FixAddresses Provides a handy way to find incomplete or invalid addresses.
Fuzzer Obsolete. Used to trace forest or other area edges from different WMS imagery, use scanaerial instead.
GeoChat Allows you to talk with other users mapping nearby.
GeoJSON Part of core. Loads and displays geodata stored in a GeoJSON format as a layer in JOSM.
Ghost Declutters the editor by hiding or disabling large overlapping polygons that get in the way of mapping details. Tested only on a single data layer.
Globalsat Downloads GPS points from Globalsat dg100 data logger directly in JOSM.
GPSBlam Analyses a set of GPS points to obtain its centre and direction of spread.
GPXFilter Allows filtering OSM GPS tracks by date and by author.
GPXPoints Obsolete, similar function integrated in JOSM core. Allowed importing GPX traces from some navigation devices storing them.
GraphView Visualizes routing information as a routing graph.
HouseNumberTaggingTool Allows you to quickly and easily complete the addressing of numerous buildings.
ImageryAdjust Part of core. However, enabling this plugin will allow you to adjust imagery offset comfortably while editing the map by using (default) shortcut Ctrl+Alt+Y or by clicking on icon on the edit tool bar on the left.
Imagery Offset Database Allows managing offsets in various imagery sources in order to align them with standard coordinates.
Imagery XML Bounds Edits XML boundaries used to describe Aerial imagery sources coverage in JOSM.
ImageWayPoint Photo-mapping plugin for non-geotagged images
ImportImagePlugin transforms your images to the reference WGS84 geographic coordinate system, which is used by the OSM database and by default in the JOSM Editor.
ImportVec Imports SVG files into JOSM.
ImproveOsm Helps you improve the OpenStreetMap by pointing at probable missing geometries (roads, parking, path and water trails), missing traffic flow direction or missing turn restrictions. This plugin is grouping the functionalities of the previous Missing Roads and Traffic Flow Direction plugins and is adding the Missing Turn Restrictions functionality.
ImproveWay Plugin extending ImproveWayAccuracy mode (now built in JOSM core) with helpers to place nodes at accurate distances and angles.
ImproveWayAccuracy Part of core since JOSM 4486. Substitutes dragging and dropping nodes with clicking to quicken the way editing process.
IndoorHelper To create, validate and view indoor maps correctly.
InfoMode Displays GPX trackpoint information, can hide individual tracks and tracks older than selected.
Intersect way Obsolete. Dead plugin, no longer maintained and no longer available in JOSM plugins downloader. Functionality provided by utilsplugin2.
JTS The Java Topology Suite plugin doesn't directly provide any functionality to users, but rather is used by other plugins, such as the conflation plugin. It provides the JTS library and related utilities for converting to and from OSM objects.
JunctionChecking A plugin based upon the RoadNetworkAlgorithms which identifies junctions and interchanges as sets of channels in terms of their locomotion affordance.
KartaView Displays up to date street view images collected by the KartaView platform.
Kendzi3D Watch the world in three dimensions, watch edited data in 3D.
Kendzi3D improved by Andrei Watch the world in three dimensions, watch edited data in 3D.Improved!
Knife-tool Split a way fast and easy.
Lakewalker Obsolete. Allowed automated tracing of LANDSAT imagery to find water and coastline. Development dead, use scanaerial instead.
LicenseChange Obsolete. Allowed viewing the license status of elements in regards to ODbL license changeover. No longer available in JOSM plugins downloader.
LiveGPS Supports live GPS input ("moving dot") through a connection to "gpsd"
MapDust Enables MapDust bugs viewing, editing and creating in JOSM
Mapillary Enables to work with images hosted at Mapillary website
MapWithAI Provides a tool and data sources for editing OSM
Maxspeed tagging Visualizes maxspeed restriction on the road
MapPIN'on OSM Imports photo markers from MapPIN'on OSM.
Mbtiles Access mbtiles tilesets just like an imagery layer.
Measurement Provides a measurement dialog and a layer to measure length and angle of segments, area surrounded by a (simple) closed way and create measurement paths (which also can be imported from a GPS layer).
MichiganLeft Easily define turn restriction for Michigan left intersections
Microdata scraping Scrap webpage to collect contact email, phone, paiements, opening hours… stored in  Microdata.
mirrored download Download OSM data from a read-only mirror server, faster and for bigger areas than the original download feature. Has also filtering features in XAPI schema.
MissingRoads Obsolete. Helped you map missing geometries by pointing at missing roads and missing parking areas in OSM. Deprecated, see improve-osm plugin.
MovementAlert Displays an alert dialog whenever an object is moved a long distance (often by a common misoperation).
multipoly Creates multipolygons in one click, much easier than standard way with relation editor.
Multipoly-convert Simply converts an area to a multipolygon.
Native Password Manager Prevents JOSM from saving passwords as plain text to the JOSM preferences file, by using a password manager instead to store the data in encrypted form.
Nearclick Useful for tablets and slippery mice; corrects for problem where a click has to have mouse down and mouse up in exactly the same place for a click to work
Notes Part of core. This plugin allowed for interacting with OpenStreetMap Notes from within JOSM.
o5m Allows JOSM to import .o5m files.
OpeningHoursEditor Provides a graphical editor for editing Opening hours in JOSM.
OpenData Imports files from open data portals and convert them to OSM format.
OpenStreetBugs Obsolete. Displayed bug markers from OpenStreetBugs and allowed to edit them. OpenStreetBugs is dead. The built-in Notes feature is used instead.
OpenVisible Allows opening GPX/OSM files that intersect the currently visible screen area.
OSMantic Helps improving the semantic quality by automatically suggesting tags to contributors during the editing process, and helps reducing semantic heterogeneity by automatically notifying contributors when attributes are too dissimilar.
Osmarender Obsolete. Displays the current screen as nicely rendered SVG in FireFox.
OSMRec Recommends categories/tags on newly created OSM entities
ParallelWay Obsolete, now part of JOSM core. Was used for creating parallel copies of existing ways.
PBF Import/Export PBF files.
Photo Geotagging Writes GPS position information to the image file header. Run this feature from the right click menu of the image layer.
Photo Adjust Make photos movable and position them on the map.
PicLayer Displays any picture as a background in the editor and aligns it with the map.
pointinfo Shows an additional information about point on map.
Plastic LaF The great JGoodies Plastic Look and Feel.
Proj4J Part of core. A former experimental plugin to add projections supported by the Proj4J library.
PT Assistant Validates public transport routes against a set of criteria and, where possible, suggests ways to fix them with a custom layer in the editor. Supports the approved publish transport schema version 2, but still recognizes the legacy basic schemes.
Public Transport Simplifies the mapping and editing of public transport routes.
Relation Toolbox An all-in-one panel for creating and working with relations and, specifically, multipolygons. It minimizes number of clicks and key presses to speed up mapping.
RelationDissolve Helps multiple adjacent relations to be dissolved into a single relation. Particularly useful when deriving a new boundary from existing smaller boundaries.
RemoteControl Part of core since JOSM 3715. Remote control JOSM.
RemoveRedundantPoints Simplifies the geometry of a single way into a similar curve with fewer points, by automatically removing all intermediate points whose distance to the simplified curve do not exceed some threshold.
Reverter Reverts changesets
RoadSigns Tags objects based on a selection of road signs. The dialog can be opened by clicking a small icon in the upper right corner of the properties window.
RoundaboutExpander Gradually expands a roundabout from a single node to a full fledged roundabout.
Routes Renders route relations (public transport, hiking trails, bicycle routes, etc.)
Routing Provides routing capabilities.
RovasConnector Measures JOSM session editing time and creates work report in the rovas.app
Scanaerial Package with python code to scan aerial pictures; uses ExtTools
ScoutSigns Obsolete, superseded by KartaView. The ScoutSigns plugin helps you quickly map speed limits and other information from actual road signs automatically captured by Scout users while driving
Scripting Run scripts in JOSM (groovy, Python, Ruby, and others)
SerbianTransliterator Easily transliterate Serbian names from Latin script to Cyrillic script, and vice versa.
ShapeTools Gives user more tools that facilitate aligning and rotation of buildings.
Shrinkwrap Create convex hulls, "shrinkwrapped" ways (concave hull), or "ballooned" ways.
SlippyMap Part of core. Displays a slippy map grid in JOSM. Can load tiles from slippy map as background and request updates.
Spline-drawing-tool This plugin adds a tool to edit ways manually from sources like satellite image, but improved to place nodes computed from splines, in order to give more accurate and more realistic curves.
Splinex Based on the idea of Spline-drawing-tool, but allows to fully edit a spline like as in vector graphics editors before converting it to a way.
Surveyor Use GPS data to set nodes or waypoints at the current position.
Tag2Link Part of core. Opens Web pages according to the value of a tag, such as wikipedia=*
TagEditor Provides an alternative tag editor dialog for JOSM
Tagging Preset Tester Adds a tagging preset tester to the help menu, which helps you developing of tagging presets (quick preview of the dialog that will popup). You can start the jar-file as standalone as well.
Terracer Easy creation of simple terraced buildings. Also very useful for adding addresses to single or multiple buildings and adding buildings to street relations.
TextTransform Perform text transformations on tag values of selected subsets of elements, such as unabbreviating names, fixing the spelling or capitalization, normalizing phone numbers, or applying other substitutions based on regular expressions.
Todo Adds a todo list dialog that makes it easy to go through large lists of objects.
To-fix Fast OpenStreetMap microtasking to detect errors in Map.
Tomb Plugin Create or manage tombs, based on proposed type=person relation (rejected) and the tomb=* tagging schema.
Tracer Trace over Czech cadastral map.
Tracer2 Trace areas (with main attention to buildings) from non-vector graphics (usually cadastral map sources), not from photos.
TrafficFlowDirection Obsolete. Helped you map one-ways by pointing at roads that probably have an inaccurate traffic flow direction. Deprecated, see improve-osm plugin instead.
Turnrestrictions Create and edit turn restrictions in JOSM.
Undelete Undelete objects, if the ID is known.
UtilsPlugin2 More utilities that make your life easier — split object at two nodes, etc.
Validator Part of core. Validates and fixes incorrect data.
WalkingPapers Obsolete, superseded by FieldPapers. Supported downloading tiled, scanned maps from walking-papers.org. This plugin was still under early development and may be buggy.
VideoMapping Link videos to GPS tracks
WayDownloader Allows easy downloading along a long set of interconnected ways.
WaySelector Selects a sequence of non-branching connected ways.
Wikipedia A plugin to support tagging objects with wikipedia=* and wikidata=* (mainly for the ​WIWOSM project).
WMS Turbo Challenge2 Drives a race car from point A to point B over aerial imagery, leave cacti behind and write like-GPS-track.
WMSPlugin Part of core since JOSM 3715. Show LANDSAT or other WMS images, including Metacarta Map Rectifier, in the background.
YWMS Obsolete, superseded by WMSPlugin (now part of core). Allowed you to use Yahoo! Aerial Imagery as a background in JOSM.
This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Εγκατάσταση

Συνήθως, εύκολη μέθοδος

Μπορείτε εύκολα να εγκαταστήσετε πρόσθετα μέσα από το JOSM ως εξής

  1. Ξεκινήστε το JOSM, ανοίξτε το παράθυρο προτιμήσεων (Επεξεργασία→Προτιμήσεις [Edit→Preferences] ή χρησιμοποιήστε το εικονίδιο της γραμμής εργαλείων) και επιλέξτε την καρτέλα πρόσθετα (plugins ).
  2. Κάντε κλικ στο "Κατέβασμα Λίστας" (Download List) για να κατεβάσετε την λίστα με τα διαθέσιμα πρόσθετα.
  3. Ελέγξτε τα πρόσθετα που θέλετε να εγκαταστήσετε.
  4. Κάντε κλικ στο κουμπί ενημέρωσης. Όλα τα νέα πρόσθετα θα πρέπει να ξεκινήσουν να κατεβαίνουν και να εγκαθίστανται.
  5. Επανεκκινήστε το JOSM. (Κάποια πρόσθετα δουλεύουν ακόμη και χωρίς επανεκκίνηση. Θα ειδοποιηθείτε, εάν απαιτείται επανεκκίνηση).

Χειροκίνητη εγκατάσταση των πρόσθετων του JOSM

Συνήθως δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε χειροκίνητα τα πρόσθετα! Εάν χρειάζεται να τα εγκαταστήσετε χειροκίνητα:

  • Αποθηκεύστε τα πρόσθετα αρχεία jar στον κατάλογο των πρόσθετων μέσα στις ρυθμίσεις καταλόγου του JOSM: ~/.josm/plugins, ή /home/§ USER/.josm/plugins για Linux, ή Users/>YourName>/Library/JOSM/plugins στο MacOS.