Template talk:Et:Map Features:highway

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Teede-tänavate liigitusettepanek

=== Teed ja tänavad ===

Teede ja tänavate liigitus lähtub nende olulisusest teedevõrgustikus (mitte laiusest, kattematerjalist vms). Lähtekohad olulisuse hindamiseks on Riiklik Teeregister ja kohalike omavalitsuste õigusaktid (nt. Tallinna tänavate liigitus).

Silt Väärtus Element Kirjeldus Renderdus Foto

Teed ja tänavad

These are the principal tags for the road network. They range from the most to least important.

highway motorway way Kiirtee -- Eestis ei ole. Eraldusribaga tee, enamasti mõlemas suunas vähemalt kaks sõidurada ning kattega teepeenar hädaolukordade tarbeks. Eri riikides kasutusel nt. nimetused freeway, autobahn.
Rendering-highway motorway neutral.png
Motorway-photo.jpg
highway trunk way E-tähistusega põhimaantee (Tallinn-Narva (E20), Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa (E263), Jõhvi-Tartu-Valga (E264), Tallinn-Pärnu-Ikla (E67), Tallinn-Paldiski, Tallinna ringtee (E265)). Asulais -- samade trasside osad.
Rendering-highway trunk L3005 MF.png
Dscf0444 600.jpg
highway primary way Põhimaantee. Tee number enamasti 1-kohaline aga ka mõned erandid (10: Risti - Virtsu - Kuivastu - Kuressaare, 92: Tartu - Viljandi - Kilingi-Nõmme). Trassiosad (asulate piires) sama olulisusega. Tallinnas -- põhitänav (eranditega, nt v.a. Majaka, ...).
Rendering-highway primary neutral.png
Primary-photo.jpg
highway secondary way Tugimaantee. Tee number enamasti 2-kohaline, kontrollimiseks Teeregister. Tallinnas -- Jaotustänav (ühistranspordiga).
Rendering-highway secondary neutral.png
Meyenburg-L134.jpg
highway tertiary way Kõrvalmaantee. Kui tee pole tegelikkuses niivõrd olulise tähtsusega, võib olulisust vähendada. Tallinnas -- Jaotustänav (ühistranspordita), Kõrvaltänav (ühistranspordiga) ning Veotänav (ühistranspordiga).
Rendering-highway tertiary neutral.png
OHZ-K28-Bergedorfer Str.jpg
highway unclassified way Olulise tähtsusega kohalikud teed (võib eksisteerida ka teeregistris mitmekohalise numbriga). Kruusatee puhul lisaks sildistus surface=unpaved. Tallinnas -- enamkasutatavamad kõrvaltänavad või veotänavad. NB! Ei tähenda, et tee olulisus pole teada -- selleks on highway=road.
Rendering-highway unclassified.png
Highway unclassified-photo.jpg
highway residential way Tänav ehk asulasisene tee (nimetusega, asula tähistatud liiklusmärkidega "Asula").
Rendering-highway residential.png
Residential.jpg

Link roads

highway motorway_link way Ühendustee teise kiirtee või madalamaliigilise teega. Peale- ja mahasõiduteed (rambid), enamasti ühesuunalised ning kiirteega samade liikluspiirangutega.
Rendering-highway motorway link.png
Dscf0242 600.jpg
highway trunk_link way Peale- ja mahasõiduteed (rambid).
Rendering-highway trunk link.png
Trunk link.jpg
highway primary_link way Peale- ja mahasõiduteed (rambid).
Rendering-highway primary link.png
B20 (Ausfahrt Fridolfing-Kaltenbrunn) - geo-en.hlipp.de - 11914.jpg
highway secondary_link way Tugimaantee peale- ja mahasõiduteed.
Rendering-highway secondary link.png
highway tertiary_link way The link roads (sliproads/ramps) leading to/from a tertiary road from/to a tertiary road or lower class highway.
Rendering-highway tertiary link.png

Special road types

highway living_street way Õueala teed (liiklusmärkidega "Õueala" tähistatud alal).
Living street osm.png
beginning of a living street with a paving stones surface and some trees and cars parking at the sides
highway service way area Erinevad, peamiselt juurdesõiduteed, nt. talude juurde, nimetamata tänavad, sõiduteed tööstusparkides, samuti teenindusjaamades ja parklates. Vt. service=*.
Rendering-highway service.png
Alley.jpg
highway pedestrian way area Jalakäijate tänav (nt. vanalinnas), väljakute puhul (area=yes).
Pedestrian with area osm.png
Cambridge Rd - geograph.org.uk - 1189572.jpg
highway track way Põllu- ja metsateed, enamasti pinnasteed. Läbitavuse tähistamiseks kasutusel tracktype=*.
Rendering-highway track.png
Frühlingslandschft Aaretal Schweiz.jpg
highway bus_guideway way Spetsiaalne juht-rada ühistranspordile (võimaldades sõidukitel liikuda neid juhi poolt roolimata).
Rendering-highway-bus guideway-mapnik.png
Mercedes-Benz O 305 on guided busway in Adelaide.jpg
highway escape way For runaway truck ramps, runaway truck lanes, emergency escape ramps, or truck arrester beds. It enables vehicles with braking failure to safely stop.
A7-Notbremsweg.jpg
highway raceway way Ringrada.
Rendering-highway-raceway-mapnik.png
Raceway.jpg
highway road way Teadmata olulisusega tee ajutiseks tähistamiseks, kuni tee olulisus on kindlaks tehtud.
Rendering-highway-road-mapnik.png
Road.png

Kergliiklusteed

highway footway way Jalgtee (kõnnitee). Ka jalgtee, kus võib liigelda jalgrattaga (vastavate liiklusmärkide olemasolul, nt. highway=footway, bicycle=designated, segregated=*).
Rendering-highway footway.png
Dscf0487 600.jpg
highway bridleway way Ratsutamisrada.
Rendering-highway bridleway.png
Bridleway-reitweg-de.jpg
highway steps way Trepiastmed, eelkõige jalgteedel. Astmete arvu äratoomiseks step_count=*.
Rendering-highway steps.png
Steps.jpg
highway corridor way For a hallway inside of a building.
HK TST Star House mall corridor interior shop signs Sept-2012.JPG
highway path way Rada (nt. jalgrada metsas).
Path osm.png
GuideFootPathCycleYes.jpg

When sidewalk/crosswalk is tagged as a separate way

footway sidewalk way Jalgtee (kõnnitee). Ka jalgtee, kus võib liigelda jalgrattaga (vastavate liiklusmärkide olemasolul, nt. highway=footway, bicycle=designated, segregated=*).
Rendering-highway footway.png
200806 Berlin 91sidewalk.jpg
footway crossing way Jalgtee (kõnnitee). Ka jalgtee, kus võib liigelda jalgrattaga (vastavate liiklusmärkide olemasolul, nt. highway=footway, bicycle=designated, segregated=*).
Rendering-highway footway.png
Zebra-crossing sm.jpg

When sidewalk (or pavement) is tagged on the main roadway (see Sidewalks)

sidewalk both / left / right / no way Specifies that the highways has sidewalks on both sides, on one side or no sidewalk at all
Sidewalk and zebra-crossing.jpg

When cycleway is drawn as its own way (see Bicycle)

highway cycleway way Jalgrattatee, liiklemiseks ainult jalgratta ja mopeediga. NB! Jalgsi liiklemine keelatud.
Cycleway osm.png
Separated cycleway with traffic sign

Cycleway tagged on the main roadway or lane (see Bicycle)

cycleway lane way A lane is a route that lies within the roadway
Cycle trackinroad.jpg
cycleway opposite way Used on ways with oneway=yes where it is legally permitted to cycle in both directions. Used together with oneway:bicycle=no.
Sul bxl 01.JPG
cycleway opposite_lane way Used on ways with oneway=yes that have a cycling lane going the opposite direction of normal traffic flow (a "contraflow" lane). Used together with oneway:bicycle=no.
Fr-C24a ex3-Conditions particulieres par voie-velo.gif
cycleway track way A track provides a route that is separated from traffic. In the United States, this term is often used to refer to bike lanes that are separated from lanes for cars by pavement buffers, bollards, parking lanes, and curbs. Note that a cycle track may alternatively be drawn as a separate way next to the road which is tagged as highway=cycleway.
Cycle nexttoroad.jpg
cycleway opposite_track way Used on ways with oneway=yes that have a cycling track going the opposite direction of normal traffic flow. Used together with oneway:bicycle=no.
549c Spitzenkiel140923.jpg
cycleway share_busway way There is a bus lane that cyclists are permitted to use.
Busandbike.jpg
cycleway opposite_share_busway way Used on ways with oneway=yes that have a bus lane that cyclists are also permitted to use, and which go in the opposite direction to normal traffic flow (a "contraflow" bus lane). Used together with oneway:bicycle=no.
2010-01-02 15.19.16.jpg
cycleway shared_lane way Cyclists share a lane with motor vehicles, but there are markings indicating that they should share the lane with motorists. In some places these markings are known as "sharrows" ('sharing arrows') and this is the tag to use for those.
Sharrows Toronto 2011.jpg
busway lane way Bus lane on both sides of the road. (See also: Parallel scheme for bus/psv lane tagging lanes:bus=* / lanes:psv=*)
2010-01-02 15.19.16.jpg

Lifecycle

highway proposed way Kavandatud tee. Teede tähistamiseks, mille rajamine pole veel alanud. proposed=*
highway construction way Rajatav tee. Teede tähistamiseks, mille ehitus on alanud.
Highway construction 200805041655.png
different colours
12Jan05 04.jpg

Attributes

abutters commercial / industrial / mixed / residential / retail etc. way See Key:abutters for more details.
Dscf1376-600.jpg
bicycle_road yes way A bicycle road is a road designated for bicycles. If residential streets get the status of bicycle roads, normally, by special signs, motor traffic is admitted with limited speed, often only for residents.
456Humboldtstr.jpg
bus_bay both / left / right way A bus bay outside the main carriageway for boarding/alighting
1033@970.jpg
embedded_rails yes / <type of railway> way A highway on which non-railway traffic is also allowed has railway tracks embedded in it but the rails are mapped as separate ways.
Ruusulankatu tram rails (at lat 60.18206, lon 24.92450) heading NW.jpg
ford yes node way Koolmekoht.
Map feature ford.jpg
ice_road yes way A highway is laid upon frozen water basin, definitely doesn't exist in summer.
Pechora crossing.jpg
incline Number % / ° / up / down node way Incline steepness as percents ("5%") or degrees ("20°"). Positive/negative values indicate movement upward/downwards in the direction of the way.
Incline17.jpg
junction roundabout way closed way Ringristmik, suunaks loetakse tee suunda.
Mapping-Features-Roundabout-Simple.png
Roundabout.jpg
lanes number way The number of traffic lanes for general purpose traffic, also for buses and other specific classes of vehicle.
NLEx 6 Lanes.jpg
lit yes / no nodewayarea Street lighting
Berlin speer-leuchte.jpg
motorroad yes / no way node The motorroad tag is used to describe highways that have motorway-like access restrictions but that are not a motorway.
120px-Zeichen 331.svg.png
mountain_pass yes node The highest point of a mountain pass.
Mountain pass.jpg
mtb:scale 0-6 way Applies to highway=path and highway=track. A classification scheme for mtb trails (few inclination and downhill).
Difficulty gauge for the grants process.png
mtb:scale:uphill 0-5 way A classification scheme for mtb trails for going uphill if there is significant inclination.
Difficulty gauge for the grants process.png
mtb:scale:imba 0-4 way The IMBA Trail Difficulty Rating System shall be used for bikeparks. It is adapted to mtb trails with artificial obstacles.
mtb:description Text way Applies to highway=path and highway=track. A key to input variable infos related to mtbiking on a way with human words
overtaking yes / no / caution / both / forward / backward way Märkimaks tee osi, kus möödumine on lubatud.
Overtakinglines.jpg
parking:condition free / ticket / disc / residents / customers / private way Specifying the parking conditions (terms). See parking:condition=* for more details.
parking:lane parallel / diagonal / perpendicular / marked / no_parking / no_stopping / fire_lane. way Specifying the parking space. See parking:lane=* for more details.
Parkingonstreetlanes2nowide.png
passing_places yes way Tee, millel on sagedased möödumiskohad.
Single-track.jpg
priority_road designated / yes_unposted / end way Specifying roads signposted as priority roads.
Vienna Convention road sign B3-V1.svg
sac_scale hiking / mountain_hiking / demanding_mountain_hiking / alpine_hiking / demanding_alpine_hiking / difficult_alpine_hiking way Applies to highway=path and highway=footway. A classification scheme for hiking trails.
Mountain hiking.jpg
service alley / driveway / parking_aisle etc. way Teenindustee kinnistute vahel.
Seattle - alley north from S Jackson between Western & 1st - A.jpg
smoothness excellent / good / intermediate / bad / very_bad / horrible / very_horrible / impassable way See Key:smoothness for more details.
Jena Track roots.jpg
surface paved / unpaved / asphalt / concrete / paving_stones / sett / cobblestone / metal / wood / compacted / fine_gravel / gravel / pebblestone / plastic / grass_paver / grass / dirt / earth / mud / sand / ground way See Key:surface for more details.
Transportation in Tanzania Traffic problems.JPG
tactile_paving yes / no node way area A paving in the ground to be followed with a blindman's stick. Not to be rendered on standard maps.
Tactile paving.jpg
tracktype grade1 / grade2 / grade3 / grade4 / grade5 way To describe the quality of the surface. See Key:tracktype for more information.
Mapnik-tracktype-grade1.png
Surface grade1.jpg
traffic_calming bump / hump / table / island / cushion / yes / etc. node way Üldine väärtus näitamaks, et selles kohas on kasutatud kiiruse vähendamiseks mõnda rajatist.
Traffic calming example.jpg
trail_visibility excellent / good / intermediate / bad / horrible / no way Applies to highway=path, highway=footway, highway=cycleway and highway=bridleway. A classification for hiking trails visibility
Trail visibility good.jpg
turn left / slight_left / through / right / slight_right / merge_to_left / merge_to_right / reverse way The key turn can be used to specify the direction in which a way or a lane will lead.
Zeichen 297 - Richtungspfeile, StVO 1970.svg
winter_road yes way A highway functions during winter, probably can't be driven in summer.
Anuisk bilibino sever66.jpg

Muud tunnused

highway bus_stop node Bussipeatus. Bussijaamade tähistamiseks amenity=bus_station.
Bus stop.12.svg
Bus prumyslova.jpg
highway crossing node Ülekäigurada.
Zebra-crossing sm.jpg
highway elevator node way An elevator or lift, used to travel vertically, providing passenger and freight access between pathways at different floor levels.
Elevator-12.svg
240 Sparks Elevators.jpg
highway emergency_bay node way An area beside a highway where you can safely stop your car in case of breakdown or emergency.
Fr-C8-Emplacement d'arret d'urgence.gif
highway emergency_access_point node Hädaabi kutsepaigad (nt. kiirteedel).
Anfahrpunkt HP 108.jpg
highway give_way node Liiklusmärk Anna teed. Mõjuks loetakse lähenemisel lähimale ristmikule.
Give way.jpg
emergency phone node A calling device can be used to tell on your current position in case of an emergency. Use with ref=NUMBER_ON_THE_SIGN
Borne SOS.jpg
highway milestone node Highway location marker
3marcoquilometriconovo.png
highway mini_roundabout node Miniatuurne ringtee. Suuremad ringristmikud kaardistatakse teedena ja sildistatakse junction=roundabout.
Mapping-Features-Mini-Roundabout.png
Mini-roundabout.jpg
highway motorway_junction node Peamiselt Ühendriikides ja Ühendkuningriigis kiirtee mahasõitude tähistamiseks.
Mapnik-Motorway-Junction.png
Dscf0242 600.jpg
highway passing_place node Möödumiskoha asukoht.
Ausweichstelle.jpg
highway platform node way area Bussipeatuse või bussijaama ooteplatvorm.
Rendering-highway railway platform line.png
Bayview trstwy.jpg
highway rest_area node area Place where drivers can leave the road to rest, but not refuel.
Rendering-highway-services-mapnik.jpg
Wentworth terrain.jpg
highway speed_camera node Kiiruskaamera.
Speed camera.jpg
highway street_lamp node Tänavavalgusti.
Litpath.jpg
highway services node area Teenindusjaama ala maantee ääres.
Mapping Features Motorway service area.jpg
De lucht.jpg
highway stop node Liiklusmärk Peatu ja anna teed. Soovitatavalt paigutatud enne ristmikku.
STOP sign.jpg
highway traffic_mirror node Mirror that reflects the traffic on one road when direct view is blocked.
Verkehrsspiegel.JPG
highway traffic_signals node Foor.
Rendering-traffic singals.jpg
Ampel.jpg
highway trailhead node Designated place to start on a trail or route
Ancient Lakes Trailhead - panoramio.jpg
highway turning_circle node Tagasipöörde koht, enamasti, kuid mitte tingimata, tee lõpus, hõlbustamaks tagasipööramist.
Mapping-Features-Turning-Circle.png
Turning circle.jpg
highway turning_loop node A widened area of a highway with a non-traversable island for turning around, often circular and at the end of a road.
Turning circle - geograph.org.uk - 991834.jpg
highway toll_gantry node A toll gantry is a gantry suspended over a way, usually a motorway, as part of a system of electronic toll collection. For a toll booth with any kind of barrier or booth see: barrier=toll_booth
ZA toll gantry.png
highway User Defined node way Teisi enamkasutatud tunnuseid vt. Tagwatch.

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.


Arutelu

 • Võtsin ettepanekust maha Tallinnas tõstetud sõidukiirusega tänavate tähistamise trunk ning asendasin E-trasside osade tähistamise asulais trunk. --Joosep-Georg 18:46, 30 November 2010 (UTC)
 • Eksperimenteerisin natuke Tallinnas ja tulemus pole ikkagi väga hea -- http://www.openstreetmap.org/?lat=59.39377&lon=24.69105&zoom=15&layers=M On näha, et tekivad sellised suhteliselt ebaühtlased pildid. Samas kui vaadata näiteks Maa-ameti pilti, on see palju ilusam -- http://skip.nonsense.ee/_static/_img/OSM/ Seda annaks saavutada näiteks nii, et piltidel olevad oranžid tänavad (riigimaanteede trassid) oleks 'primary', teised põhitänavad 'secondary' ja jaotustänavad 'tertiary'. 'Unclassified' jääks siis muude kasutavamate tänavate tähistamiseks (näiteks ühistranspordiga kõrval- ja veotänavad). --Joosep-Georg 12:13, 14 November 2010 (UTC)


 • Riigimaanteede klassifikatsiooni põhiosas aste kõrgemaks muuta pole minu arust vaja. Praegune jaotus on loogiline, osm.org vaikimisi kaardipilt on küll nigel, aga see on omaette küsimus. Kõrvalmaanteid olulisteks ja vähemolulisteks jaotada pole ka minu arust mõistlik, parem on jätta kõik highway=tertiary, aga täpsustada neid lisatagidega (surface=*, lanes=* - vähemolulised unpaved ja laiuseks 1.5 või isegi 1 rida, olulisemad paved/asphalt/vms ja 2 rida), mille alusel saaks neid ka vastavalt renderdada.
  • Üldiselt olen nõus, et laustõstmine primary->trunk pole kõige parem. Aga kõrvalmaanteede lahkulöömisest -- on näiteks laiu asfaltkattega kõrvalmaanteid, mis omavad vaid lokaalset tähtsust või isegi seda mitte (nt. Raasiku alevikus Võidu tn ja Tehase tee -- esimene on tegelikkuses väike vaikne tänav, teine sisuliselt tupik, aga on teeregistris kõrvalmaanteedena ja teenumbridki olemas). --Joosep-Georg 12:15, 8 November 2010 (UTC)
   • Sellised näiteid on tõesti, aga üldisest kõrvalmaanteede hulgast siiski vähe ning ma ei hakkaks vaid seetõttu neid kaheks jagama. Suuremates asulates saab niikuinii teede jaotust vajadusel kohandada (aga kas suurem asula peaks olema ainult linn, või ka alevik nagu Raasiku või nt Viimsi või Harku vald?). Kumbki lahendus pole ses mõttes ideaalne - ei praegune ega sinu välja pakutud. K 21:33, 11 November 2010 (UTC)
    • Jätsin sisse vaid märke, et erandite korral võib olulisust vähendada. --Joosep-Georg 23:11, 13 November 2010 (UTC)
 • Lihtne võimalus olulised teed naabritega ühtlustada oleks klassifitseerida E-teed highway=trunk - ehk 5 põhimaanteed muuta primary'st trunkiks (Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa, Jõhvi-Tartu-Valga, Tallinn-Pärnu-Ikla, Riia-Pihkva, Tallinna ringtee-Paldiski). Sel juhul poleks enam probleemi, et ühel pool piiri on trunk, teisel pool primary.
  • Mõistlik. --Joosep-Georg 12:15, 8 November 2010 (UTC)
  • Ettepanekusse sisse viidud. --Joosep-Georg 23:11, 13 November 2010 (UTC)
 • Linnades võiks highway=trunk jätta suurema lubatud kiirusega neljarealistele teedele (ja E-teedele?). Umbes nagu Soomes: Serving traffic mainly through the region/municipality or traffic into and out of a city, it has for the most part a speed limit of at least 70 km/h and it's either...

K 11:13, 8 November 2010 (UTC)

  • Nõus -- E-teed tulevad linna sisse rohelistena ja võikski olla seda lõpuni (alguseni). Lisaks siis Järvevana tee ja Laagna tee (Lasnamäe kanal). highway=primary tänavaid oleks seejuures Tallinnas ca 50 lõiku (põhitänavad ilma nimetatuteta), highway=secondary ca 80 lõiku (ühistranspordiga jaotustänavad) ja highway=tertiary ca 70 lõiku (ühistranspordita jaotustänavad ja ühistranspordiga kõrvaltänavad ja veotänavad), kui teha selline jaotus. --Joosep-Georg 12:15, 8 November 2010 (UTC)
   • Lähinaabrite suuremaid linnu tundub olevad kaks lähenemisviisi: kas E-tee/põhimaantee/vms on linnas tervenisti highway=trunk või siis on highway=trunk ainult suurema piirkiirusega vähemalt neljarealine tee. Helsingi, Stockholm ja Peterburi tunduvad kasutavat teist varianti, Riias jälle läheb mitu highway=trunk läbi kesklinna. Mina eelistan teist varianti, st et Tallinnas oleks highway=trunk vaid Järvevana tee, Laagna tee ja Peterburi tee lõpuosa ning ka Paldiski mnt Haabersti ringist Merimetsani. Vast ka Tartu mnt alates Ülemiste ristmikust. K 21:33, 11 November 2010 (UTC)
    • Nõus. Ettepanek korrigeeritud ka Tallinna tänavate osas. --Joosep-Georg 23:11, 13 November 2010 (UTC)