Pl:OpenRailwayMap/Tagging in Poland

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Tory

Elektryfikacja

Napowietrzną sieć trakcyjną oznacza się tagiem electrified=contact_line. Standardowo sieć w Polsce jest zasilana napięciem stałym (frequency=0) o wartości 3000 V (voltage=3000).

Kierunek jazdy

Na liniach dwutorowych obowiązuje ruch prawostronny.

Kierunek jazdy po danym torze można oznaczyć tagiem railway:preferred_direction, możliwe wartości to forward (zgodnie z kierunkiem linii w OSM), backward (przeciwnie) i both (w obu kierunkach).

Kolej dużych prędkości

Zobacz Kolej_dużych_prędkości_w_Polsce w Wikipedii. Odcinki kolei dużych prędkości oznacza się tagiem highspeed=yes.

Sygnalizacja

Nazwy wskaźników i sygnałów poprzedzane są prefiksem PL-PKP:, np. PL-PKP:d1.

Następujące tagi są wspólne dla wszystkich wskaźników i semaforów:

Semafory

Wszystkie semafory powinny być opisane tagiem ref=*.

Semafor kształtowy jednoramienny

Semafor kształtowy dwuramienny

Semafor świetlny półsamoczynny (1 odstęp)

Semafor świetlny półsamoczynny (ponad 1 odstęp)

Semafor świetlny samoczynny (dwustawna blokada liniowa)

Semafor świetlny samoczynny

Sygnalizator powtarzający

Tarcze ostrzegawcze semaforowe

Tarcza ostrzegawcza kształtowa

Tag Tarcza ostrzegawcza kształtowa nieruchoma Tarcza ostrzegawcza kształtowa dwustawna Tarcza ostrzegawcza kształtowa trzystawna
railway:signal:distant PL-PKP:on PL-PKP:od PL-PKP:o
railway:signal:distant:form sign semaphore
railway:signal:distant:states brak PL-PKP:od1;PL-PKP:od2 PL-PKP:ot1;PL-PKP:ot2;PL-PKP:ot3

Tarcza ostrzegawcza świetlna

Tag Tarcza ostrzegawcza świetlna jednokomorowa Tarcza ostrzegawcza świetlna dwukomorowa
railway:signal:distant PL-PKP:os
railway:signal:distant:form semaphore
railway:signal:distant:states PL-PKP:os1;PL-PKP:os4

Tarcza ostrzegawcza przejazdowa

Tarcze manewrowe

Tag Tarcza manewrowa kształtowa Tarcza manewrowa świetlna
Ruchoma Nieruchoma Dwie komory Jedna komora
railway:signal:shunting PL-PKP:m PL-PKP:ms
railway:signal:shunting:form semaphore sign light
railway:signal:shunting:states PL-PKP:m1;PL-PKP:m2 PL-PKP:m1 PL-PKP:ms1;PL-PKP:ms2 PL-PKP:ms1

Tarcze rozrządowe

Tag Tarcza rozrządowa kształtowa Tarcza rozrządowa świetlna
railway:signal:humping PL-PKP:rt
railway:signal:humping:form semaphore light
railway:signal:humping:states PL-PKP:rt1;PL-PKP:rt2;PL-PKP:rt3 PL-PKP:rt1;PL-PKP:rt2;PL-PKP:rt3;PL-PKP:rt4;PL-PKP:rt5

Sygnały zamknięcia toru

Tarcze zaporowe

Tag Tarcza zaporowa (Z 1) Tarcza zaporowa kształtowa Tarcza zaporowa świetlna
railway:signal:minor PL-PKP:z1 PL-PKP:z PL-PKP:zs
railway:signal:minor:form sign semaphore light
railway:signal:minor:states brak PL-PKP:z1;PL-PKP:z2 PL-PKP:zs1;PL-PKP:zs2

Latarnie wykolejnicowe

Węzeł opisujący latanię wykolejnicową jest jednocześnie węzłem opisującym wykolejnicę. Zamiast tagu railway=signal powinien zostać użyty tag railway=derail.

Tag Latarnia mechaniczna Latarnia elektryczna
railway:signal:minor PL-PKP:z
railway:signal:minor:form semaphore light
railway:signal:minor:states PL-PKP:z1wk;PL-PKP:z2wk

Latarnia na obrotnicy

Latarnia na wadze pomostowej

Latarnia na punkcie przestawczym zestawów kołowych

Latarnia na żurawiu wodnym

Przenośne tarcze zatrzymania i zmniejszenia prędkości

Tarcza ostrzegawcza nieruchoma DO

Tarczę umieszcza się w odległości drogi hamowania zwiększonej o 200 m od tarczy zatrzymania D 1.

Tarcza zatrzymania D 1

Tarcza zwolnić bieg D 6

Sygnał D 6 oznacza, że w odległości drogi hamowania znajduje się odcinek toru, na którym należy jechać z prędkością mniejszą od prędkości przewidzianej w rozkładzie jazdy. Początek i koniec odcinka, przez który należy przejechać ze zmienijszoną prędkością, onacza się wskaźnikami W 14.

Sygnalizator próby hamulców

Wskaźniki[1]

W 1 — wskaźnik usytuowania

Wskaźnik W 1 oznacza miejsce ustawienia tarczy ostrzegawczej semaforowej lub przejazdowej. Na na szlakach z samoczynną blokadą liniową czterostawną oznacza ustawienie przedostatniego semafora odstępowego blokady samoczynnej na szlaku przed semaforem wjazdowym.

W 2, W 26a, W 26b — wskaźniki kierunku jazdy

Wskaźniki W 2, W 26a, W 26b informują maszynistę o kierunku wyjazdu ze stacji. Wskaźnik W 2 stanowi skrót nazwy najbliższej stacji węzłowej lub stacji końcowej na danej linii.

Tag W 2 W 26a W 26b
railway:signal:route PL-PKP:w2 PL-PKP:w26a PL-PKP:w26b
railway:signal:route:states skrót literowy P D
railway:signal:route:form light

Wskaźniki W 26a i W26b są stosowane na stacjach Warszawa ZachodniaWarszawa Wschodnia.

W 3 — wskaźnik unieważnienia

Wskaźnik W 3 ustawia się z prawej strony toru przy znajdującym się tam semaforze lub tarczy zaporowej dla oznaczenia, że semafor ten lub tarcza zaporowa nie odnoszą się do toru, przy którym stoi wskaźnik. Wskaźnik nie jest obecnie zaimplementowany w OSM.

W 4 — wskaźnik zatrzymania

Wskaźnik służy do oznaczenia miejsca na stacji lub przystanku, do którego może dojechać czoło zatrzymującego się tam pociągu. Wskaźnik W 4 ustawia się przy końcu peronu lub przed ukresem, z prawej strony toru, do którego się odnosi. Wskaźnik ustawiony przy

końcu peronu, niebędący jednocześnie końcem przebiegu pociągowego, odnosi się tylko do pociągów mających postój przy tym peronie. W szczególnych przypadkach, np. braku wymaganej skrajni, można go ustawić z lewej strony toru na końcu peronu.

W 5 — wskaźnik przetaczania

Wskaźnik stosuje się niezależnie od tarcz manewrowych na tych stacjach i przy tych torach, na których zachodzi potrzeba stałego oznaczenia granicy, do której przetaczanie jest dozwolone. Wskaźnik W 5 należy ustawiać przed semaforem wjazdowym w odległości co najmniej 100 m, patrząc w kierunku szlaku. Na stacjach linii kolejowych dwutorowych, wskaźnik ustawia się przy torach wjazdowych, po stronie semafora wjazdowego. Na stacjach linii kolejowych jednotorowych, wskaźnik ustawia się po prawej stronie toru głównego zasadniczego, patrząc w kierunku szlaku.

W 6, W 6a, W 6b i W 7 — wskaźniki ostrzegania

Wskaźnik W 6 ustawia się tam, gdzie maszynista powinien dać sygnał Rp 1 „Baczność”.

Wskaźnik W 6a oznacza, że za wskaźnikiem znajduje się przejazd kolejowo­‑drogowy lub przejście wyposażone w półsamoczynny, lub samoczynny system przejazdowy, powiązany lub uzależniony w urządzeniach stacyjnych, zabezpieczający całą szerokość przejazdu kolejowo­‑drogowego lub przejścia.

Wkaźnik W 6b oznacza, że za wskaźnikiem znajduje się przejazd kolejowo­‑drogowy lub przejście wyposażone w półsamoczynny, lub samoczynny system przejazdowy, bez powiązania lub uzależnienia w urządzeniach stacyjnych, albo niewyposażone w urządzenia zabezpieczenia ruchu i należy podać sygnał Rp 1 „Baczność”.

Wskaźnik stosuje się tam, gdzie maszynista powinien podać sygnał Rp 1 „Baczność”, ze względu na bezpieczeństwo ludzi pracujących na torze. Wskaźnik W 7 ustawia się z obu stron przed miejscem prowadzenia robót na torze, w odległości od 300 do 500 m od miejsca prowadzenia robót.

Tag W 6 W 6a W 6b W 7
railway:signal:whistle PL-PKP:w6 PL-PKP:w6a PL-PKP:w6b PL-PKP:w7
railway:signal:whistle:form sign
railway:signal:whistle:twice yes

W 8 — wskaźnik ograniczenia prędkości

Wskaźnik ustawia się przed wskaźnikami W 9 i W 27a, w odległości drogi hamowania. Wskaźnik należy stosować wówczas, gdy ostrzeżenie jest ujęte w wykazie ostrzeżeń stałych.

W 9 i W 14 — wskaźniki odcinka ograniczonej prędkości

Wskaźniki oznaczają początek i koniec odcinka, przez który należy przejechać ze zmniejszoną prędkością.

Wskaźnik W 9 należy stosować wówczas, gdy zmniejszenie prędkości jest ujęte w wykazie ostrzeżeń stałych. Wskaźnik W 14 stosuje się wraz z tarczą D 6 „Zwolnić bieg”.

Tag W 9 W 14
railway:signal:speed_limit PL-PKP:w9 PL-PKP:w14
railway:signal:speed_limit:form sign
railway:signal:speed_limit:speed
  • prędkość [km/h] na początku ograniczenia
  • none na końcu ograniczenia

W 10a i W 10b — wskaźniki odcinka z popychaniem

Wskaźniki oznaczają, że należy rozpocząć (W 10a) albo zaprzestać (W 10b) popychania. Służą do oznaczania tych punktów na szlaku, przy których lokomotywa popychająca ma rozpocząć popychanie pociągu albo go zaprzestać. Wskaźnik W 10a ustawia się w odległości 100 m przed miejscem, od którego należy rozpocząć popychanie. Wskaźnik W 10b ustawia się w miejscu, od którego należy zaprzestać popychania pociągów. Wskaźniki te, umieszcza się po prawej stronie toru, do którego się odnoszą.

Tag W 10a W 10b
railway:signal:helper_engine w10a w10b
railway:signal:helper_engine:form sign

W 11a i W 11b — wskaźniki uprzedzające

Wskaźniki W 11a oznaczają, że za wskaźnikiem znajduje się:

  1. tarcza ostrzegawcza semafora wjazdowego lub odstępowego;
  2. semafor, którego obrazy sygnałowe mogą nie być widoczne w sposób ciągły z wymaganej odległości. Wskaźniki W 11b oznaczają, że za wskaźnikiem znajduje się tarcza ostrzegawcza semafora wjazdowego posterunku ruchu, na którym rozpoczyna się odcinek zelektryfikowany.

Wskaźniki ustawia się zawsze trzy przed tarczą ostrzegawczą, a przed semaforem zawsze cztery. Wskaźnik nie jest obecnie zaimplementowany w OSM.

W 11p — wskaźnik przejazdowy

Wskaźnik W 11p służy do zwrócenia uwagi maszyniście na zbliżanie się do tarczy ostrzegawczej przejazdowej. Wskaźnik W 11p z jednym trójkątem ustawia się w odległości 200 m, a wskaźnik W 11p z dwoma trójkątami — 400 m przed tarczą ostrzegawczą przejazdową.

W 12 — wskaźnik parowozowy

Wskaźnik oznacza, że należy zakropić popielnik i zamknąć jego klapy. Wskaźnik W 12 ustawia się w odległości 200 m przed mostami, wiaduktami lub innymi obiektami.

W 13 — wskaźnik torowy

Wskaźnik oznacza, że należy podnieść noże i zamknąć skrzydła pługa odśnieżnego oraz zachować szczególną ostrożność przy pracy podbijarek, oczyszczarek tłucznia i innych maszyn torowych. Wskaźnik W 13 ustawia się w odległości 50 m od osłanianego miejsca, z obu stron tego miejsca, przy każdym torze. Przeszkody znajdujące się w odległości mniejszej od 150 m jedna od drugiej, powinny być oznaczone jako jedna przeszkoda wskaźnikiem W 13 w postaci dwóch krat.

W 15 — wskaźnik zmiany lokalizacji

Wskaźnik W 15 „Wskaźnik zmiany lokalizacji” oznacza, że semafor, sygnalizator powtarzający lub tarcza ostrzegawcza nie są umieszczone w miejscu, w którym powinny się znajdować, pomimo to odnoszą się do toru, przy którym stoi wskaźnik. Ustawia się go w tym miejscu, w którym powinny być ustawione: semafor, sygnalizator powtarzający lub tarcza ostrzegawcza.

W 16 — wskaźnik przystanku osobowego

Wskaźnik W 16 oznacza, że za wskaźnikiem w odległości drogi hamowania znajduje się przystanek osobowy.

W 17 — wskaźnik ukresu

Wskaźnik W 17 oznacza miejsce przy zbiegających się torach, do którego wolno tor zająć taborem kolejowym.

W 18 — wskaźnik samoczynnej blokady liniowej

Wskaźnik oznacza miejsce ustawienia ostatniego semafora odstępowego samoczynnej blokady liniowej na szlaku przed semaforem wjazdowym. Wskaźnik nie jest obecnie zaimplementowany w OSM.

W 19 — wskaźnik uprzedzający o braku drogi hamowania

Wskaźnik oznacza, że odległość między dwoma następnymi semaforami lub między następną tarczą ostrzegawczą semaforową a semaforem jest mniejsza od obowiązującej na danej linii kolejowej długości drogi hamowania. Wskaźnik nie jest obecnie zaimplementowany w OSM.

W 20 — wskaźnik braku drogi hamowania

Wskaźnik oznacza, że odległość między tarczą ostrzegawczą semaforową lub semaforem, na których jest umieszczony wskaźnik, a następnym semaforem jest mniejsza od obowiązującej na danej linii kolejowej długości drogi hamowania. Wskaźnik nie jest obecnie zaimplementowany w OSM.

W 21 — wskaźnik podwyższenia prędkości

Wskaźnik umieszczony jest na maszcie semafora. Oznacza on, że jazda za tym semaforem, nadającym sygnał zezwalający na jazdę z prędkością 40, 60 lub 100 km/h, może odbywać się z prędkością wyższą, nieprzekraczająca wartości określonej przez ten wskaźnik.

W 22 — wskaźnik jazdy pociągu towarowego

Wskaźnik oznacza, że pociąg towarowy może przejechać bez zatrzymania, ze zmniejszoną prędkością obok semafora odstępowego blokady samoczynnej wskazującego sygnał „Stój”. Wskaźnik jest stosowany na semaforach odstępowych samoczynnej blokady liniowej, ustawionych na wzniesieniu miarodajnym ponad 6 ‰ na długości drogi hamowania.

W 23 — wskaźnik odcinka izolowanego

Wskaźnik W 23 oznacza początek odcinka torowego lub zwrotnicowego, wyposażonego w urządzenie kontroli niezajętości torów i rozjazdów. Wskaźnik nie jest obecnie zaimplementowany w OSM.

W 24 — wskaźnik kierunku przeciwnego

Wskaźnik oznacza wyjazd na tor szlaku dwutorowego lub wielotorowego w kierunku przeciwnym do zasadniczego.

W 25 — wskaźnik ogrzewania

Wskaźnik oznacza stanowisko elektrycznego ogrzewania wagonów i rozpoczęcia ogrzewania. Wskaźnik nie jest obecnie zaimplementowany w OSM.

W 27a — wskaźnik zmiany prędkości

Wskaźnik oznacza miejsce zmiany i obowiązującą od tego miejsca największą dozwoloną prędkość drogową dla danej linii kolejowej.

W 28 — wskaźnik kanału radiowego

Wskaźnik oznacza miejsce zmiany kanału radiowego. Litera stanowi uzgodniony z Prezesem UTK wyróżnik zarządcy infrastruktury.

W 29 — wskaźnik nawiązania łączności

Wskaźnik oznacza, że należy nawiązać łączność radiową z dyżurnym ruchu odcinkowym. Wskaźnik ustawia po prawej stronie toru przed mijanką bezobsługową w odległości nie mniejszej niż 1600 m przed samoczynnie działającym semaforem wjazdowym.

W 30 — wskaźnik ważenia składu

Wskaźnik oznacza oznacza prędkość, z jaką należy przejeżdżać przez automatyczną wagę podczas ważenia składu.

W 31 — wskaźnik kasowania

Wskaźnik oznacza, że sygnalizator, na którym został umieszczony wskaźnik, jest nieczynny, nie został oddany do użytku lub jest unieważniony, a sygnały nadawane (wyświetlane) na nim są nieobowiązujące.

Znacznik musi być ustawiony indywidualnie dla każdego typu sygnalizatora. Miejsce w kluczu musi być zastąpione przez odpowiedni typ sygnału, np. main dla sygnalizatorów głównych.

W 32 — wskaźnik czoła pociągu

Wskaźnik oznacza miejsce zatrzymania czoła pociągu o długości określonej tym wskaźnikiem.

W 33 — wskaźnik początku obowiązywania systemu ERTMS/GSM-R

Wskaźnik oznacza miejsce zmiany systemu radiołączności pociągowej i obowiązujący od tego miejsca system ERTMS/GSM-R.

W 34 — wskaźnik końca obowiązywania systemu ERTMS/GSM-R

Wskaźnik oznacza koniec obowiązującego od tego miejsca system ERTMS/GSM-R.

W 35 i W 36 — wskaźniki ograniczenia prędkości na kierunku zwrotnym

Wskaźniki oznaczają, że ograniczenie prędkości na rozjeździe lub zmniejszenie prędkości drogowej dotyczy wyłącznie jazdy na kierunek zwrotny. Wskaźnik nie jest obecnie zaimplementowany w OSM.

Wskaźniki ETCS

Wskaźniki na liniach zelektryfikowanych

Wskaźnik uprzedzający o opuszczeniu pantografu

Wskaźniki opuszczenia pantografu

Tag We 2a We 2b We 2c
railway:signal:electricity PL-PKP:we2a PL-PKP:we2b PL-PKP:we2c
railway:signal:electricity:form sign
railway:signal:electricity:turn_direction through right left
railway:signal:electricity:type pantograph_down

Wskaźniki podniesienia pantografu

Tag We 3a We 3b
railway:signal:electricity PL-PKP:we3a PL-PKP:we3b
railway:signal:electricity:for multiple_unit locomotive
railway:signal:electricity:form sign
railway:signal:electricity:type pantograph_up

Wskaźniki zakazu wjazdu elektrycznych pojazdów trakcyjnych

Tag We 4a We 4b We 4c
railway:signal:electricity PL-PKP:we4a PL-PKP:we4b PL-PKP:we4c
railway:signal:electricity:form sign
railway:signal:electricity:turn_direction through right left
railway:signal:electricity:type end_of_catenary

Wskaźniki jazdy bezprądowej

Tag We 8a We 8b We 8c
railway:signal:electricity PL-PKP:we8a PL-PKP:we8b PL-PKP:we8c
railway:signal:electricity:form sign
railway:signal:electricity:turn_direction through right left
railway:signal:electricity:type power_off

Wskaźniki jazdy pod prądem

Tag We 9a We 9b
railway:signal:electricity PL-PKP:we9a PL-PKP:we9b
railway:signal:electricity:for multiple_unit locomotive
railway:signal:electricity:form sign
railway:signal:electricity:type power_on
  1. Instrukcja sygnalizacji Ie-1 (E-1), Polskie Linie Kolejowe SA, dostęp na dzień 18.03.2021 [1]