Import/Catalogue/N50 import (Norway)

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Introduction

N50 is a collection vector data sets used for producing topographic maps (typically 1:25 000, 1:50 000 or 1:100 000) for both civilian and military use. N50 is used as the main data source for almost all topographic paper maps published in Norway. It is also used for producing electronic maps, such as the Garmin topo maps. N50 is published by the Norwegian Mapping Authority (Kartverket).

Brief information (in Norwegian) about N50 on Kartverket's website: [1]

Product specification for N50 from Kartverket (in Norwegian): [2].

For information about other imports from Kartverket, see No:Kartverket import (page in Norwegian only).

Licence and permission to use the data

The data is licensed under CC BY 4.0: [3].

Kartverket has confirmed that the data can be integrated into OSM. The e-mail is archived here (in Norwegian only): [4].

Kartverket has been added to the list of contributors: [5].

Data quality

In general N50 data is of high quality, although many features are generalized/simplified/exaggerated for rendering purposes. As with any dataset, there will be some errors.

Tagging scheme

Only OSM tags are to be used. All Kartverket tags should either be removed or changed to OSM tags before import.

Only features that can be tagged with appropriate OSM tags should be imported.

Beware that polygon based objects are split along municipality borders.

Datasett OBJTYPE Objekttype Importbeskrivelse Tagging
Administrative områder Fylkesgrense Fylkesgrense Importeres ikke fra N50. Se import av grenser. Se import av grenser.
Administrative områder Grunnlinje Grunnlinje. Rette linjer trukket opp mellom punkter på de ytterste nes og skjær som stikker opp av havet ved lavvann (fjære sjø). Med rett linje forstås den korteste linje mellom to punkt (såkalt geodetisk linje). Importeres ikke fra N50. Se import av grenser. Se import av grenser.
Administrative områder Grunnlinjepunkt Knekkpunkt på grunnlinje. Koordinatbestemte punkt, gitt i kongelig resolusjon av 14. juni 2002, som er beliggende på de ytterste nes og skjær som stikker opp av havet ved lavvann
Administrative områder Kommune Kommune. (Kommunegrense som polygon.) Importeres ikke fra N50. Se import av grenser. Se import av grenser.
Administrative områder Kommunegrense Kommunegrense Importeres ikke fra N50. Se import av grenser. Se import av grenser.
Administrative områder Riksgrense Riksgrense Importeres ikke fra N50. Se import av grenser. Se import av grenser.
Administrative områder Teiggrensepunkt Koordinatbestemt punkt som er påvist, beskrevet og/eller markert spesielt i den geografiske avgrensinga av teigen. Kan også være et registreringsteknisk hjelpepunkt. Et grensepunkt er enten i starten eller slutten på en teiggrense. Alle koordinatbestemt riksgrenserøyser (mot Sverige og Finland) og riksgrensemerker (mot Russland) i riksgrense, beskrevet i offisiell grensemerkebeskrivelse.
Administrative områder Territorialgrense Territorialgrense. Avgrensning av Norge ut mot hav. Territorialgrensa ligger 12 nautiske mil utenfor grunnlinjene, parallelt med disse. Importeres ikke fra N50. Se import av grenser. Se import av grenser.
Arealdekke Alpinbakke Alpinbakke. (Skianlegg i skrånende terreng beregnet for slalåm-, utfor-, telemark- og/eller snøbrettkjøring.) Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. landuse=winter_sports.
Arealdekke Arealbruksgrense Avgrensning av de ulike arealbruksflatene. Importeres utelukkende i de tilfeller der det er hensiktsmessig. (Arealbruksgrense brukes i en del tilfeller for å markere åpne områder, f.eks. i skog eller områder over tregrensa som ellers vil bli markert som skogkledd.) Tagging må vurderes i det enkelte tilfellet. Vil ofte være hensiktsmessig å relatere til f.eks. skog med et multipolygon.
Arealdekke BymessigBebyggelse Kvartalsbebyggelse (bykjerne) med stort innslag av forretnings- og servicebygg. Husene har overveiende to eller flere etasjer.
Arealdekke DyrketMark Dyrket mark. (Fulldyrket (plogmark), beitemark som er overflatebehandlet og bærhager. Jordbruksareal som ligger brakk i kortere perioder eller brukes til kulturbeite, regnes også som dyrket mark.) Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. landuse=farmland. Mer spesifikk tagging kan ev. brukes isteden.
Arealdekke ElvBekk Elv/Bekk Importere manglende elver/bekker eller elver/bekker med større nøyaktighet enn i OSM.

VANNBR er en kode for bredden: 2 = 1–3 m, 3 = 3–15 m, 4 = >15 m.
Dersom objektet er en linje: waterway=stream for VANNBR=2 og waterway=river for VANNBR=3 og VANNBR=4. Kontroller om dette stemmer med terrenget før import.
Dersom objektet er et polygon: waterway=riverbank.
Mange av elvene/bekkene går i feil retning og må reverseres.

Arealdekke ElvBekkKant Konturlinje mellom land og elveflate.
Arealdekke ElvElvSperre Hjelpelinje for avgrensing av en elveflate der den renner ut i en annen elv-/kanalflate.
Arealdekke FerskvannTørrfall Sandbanker og avleieringer i elv/bekk som oversvømmes ved normal høyvannsføring.
Arealdekke FerskvannTørrfallkant Avrgrenningslinje for FerskvTørfall.
Arealdekke Flomløpkant Begrensningslinje for store markerte elveløp hvor det pga regulering eller andre årsaker bare det en sjelden gang er vannføring
Arealdekke Golfbane Golfbane Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. leisure=golf_course.
Arealdekke Gravplass Gravplass. Område for gravstøtter, begravelsesplass og kirkegård. Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. amenity=grave_yard. Bruk landuse=cemetery dersom det passer bedre.
Arealdekke HavElvSperre En fiktiv linje som definerer grensa mellom sjø og elv, i samme nivå som kystkontur (middel høyvann). Importere kystlinje med større nøyaktighet enn i OSM. natural=coastline. Mange plasser går kystlinja feil vei, og må snus før import.
Arealdekke Havflate Hav Importeres ikke.
Arealdekke HavInnsjøsperre En fiktiv linje som definerer grensa mellom hav og innsjø, i samme nivå som kystkontur (middel høyvann). Importere kystlinje med større nøyaktighet enn i OSM. natural=coastline. Mange plasser går kystlinja feil vei, og må snus før import.
Arealdekke Helikopterplass Helikopterplass Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM.

aeroway=helipad.

Arealdekke Hyttefelt Hyttefelt Objekttypen Hyttefelt er under etablering og leveres ikke i denne versjonen av N50 Kartdata.
Arealdekke Industriområde Industriområde. (Område, bebygd eller ubebygd, benyttet til industriformål. Omfatter også anlegg for vannforsyning, avfallshåndtering og rensing, samt kraftstasjon, transformatorstasjon og lignende.) Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM.

landuse=industrial. Mer spesifikk tagging kan ev. brukes isteden.

Arealdekke Innsjø Vann Importere manglende vannflater eller vannflater med større nøyaktighet enn i OSM.

natural=water. HØYDE tilsvarer ele=*.
Evt. land (OBJTYPE=ÅpentOmråde) som er omsluttet av et vann relateres til vannet med et multipolygon.

Arealdekke InnsjøElvSperre Overløp Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. waterway=weir.
Arealdekke InnsjøInnsjøSperre Hjelpelinje for begrensning av en innsjø mot en annen der det ikke er elv mellom.
Arealdekke Innsjøkant Konturlinje mellom land og innsjø.
Arealdekke InnsjøkantRegulert Avgrensningslinje for innsjø som er oppdemt/regulert. (InnsjøkantRegulert legges av ved høyeste regulerte vannstand (HRV).)
Arealdekke Kystkontur Kystlinje (midlere høyvannslinje) Importere manglende kystlinje (typisk for mindre øyer, holmer og skjær) eller kystlinje med større nøyaktighet enn i OSM.

natural=coastline. Øyer tagges i tillegg med place=island; holmer og skjær med place=islet. Mange plasser går kystlinja feil vei, og må snus før import.

Arealdekke Lufthavn Lufthavn. (Land- eller sjøområde (med bygninger, installasjoner og utstyr) som helt eller delvis brukes for luftfartøyers avgang, landing og annen manøvrering på bakken.) Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. Hvis objektet er et polygon: aeroway=aerodrome.
Hvis objektet er et punkt: Hvis LUFTHAVNTYPE=H, bruk aeroway=helipad. Hvis LUFTHAVNTYPE=L, bruk aeroway=aerodrome.
iata=*
icao=*
operator=*.
Arealdekke Myr Myr Importere manglende myrflater eller myrflater med større nøyaktighet enn i OSM.

natural=wetland (og typisk wetland=bog).

Arealdekke Park Park. (Grøntområde i by- eller tettbygd område, opparbeidet og vedlikeholdt med plenareal, beplantninger, vannpartier og lignende.) Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. leisure=park.
Arealdekke Rullebane Rullebane. (Avgrenset, rektangulært område på en flyplass på land innrettet for landing og avgang med luftfartøyer. Taksebane og oppstillingsplass er tatt med som en del av rullebanen.) Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. aeroway=runway.
Arealdekke Skjær Skjær. (Generalisert punktobjekt for små øyer eller landareal.) Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. place=islet.
Arealdekke Skog Skog Fjerne alle Corine-flater som ikke er endra. Importere skog fra N50 som ikke går i konflikt med andre manuelt redigerte skogområder. natural=wood. Bruk natural=scrub eller landuse=forest isteden dersom dette passer bedre.

Kan tagges med leaf_type=needleleaved, leaf_type=broadleaved eller leaf_type=mixed i tillegg.
Arealdekke SnøIsbre Isbre. (Masse av is og tettpakket snø som vesentlig ligger på land, der isen er i bevegelse i motsetning til snømassen som ligger i ro.) Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. natural=glacier.
Arealdekke SportIdrettPlass Idrettsplass Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. leisure=pitch. Bruk landuse=recreation_ground eller annen mer spesifikk tagging dersom det passer bedre.
Arealdekke Steinbrudd Steinbrudd. (Dagbrudd for uttak av malm, skifer, sand, grus og pukk.) Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. landuse=quarry.
Arealdekke Steintipp Permanent massedeponering som ikke er skogbevokst og er dominerende i landskapet (f.eks. laget i forbindelse med gruvedrift eller vassdragsutbygging).
Arealdekke TettBebyggelse Tettbebyggelse Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. landuse=residential.
Arealdekke Tregruppe Enkeltstående tre eller trær i små grupper. Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. Hvis enkeltstående tre: natural=tree.
Arealdekke ÅpentOmråde Åpent område som ikke er klassifisert som annet flatetema Importeres utelukkende i de tilfeller der det er hensiktsmessig. Eksempler på dette er øyer og holmer i vann/innsjøer, åpne områder i skog eller områder over tregrensa som ellers vil bli markert som skogkledd. Tagging må vurderes i det enkelte tilfellet. Vil ofte være hensiktsmessig å relatere til vann/skog med et multipolygon.
ByggOgAnlegg Bygning Bygning Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. Se egen tabell for tagging av bygninger lenger ned på sida.
ByggOgAnlegg Campingplass Campingplass Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. tourism=camp_site.
ByggOgAnlegg Dam Dam. (Konstruksjon for å heve vannspeilet og danne et kunstig vannmagasin, samt regulere vannføringen.) Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM.

waterway=dam.

ByggOgAnlegg Gruve Gruve. (Tunnel eller system av utsprengte ganger i fast fjell hvor tunnelinngangen er tydelig og hvorfra det utvinnes malm eller mineraler. Gruve omfatter ikke steinbrudd (dagbrudd) og skjerp.) Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. man_made=adit. Bruk man_made=mineshaft dersom det passer bedre.
ByggOgAnlegg Hoppbakke Hoppbakke. (Anlegg for skihopping med kunstig eller naturlig tilløp.) Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. Kurven har 3 punkt/noder. Første punkt er topp tilløp, andre punkt er hoppkant og tredje punkt er ytterkant av sletta.
STØRRELSE=1: Hoppbakker kortere enn 209 meter; STØRRELSE=2: Hoppbakker med lengde mellom 210 og 239 meter; STØRRELSE=3: Hoppbakker lengre enn 240 meter.
Ovarennet tagges sport=ski_jumping og piste:type=ski_jump.
Hoppkanten tagges sport=ski_jumping, man–made=ski_jump og takeoff=yes.
Unnarennet tagges sport=ski_jumping og piste:type=ski_jump_landing.

Se Proposed features Ski Jumping.

ByggOgAnlegg KaiBrygge Kai eller brygge. (Angivelse av innretninger som er satt opp for å betjene båter ved lasting, lossing og landligge.)
ByggOgAnlegg Ledning Kraftlinje Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. power=cable. voltage=* kan også være aktuell.


Se også No:Map_Features#Kraftlinjer.

ByggOgAnlegg LuftledningLH Kraftlinje Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM.

power=line eller power=minor_line.
FLER_LINJE=1 betyr enkel linje. FLER_LINJE=2 betyr flere parallelle linjer. Dette tilsvarer ikke cables=* (som er antall kabler i en linje) eller wires=* (som er antall ledninger i en kabel).
Andre aktuelle attributter kan være f.eks. voltage=*.
Master kan merkes med power=tower eller power=pole på noden.

Se også No:Map_Features#Kraftlinjer.

ByggOgAnlegg Lysløype Lysløype Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. piste:type=nordic.
piste:grooming=*.
piste:lit=yes
Se tagging av vinteraktiviteter.
ByggOgAnlegg MastTele Mast med radio- og telekommunikasjonsutstyr for sending/mottak av telesignaler. Åpen fagverkskonstruksjon som benyttes til TV-, radio- eller telekommunikasjon. Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. man_made=mast
tower:type=communication
communication:mobile_phone=*
communication:radio=*
communication:television=*.
ByggOgAnlegg Molo Molo Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. man_made=breakwater.
ByggOgAnlegg Navigasjonsinstallasjon Fyr/lykt. (Alle lykter som er definert som kystfyr av Kystverket. Som kystfyr regnes lykter med en lysvidde over 15 nautiske mil. Kjente fyr med kortere lysvidde kan tas med. Kystfyr er angitt med fyrlistenummer.) Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. man_made=lighthouse. Bruk man_made=beacon dersom det passer bedre.
ByggOgAnlegg Parkeringsområde Parkeringsplass Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. amenity=parking. Bruk ev. hiking=yes og/eller ski=yes i tillegg.
ByggOgAnlegg Pir Pir. (Markert utstikkende brygge, normalt med vann under, i sjø.) Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. man_made=pier.
ByggOgAnlegg Reingjerde Reingjerde Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. barrier=fence.
ByggOgAnlegg Rørgate Rørgate eller tømmerrenne. Ligger over bakken og er godt synlig. Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. man_made=pipeline og location=overground.
ByggOgAnlegg Skitrekk Skitrekk eller stolheis Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. aerialway=*.
ByggOgAnlegg Skytebaneinnretning Skytebane. (Anlegg med standplass og nedslagsfelt/skiveholdere beregnet for skyting med håndvåpen.) Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. sport=shooting.
ByggOgAnlegg SpesiellDetalj Detalj i terrenget som ikke fanges opp av andre bygningstema, for eksempel bosettingsplass hvor bebyggelsen er borte, minnesmerke, offersted, fengselsmur, festningsmur, voll, elveforebygning, bobbane, etc. Importeres utelukkende i de tilfeller man kan identifisere hva «detaljen» i terrenget er for noe. Tagging vil avhenge av hva det er for noe.
ByggOgAnlegg Takkant Bygningens ytre takflateavgresing
ByggOgAnlegg Tank Tank. (Lukkede kar for oppbevaring av gass eller væsker som ikke er registrert som bygning.) Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. man_made=storage_tank.
ByggOgAnlegg Tankkant Avgrensing av tank
ByggOgAnlegg Taubane Taubane, gondolbane eller tilsvarende anlegg av permanent karakter. Omfatter ikke skitrekk. Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. aerialway=cable_car. Bruk aerialway=gondola eller aerialway=goods dersom det passer bedre.
ByggOgAnlegg Tårn Tårn med massiv konstruksjon som benyttes til TV-, radio- eller tele-kommunikasjon, utsiktstårn, vanntårn, frittliggende pipe eller tilsvarende. Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. man_made=tower
tower:type=*
ByggOgAnlegg Vindkraftverk Vindkraftverk Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. power=generator
generator:source=wind
Høyde Forsenkningskurve
Hjelpekurve
Høydekurve
Kote Importeres ikke.
Høyde Terrengpunkt Punkt i terrenget med målt høydeverdi som brukes for å angi høyde på markerte flater i terrenget som for eksempel sadler og store flater, i veg- og gatekryss og andre kryss mellom samferdselslinjer, på gårdsplasser utenfor hovedinnganger og på parkeringsplasser. Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. HØYDE tilsvarer ele=*.

Markert fjelltopp: natural=peak.
Utkikkspunkt: tourism=viewpoint.
Varde: man_made=cairn.
Sadelpunkt: natural=saddle.

Høyde TrigonometriskPunkt Trigonometrisk punkt. Varig merket punkt, markert med bolt eller annet merke, der plane koordinater og høyde er bestemt i et trigonometrisk nett, i et geodetisk system. Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM.

man_made=survey_point.
HØYDE tilsvarer ele=*.

Markert fjelltopp: natural=peak.
Utkikkspunkt: tourism=viewpoint.
Varde: man_made=cairn.
Sadelpunkt: natural=saddle.

Navn Skrivemåte Stedsnavn Importeres fra Sentralt stadnamnregister (SSR) og ikke fra N50. Se import fra Sentralt stadnamnregister (SSR).
RestriksjonsOmråder Allmenning Område for statsgrunn i Sør-Norge som administreres etter fjelloven, som i historisk tid ikke har vært underlagt privat eiendomsrett og hvor ett eller flere bygdelag har lovbestemte bruksrettigheter.
RestriksjonsOmråder Allmenninggrense Avgrensing for allmenning
RestriksjonsOmråder Naturverngrense
Naturvernområde
Vernet område Importeres fra Naturbase, og ikke fra N50. Se import fra Naturbase.
RestriksjonsOmråder Skytefelt Skytefelt. Område for militære avdelingers skarpskyteøvelse til lands og/eller til vanns. Gjelder også testfelt knyttet til våpen- og spregningsindustri. Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. military=range. Bruk military=training_area eller military=danger_area dersom det passer bedre.
RestriksjonsOmråder Skytefeltgrense Grense for skytefelt
Samferdsel Bane Offentlig eller privat jernbane. Teoretisk linje som representerer ett enkelt eller flere parallelle spor. Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. JERNBANETYPE=J:
railway=rail
JERNBANETYPE=T:
railway=subway
JERNBANETYPE=M:
railway=preserved
JERNBANETYPE=N:
railway=disused (Bruk railway=abandoned hvis spor og annen infrastruktur er fjernet.)
Hvis SPORANTALL=E: tracks=1
Hvis SPORANTALL=F: tracks=* (vanligvis 2, dvs. dobbelspor).
Samferdsel Barmarksløype Tradisjonelle kjørespor/traktorveger i utmark hvor motorisert ferdsel på barmark er tillatt for allmennheten, etter forskrift gitt av Fylkesmannen. Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. highway=track.
Samferdsel Bilferjestrekning Bilferjestrekning Importeres ikke fra N50. Se import av vegdata. Se import av vegdata.
Samferdsel GangSykkelveg Gang- og sykkelveg Importeres ikke fra N50. Se import av vegdata. Se import av vegdata.
Samferdsel Passasjerferjestrekning Passasjerferjestrekning Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. route=ferry
ref=*.
Samferdsel Stasjon Jernbanestasjon. (Representasjonspunkt for stasjon, holdeplass eller godsterminal. Stasjon på jernbanestrekning hvor tog stopper for av- og påstigning eller lasting og lossing av gods.) Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. railway=station.
Samferdsel Sti Sti Ingen import utover manuell import fra lokalkjente OSM-ere. highway=path.Se tagging av stier og opplevelsespunkter.
Samferdsel Traktorveg Traktorveg Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. highway=track.

Hvis MEDIUM=L, sett bridge=yes og layer=1.
Hvis MEDIUM=U, sett tunnel=yes og layer=-1.
Samferdsel VegSenterlinje Veier Importeres ikke fra N50. Se import av vegdata. Se import av vegdata.
Samferdsel Vegsperring Vegsperring. Fysisk sperring av vegen. Importeres ikke fra N50. Se import av vegdata. Se import av vegdata.

Buildings

N50 buildings are either represented by a polygon or by a node.

For all buildings (OBJTYPE=Bygning), the building type is indicated by a BYGGTYP_NBR code.

BYGGTYP_NBR Bygningstype Tagging
111 Enebolig building=detached.
112 Enebolig med hybel/sokkelleilighet building=house.
113 Våningshus building=farm.
121 Tomannsbolig, vertikaldelt building=house.
122 Tomannsbolig, horsontaldelt building=house.
123 Våningshus, tomannsbolig, vertikaldelt building=farm.
124 Våningshus, tomannsbolig, horisontaldelt building=farm.
131 Rekkehus building=terrace.
133 Kjede/atriumhus building=residential.
135 Terrassehus building=residential.
136 Andre småhus med tre boliger eller flere building=residential.
141 Stort frittliggende boligbygg på 2 etg. building=apartments.
building:levels=2.
142 Stort frittliggende boligbygg på 3 og 4 etg. building=apartments.
143 Stort frittliggende boligbygg på 5 etg. eller mer building=apartments.
144 Store sammenbygde boligbygg på 2 etg. building=apartments.
building:levels=2.
145 Store sammenbygde boligbygg på 3 eller 4 etg. building=apartments.
146 Store sammenbygde boligbygg på 5 etg. eller mer building=apartments.
151 Bo- og servicesenter amenity=retirement_home.
building=yes.
152 Studenthjem/studentboliger building=dormitory.
153 Annen bygning for bofellesskap building=residential.
161 Hytter, sommerhus, fritidsbygg building=cabin.
162 Helårsbolig benyttet som fritidsbolig building=detached.
163 Våningshus benyttet som fritidsbolig building=farm.
171 Seterhus, sel, rorbu o.l. building=yes.
172 Skogs- og utmarkskoie, gamme building=hut.
181 Garasje, uthus, anneks knyttet til bolig building=garage.
182 Garasje, uthus, anneks knyttet til fritidsbolig building=garage.
183 Naust, båthus, sjøbu building=shed.
193 Boligbrakker building=residential.
199 Annen boligbrakke (Eks. sekundærbolig reindrift) building=residential.
211 Fabbrikkbygning man_made=works.
building=industrial.
212 Verkstedbygning building=industrial.
214 Bygning for renseanlegg

Renseanlegg for drikkevann: man_made=water_works.
building=yes.

Renseanlegg for avløpsvann: man_made=wastewater_plant.
building=yes.

216 Bygning for vannforsyning, bl.a. pumpestasjon man_made=water_works.
building=yes.
219 Annen industribygning building=industrial.
221 Kraftstasjon power=plant.
building=yes.
223 Transformatorstasjon power=substation.
building=yes.
229 Annen energiforyningsbygning building=yes.
231 Lagerhall building=warehouse.
232 Kjøle- og fryselager building=warehouse.
233 Silobygning man_made=silo.
239 Annen lagerbygning building=warehouse.
241 Hus for dyr/landbruk, lager/silo building=farm_auxiliary.
243 Veksthus building=greenhouse.
244 Driftsbygning fiske/fangst/oppdrett building=yes.
245 Naust/redskapshus for fiske building=shed.
248 Annen fiskeri- og fangstbygning building=yes.
249 Annen landbruksbygning building=farm_auxiliary.
311 Kontor- og adm.bygning, rådhus

Kontor- og adm.bygning: building=public.

Rådhus: amenity=townhall.
building=civic.

312 Bankbygning, posthus Bankbygning: amenity=bank.
building=yes.

Posthus: amenity=post_office.
building=yes.
313 Mediabygning amenity=studio.
building=yes.
319 Annen kontorbygning building=commercial.
321 Kjøpesenter, varehus building=retail.
shop=mall.
322 Butikk/forretningsbygning building=retail.
323 Bensinstasjon Bensinstasjonsbygning: amenity=fuel.
building=yes.

Overbygg/tak over pumpene: amenity=fuel.
layer=1.
building=roof.
329 Annen forretningsbygning building=commercial.
330 Messe- og kongressbygning building=yes.
411 Ekspedisjonsbygning flyterminal, kontrolltårn Flyterminal: aeroway=terminal.
building=yes.

Kontrolltårn: man_made=tower.
service=aircraft_control.

412 Jernbane- og T-banestasjon building=train_station.
415 Godsterminal building=yes.
416 Postterminal building=yes.
419 Annen ekspedisjon- og terminalbygning building=yes.
429 Telekommunikasjonsbygning building=yes.
431 Parkeringshus amenity=parking.
building=yes.
439 Annen garasje-/hangarbygning Garasjebygning: building=garages.

Hangarbygning: aeroway=hangar.
building=hangar.
441 Trafikktlisynsbygning building=yes.
449 Annen veg- og trafikktilsynsbygning building=yes.
511 Hotellbygning tourism=hotel.
building=hotel.
512 Motellbygning tourism=motel.
building=yes.
519 Annen hotellbygning tourism=hotel.
building=hotel.
521 Hospits, pensjonat tourism=yes.
building=yes.
522 Vandrer -feriehjem tourism=hostel.
building=yes.
523 Appartement tourism=apartment.
building=yes.
524 Camping-/utleiehytte tourism=chalet.
building=yes.
529 Annen bygning for overnatting tourism=yes.
building=yes.
531 restaurantbygning, kafébygning Restaurantbygning: amenity=restaurant.
building=yes.

Kafébygning: amenity=cafe.
building=yes.

532 Sentralkjøkken, kantinebygning building=yes.
533 Gatekjøkken, kioskbygning Gatekjøkken: amenity=fast_food.
building=yes.

Kioskbygning: shop=kiosk.
Bruk shop=newsagent og building=yes
eller shop=convenience og building=yes dersom det passer bedre.

539 Annen restaurantbygning amenity=restaurant.
building=yes.
611 Lekepark leisure=playground.
612 Barnehage building=kindergarten.
613 Barneskole building=school.
614 Ungdomskole building=school.
615 Kombinert barne- og ungdomskole building=school.
616 Videregående skole building=school.
619 Annen skolebygning building=school.
621 Univ./høgskole m/auditorium, lesesal Universitet: building=university.
Høgskole: building=college.
623 Laboratoriebygning Laboratoriebygning ved universitet: building=university.
Laboratoriebygning ved høgskole: building=college.
629 Annen universitet/høgskole og forskningsbygning Universitet: building=university.
Høgskole: building=college.
641 Museum, kunstgalleri Museum: tourism=museum.
building=yes.

Kunstgalleri: tourism=gallery.
building=yes.
642 Bibiliotek, mediatek amenity=library.
building=public.
643 Zoologisk/botanisk hage (bygninger) building=yes.
649 Annen museum/biblioteksbygning Museumsbygning: tourism=museum.
building=yes.

Biblioketsbygning: amenity=library.
building=yes.
651 Idrettshall leisure=sports_centre.
building=yes.
652 Ishall leisure=ice_rink.
building=yes.
653 Svømmehall leisure=sports_centre.
sport=swimming.
building=yes.
654 Tribune og idrettsgarderobe leisure=sports_centre.
building=yes.
655 Helsestudio leisure=sports_centre.
sport=fitness.
building=yes.
659 Annen idrettsbygning leisure=sports_centre.
building=yes.
661 Kino/teater/opera/konsertbygning Kino: amenity=cinema.
building=cinema.

Teater: amenity=theatre.
building=yes.

Opera: amenity=theatre.
theatre:genre=opera.
building=yes.

Konsertbygning: amenity=theatre.
theatre:genre=philharmonic.
building=yes.

662 Samfunnshus, grendehus amenity=community_centre.
building=civic.
663 Diskotek amenity=nightclub.
building=yes.
669 Annet kulturhus amenity=arts_centre.
building=civic.
671 Kirke, kapell Kirke: amenity=place_of_worship.
religion=christian.
building=church.

Kapell: amenity=place_of_worship.
religion=christian.
building=chapel.
672 Bedehus, menighetshus amenity=place_of_worship.
religion=christian.
building=yes.
673 Krematorium, gravkapell, bårehus amenity=place_of_worship.
religion=christian.
building=yes.
674 Synagoge, moské Synagoge: amenity=place_of_worship.
religion=jewish.
building=yes.

Moské: amenity=place_of_worship.
religion=muslim.
building=mosque.
675 Kloster amenity=monastery.
religion=christian.
building=yes.
679 Annen bygning for religiøse aktiviteter amenity=place_of_worship.
building=yes.
711 Lokalsykehus amenity=hospital.
building=hospital.
712 Sentralsykehus amenity=hospital.
building=hospital.
713 Region-, universitetssykehus amenity=hospital.
building=hospital.
714 Spesialsykehus amenity=hospital.
building=hospital.
719 Annet sykehus amenity=hospital.
building=hospital.
721 Sykehjem amenity=nursing_home.
building=yes.
722 Bo- og behandlingssenter, aldershjem amenity=nursing_home.
building=yes.
723 Rehabiliteringsinstitusjon, kurbad healthcare=yes.
building=yes.
729 Annet sykehjem amenity=nursing_home.
building=yes.
731 Klinikk, legekontor/-senter/-vakt

Klinikk: amenity=clinic.
building=yes.

Legekontor/-senter: amenity=doctors.
building=yes.

Legevakt: amenity=clinic.
emergency=yes.
building=yes.

732 Helse- og sosialsenter, helsestasjon healthcare=yes.
building=yes.
739 Annen primærhelsebygning healthcare=yes.
building=yes.
819 Fengselsbygning amenity=prison.
building=yes.
821 Politistasjon amenity=police.
building=public.
822 Brannstasjon, ambulansestasjon Brannstasjon: amenity=fire_station.
building=yes.

Ambulansestasjon: amenity=ambulance_station.
building=yes.
823 Fyrstasjon, losstasjon man_made=beacon.
building=yes.
824 Stasjon for radarovervåkning av fly og/eller skipstrafikk man_made=mast.
building=yes.
825 Tilfluktsrom/bunker military=bunker.
829 Annen beredskapsbygning building=yes.
830 Monument historic=monument.
Bruk historic=memorial dersom det passer bedre.
840 Offentlig toalett amenity=toilets.
access=yes.
building=civic.
956 Turisthytte

NAVN tilsvarer name=*

HYTTEEIER=1: network=Den Norske Turistforening
HYTTEEIER=4: operator=Statsskog

BETJENINGSGRAD=S (selvbetjent): tourism=wilderness_hut.
shop=provisions.
BETJENINGSGRAD=U (ubetjent): tourism=wilderness_hut.
BETJENINGSGRAD=B (betjent): tourism=alpine_hut.
BETJENINGSGRAD=R (rastebu): amenity=shelter.
shelter_type=basic_hut.
BETJENINGSGRAD=D (dagstur): amenity=cafe.
hiking=yes.
building=yes.
BETJENINGSGRAD=G (gapahuk): amenity=shelter.
shelter_type=lean_to.

999 Ukjent bygningstype building=yes.

Changeset tags

Changesets shall be tagged with source=Kartverket.

Import process

This is a community import.

Only experienced mappers are encouraged to import data.

The N50 data sets contain huge amounts of data. Mass imports are discouraged. People are encouraged to import only small amounts of data at a time, and only after validating the data and correcting errors.

For the actual import process see Import/Catalogue/Topography import for Norway (in Norwegian)

Dedicated import accounts

The persons importing the data will use separate import accounts, preferably named username_import, where username is their original username. They will be personally responsible for the quality of their imports.

Data transformation

N50 data is available for download from Kartverket in SOSI format (divided by municipalities) or in geoJSON format (whole country): [6].

A description on how to convert data from SOSI is given on No:Kartverket_import#Metoder_for_import_av_data_til_OSM (in Norwegian only).

The n50osm python program converts N50 data to tagged OSM files.

Conflation and conflicts with existing data

As a general rule, existing data is kept. Data should only be imported if it does not already exist or if it is of better quality than existing data.

Conflicts with existing data should be sorted out before importing. If in doubt, surveying on the ground should be carried out or other sources, such as Bing imagery, consulted before existing data is replaced.

In cases where imported data is used to replace existing data, importers are encouraged to "replace geometry" if possible, thus retaining as much as posible of the edit history.

In many places in Norway (especially rural areas), conflicts with existing data are unlikely to become an issue because there either is no data at all, the particular element is missing in OSM, or because it is evident that the element in OSM is of much lower quality (e.g. a square lake).

Quality assurance

After conversion from SOSI to OSM XML files, there are likely to be many problems that need to be fixed before import, such as:

  • streams and rivers running uphill
  • streams and rivers running on top of the ways in waterway=riverbank polygons
  • coastline in the wrong direction
  • unconnected coastline
  • duplicate nodes
  • duplicate ways
  • possibly some polygons with invalid geometry
  • conflicts with existing data
  • landuse polygons, such as wood, that are split along vertical and horizontal lines

Data should be validated and errors corrected before import.

Schedule / time frame

No time frame is set. Because of the large amount of data, the complexity of the data and the nature of the import (community import, conflation with existing data), the import is likely to go on for years.

Links