Template:Mk:Map Features:highway

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

broom

This article or section may contain out-of-date informationДа го преведеме ова на македонски!: Please use the English template Template:Map Features:highway, read more on Template:Map Features:highway/doc. thanks --Reneman (talk) 23:43, 15 December 2015 (UTC)
If you know about the current state of affairs, please help keep everyone informed by updating this information.Да го преведеме ова на македонски! (Discussion)

Highway

Highway тагот најчесто се користи за означување на патишта. Најчесто тоа е и единствената ознака. Погледнете Highway tag usage и Road за упатства.

Key Вредност Елемент Коментар Приказ (osmarender) Фотографија
Патишта
highway motorway Mf way.png Motorway служи за означување на автопат.

По Законот за Јавни Патишта на РМ [1] - Автопат е пат специјално проектиран и изграден само за сообраќај на моторни возила, означен со пропишан сообраќаен знак, со физички раздвоени коловози по насоки, кој има по најмалку две ленти за сообраќај и по една лента за принудно застанување во двете насоки. Не треба да се вкрстува со други патишта или железнички пруги а пристапот до него од јавните патишта е преку посебно изградени приклучоци. Автопатот треба да биде заштитен за пристап од надвор.Ова е пат со ограничен пристап ( нема велосипеди, спори возила...). Еквивалентен е на американските Freeway, германските Autobahn, итн...

Rendering-highway motorway neutral.png 20190825 Autostrada A4 w Krakowie 0957 5675 DxO.jpg
highway motorway_link Mf way.png Приклучен пат (излез) кој води кон и од автопат од друг автопат или од пат со понизок ранг, со исти рестрикции како и автопатот . Rendering-highway motorway link.png
Dscf0242 600.jpg
highway trunk Mf way.png Експресен или брз пат кој не е автопат.

По Законот за Јавни Патишта на РМ [1] Експресен пат е пат специјално проектиран и изграден само за сообраќај на моторни возила, означен со пропишан сообраќаен знак, кој има по најмалку една ленти за секоја насока и една лента за застанување. Не треба да се вкрстува со други патишта или железнички пруги а пристапот до него од јавните патишта е преку посебно изградени приклучоци.Експресниот пат треб да биде заштитен за пристап од надвор.

Во Македонија пример за ваков пат е делницата од патот A2 помеѓу Гостивар и Тетово.

Rendering-highway trunk carto.png Dscf0444 600.jpg
highway trunk_link Mf way.png Приклучен пат (излез) кој води кон и од експресен пат или од пат со понизок ранг, со исти рестрикции како и експресниот пат. Rendering-highway trunk link.png Trunk link.jpg
highway primary Mf way.png Магистрален[1] пат кој поврзува поважни региони во државата и кој се надоврзува на соодветни патишта во соседните држави. Rendering-highway primary neutral.png Primary-photo.jpg
highway primary_link Mf way.png Приклучен пат (излез) кој води кон и од магистрален пат или пак од пат со понизок ранг. Rendering-highway primary link.png
highway secondary Mf way.png Регионален пат [1] кој поврзува подрачја на две или повеќе општини. Rendering-highway secondary neutral.png Meyenburg-L134.jpg
highway secondary_link Mf way.png Приклучен пат (излез) кој води кон и од регионален пат или пак од пат со понизок ранг.
highway tertiary Mf way.png Општински локалени патишта [1]. Rendering-highway tertiary neutral.png OHZ-K28-Bergedorfer Str.jpg
highway unclassified Mf way.png Некласифицирани патишта кои немаат административна класификација Ова е обично најнизок облик на мрежен пат. Некласифицирани патишта имаат пониска важност во патната мрежа од локалните патишта ( tertiary), не се патишта во населени места ( residential) или пак земјоделки патишта ( track). Некласифицирани патишта се сметаат како патишта кој се користат за сообраќај на моторни возила. Обично се тесни, неасфалтирани или пак имаат лош квалитет на подлогата и на нив се вози со многу мала брзина.


Забелешка: Ова не е ознака за пат за кој што треба дополнително да се утврди highway tag (погледај highway=road за патишта за кој треба дополнителнода се добие класификација).

Rendering-highway unclassified.png Highway unclassified-photo.jpg
highway road Mf way.png Патишта кои сеуште не се класифицирани. Ова е привремена ознака за патот се додека тој правилно не се истражи. Кога ќе се најде неговата вистинска класификација патот треба соодветно да се ажурира со класификацијата на која припаѓа. Road.png
highway residential Mf way.png Патишта односно улици кој се во или околу населени места. Rendering-highway residential.png Residential.jpg
highway living_street Mf way.png Улици каде пешаците имаат предност пред возилата, каде децата може да си играат на улица и имаат ниско ограничување на брзината. Обично тоа се улици со многу мал сообраќај и програмите за рутирање се трудат да ги заобиколат. Living street osm.png Spielstrasse.jpg
highway service Mf way.png Патишта за пристап до згради, сервисни станици, плажи, кампови, индустриски погони, деловни згради, индустриски зони, итн. Исто така се користат и за пристап до простори за паркирање или за изнесување на отпад.
Се користи заедно со service=*, на пр. service=parking_aisle како би ги означиле патиштата внатре во паркингот amenity=parking
Rendering-highway service.png Alley leading from the High Street to Green Lane Shopping Centre - geograph.org.uk - 942796.jpg
highway track way Патишта за земјоделcки цели (патишта од камен, макадам, калдрма или земја), патишта посипани со песок кои често пати поминуват низ шуми, итн..; обично се неасфалтирани патишта. За повеќе погледај Mk:Key:tracktype Rendering-highway track.png Frühlingslandschft Aaretal Schweiz.jpg
highway pedestrian wayarea Шеталишта - патишта прогласени за пешачки зони, плоштади и сл. Движењето на моторни возила на овие патишта е строго контролиран, обично за дотур на роба и е во строго определени термини и со посебен режим и дозвола. За означување на пешачки зони или плоштади додадете area=yes. Pedestrian with area osm.png Calle del Arenal (Madrid) 01.jpg
highway construction Mf way.png Патоте е во изградба/реконструкција и движењето по него не е можно. Highway construction 200805041655.png The T12 link road to Wilmore Road under construction - geograph.org.uk - 4452080.jpg
Патеки
highway path way Патека која нема некој посебни карактеристика и која ја користат и делат различни категории. Подобро е да се користи highway=footway за патеки кој претежно се користат за пешачење, highway=cycleway за они кои се користат за возење на велосипеди, и highway=track за оние по кои поминуваат земјоделси или слични возила. Path osm.png GuideFootPathCycleYes.jpg
highway cycleway Mf way.png Велосипедски патеки кои воглавно/исклучиво се користат за возење на велосипед. Ако на нив е забрането движење на пешаци додадете foot=no. Cycleway osm.png Cycleway-markings.jpg
highway footway Mf way.png Пешачки патеки кои воглавно/исклучиво се користат од пешаци. Тоа се тротоари, пешачки патеки во паркови, шуми, патеки за планинарење и сл. Ако на нив е дозволено движење на велосипед додадете ознака bicycle=yes. Оваа ознака не би требало да се користи за патеки на кои не им ја знаеме нивната примарна намена. Rendering-highway footway.png Dscf0487 600.jpg
highway steps Mf way.png Скали на пешачки патеки. Користете step_count=* како би го означиле бројот на скалила Rendering-highway steps.png Steps.jpg
Раскрсници
junction Other Values Mf way.png Погледнете Key:junction или Taginfo за дополнителни ознаки.
junction roundabout Mf way.png Mf area.png Кружен тек.

Оваа ознака подразбира oneway=yes, едносмерен пат дефиниран со след на точки кои одат во смер обратен од движењето на стрелката на часовникот, а патот претходно треба да биде означен со highway=*.

Mapping-Features-Roundabout-Simple.png 2008 03 12 - UMD - Roundabout viewed from Art Soc Bldg 4b.JPG
highway motorway_junction Mf node.png Означува излез/влез од автопат. ref=* Потребно е да се додаде бројот на излезот и/или името на излезот.
Dscf0242 600.jpg
railway level_crossing node Вкрстуванње и премин на пат преку железничка пруга, со или без рампа и светлосна сигнализација.
Rendering-railway-level crossing-mapnik.png
Level crossing - Chertsey - England - 270404.jpg
highway ford Mf node.png Mf way.png Патот се вкрстува со поток или река и возилата при премин мора да влезат во во вода! Map feature ford.jpg
highway stop Mf node.png Знак СТОП, обавезно застанување пред да се продожи во правецот на движење.
Zeichen 206 - Halt! Vorfahrt gewähren! StVO 1970.svg
STOP sign.jpg
highway traffic_signals Mf node.png Семафори за регулација на сообраќајот. Rendering-traffic singals.jpg Ampel.jpg
Површина на пат
surface paved Mf way.png Mf area.png highway патот е претежно обложен по неговата должина, односно е покриен со камени плочи, бетон, битумен или асфалт (Ова е груб опис на површината на пат со материјал кој повозможува квалитетно одовивање на сообраќајот).
surface asphalt Mf way.png Mf area.png Асфалт. Најголемиот дел од овие патишта се означени како surface=paved. Surface asphalt.jpg
surface cobblestone Mf way.png Mf area.png Површината на патот е покриена со калдрма, односно со заоблени или рамни коцки. Koppenberg cobbles.jpg ItalianStones.jpg
surface unpaved Mf way.png Mf area.png highway патот претежно не е покриен по неговата должина или пак е покриен со некоја мека подлога која може да биде од набиен камен, песок па се до земја. Ова е груб опис на пат кој има груба површина и обично по него движењето е забавено или отежнато.
surface compacted Mf way.png Mf area.png Макадамски пат.

Површината на патот е од мешавина на поголеми (чакал) или помали честички (песок) кои се набиени со ваљак така да површината останува релативно стабилна. Најдобра површина после асфалтот, бетонот или коцките. Мешавината на материјалот, компактноста и стабилноста помагаат да може да се има добра контрола и стабилност на возилото. Може да се означи и како surface=unpaved.

Surface gravel.jpg
surface ground Mf way.png Mf area.png Земјен пат.

Пат кој нема некоја посебна покривка, направен е намерно или пак останал како трага при често поминување на животни или луѓе. Може да се означи и како surface=unpaved.

Dscf1760-800.jpg

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Template for the Highway table in the Map Features page. Use the default English text or use the template arguments for your translations

Usage

All parameters are optional. By default, text is in English.

English writers shall write their comments in the template itself (avoiding double edition).

Other languages are translated in template arguments, not in the template itself.

Section header

|name=        (section header line)
|description= (displayed before and/or after the table; optional)

One key/value row

|highway:key=   |motorway:value=   |motorway:desc=   | motorway:render=   | motorway:photo=