Template:NL:Map Features:highway

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search


Wegen

De "highway"-key is de belangrijkste eigenschap van een weg. Soms is het zelfs de enige key op een weg. In de onderstaande tabel vindt u de meest gebruikelijke waardes van deze key. Op de volgende pagina vindt u op Nederland toegespitste voorbeelden zodat het gebruik wat vereenvoudigd wordt.

Let op: Het gebruik van deze key is niet zwart-wit. Er zijn genoeg uitzonderingen op de regels. Ga uit van uw gezonde verstand en bij twijfel kunt u altijd navraag doen op het Forum of via de Mailinglist (talk-nl@openstreetmap.org).

Sleutel Waarde Element Omschrijving Resultaat Foto

Wegen

These are the principal tags for the road network. They range from the most to least important.

highway motorway way Autosnelweg

Een weg aangeduid met Nederlands verkeersbord G1.svg, met scheiding tussen de rijrichtingen, zonder gelijkvloerse kruisingen, gewoonlijk met in elke rijrichting 2 of meer rijstroken en een vluchtstrook.
Gebruik ook:
oneway=yes,
maxspeed=...,
lanes=..,
ref=A.. en
int_ref=E...
Zie ook: Advanced Lanes aanduidingen

Rendering-highway motorway neutral.png
Autosnelweg
highway trunk way Autoweg

Een weg aangeduid met een Nederlands verkeersbord G3.svg, gewoonlijk met gescheiden rijbanen zonder vluchtstrook,
(Op de mailing-lijst [OSM-talk-nl] wordt betwijfeld of "trunk" zinvol is voor Nederland.)

Rendering-highway trunk L3005 MF.png
Dscf0444 600.jpg
highway primary way Provinciale wegen

Belangrijke regionale wegen (geen autowegen). In Nederland: N-wegen met nummers t/m 399. Daarnaast de N-wegen met nummers groter dan 400 voor zover hun functie belangrijk genoeg is om gelijk gesteld te worden. Soms ook voor belangrijke wegen die een grote stad doorkruisen met een S... -nummer, dan ook ref=S... toevoegen.

Rendering-highway primary neutral.png
Primary-photo.jpg
highway secondary way Secundaire wegen

Wegen die steden, grotere dorpen of het omliggende wegennet van een hogere orde met elkaar verbinden. Binnen een stad ook gebruikt om wijken (geen buurten) met de belangrijkste verkeersaders te verbinden. Verder ook alle (Nederlandse) N-wegen met nummers groter dan 400, tenzij hun functie zo belangrijk is dat deze reeds als primary geclassificeerd zijn.

Rendering-highway secondary neutral.png
Meyenburg-L134.jpg
highway tertiary way Tertiare wegen

Grotere, nog niet hoger geclassificeerde wegen buiten de bebouwde kom en doorvoerwegen (definitie?) binnen de bebouwde kom. Vaak ook te herkennen als een 50-km-weg door een 30-km-woongebied welke beter geschikt voor verkeer dan de meeste highway=residential wegen.

Rendering-highway tertiary neutral.png
OHZ-K28-Bergedorfer Str.jpg
highway unclassified way Ongeclassificeerd

De niet-geclassificeerde wegen vormen de laagste classificatie van het onderling verbonden netwerk van wegen. Hieronder vallen veel straten en wegen in het buitengebied. Wegen zijn voorzien van asfalt of straatstenen. Onverharde wegen: zie highway=track of highway=path.

Rendering-highway unclassified.png
Highway unclassified-photo.jpg
highway residential way Straat

Wegen in en direct rond woonwijken waarvan verwacht mag worden dat deze alleen gebruik worden door de bewoners uit de buurt.

Rendering-highway residential.png
Residential.jpg

Verbindingswegen

highway motorway_link way Invoegstroken en Afritten van autosnelwegen

De opritten en afritten die autosnelwegen onderling en met andere typen wegen verbinden. Normaal gesproken gelden hiervoor dezelfde restricties als voor de autosnelweg. Ook van toepassing op aansluitingen van verzorgingsplaatsen op autosnelwegen voor de weggedeeltes waar de autosnelwegregels nog gelden. Gebruik bij knooppunten destination:ref=A.. van de bestemmingssnelweg en bij afritten junction:ref=afritnummer en destination=plaats volgens aanduiding.
Zie ook: Advanced Lanes aanduidingen

Rendering-highway motorway link.png
Dscf0242 600.jpg
highway trunk_link way Afritten autowegen

De op- en afritten naar een autoweg.

Rendering-highway trunk link.png
Trunk link.jpg
highway primary_link way Afritten provinciale wegen

De op- en afritten naar een provinciale weg (primary road).

Rendering-highway primary link.png
B20 (Ausfahrt Fridolfing-Kaltenbrunn) - geo-en.hlipp.de - 11914.jpg
highway secondary_link way Afslagen Secundaire wegen

Een afslag die een secondary highway verbindt met een andere secondary highway of met een weg van een lagere classificatie.
(NB: wordt niet ondersteund door veel applicaties.)

Rendering-highway secondary link.png
highway tertiary_link way Afslagen Tertiare wegen

Een afslag die een tertiary highway verbindt met een andere tertiary highway of met een weg van een lagere classificatie.
(NB: wordt niet ondersteund door veel applicaties.)

Rendering-highway tertiary link.png

Bijzondere wegen

highway living_street way Woonerf

Straat met speciaal verkeersbord waar alleen stapvoets gereden mag worden. Nederlands verkeersbord G5.svg

Living street osm.png
beginning of a living street with a paving stones surface and some trees and cars parking at the sides
highway service way area Toegangswegen

Wegen naar parkeerplaatsen, tankstations, gebouwen, etc. Voor verzorgingsplaatsen langs autosnelwegen, zie ook highway=motorway_link. Voor het gebied zie highway=services. Rijbanen op een parkeerplaats tussen de parkeerplaatsen. Weg van de openbare weg naar een huis of kantoorgebouw. Veelal zijn deze wegen privéterrein.

Rendering-highway service.png
Alley.jpg
highway pedestrian way area Voetgangersgebied

Vaak in binnensteden bij winkelgebieden. Dus niet voor aparte voetpaden. Buiten openingstijden kan ook bevoorradingsverkeer hier gebruik van maken. Voor pleinen kan men area=yes gebruiken.

Pedestrian with area osm.png
Overzicht van de winkelstraat - Rotterdam - 20422494 - RCE.jpg
highway track way Veldwegen en boswegen

Onverharde wegen in landelijk of bosgebied. Gebruik ook waar mogelijk tracktype=*.

Rendering-highway track.png
Frühlingslandschft Aaretal Schweiz.jpg
highway bus_guideway way Geleide bus

Een speciale baan waarin de bus wordt geleid door de baan (echter geen spoorweg), en de baan niet kan worden gebruikt door ander verkeer.
Let op: Dit is geen gewone busbaan zoals veel in Nederland. Gebruik hiervoor highway=service, access=no en bus=yes. Wanneer ook taxi's van de busbaan gebruik mogen maken gebruik dan highway=service, access=no en psv=yes.

Rendering-highway-bus guideway-mapnik.png
Mercedes-Benz O 305 on guided busway in Adelaide.jpg
highway escape way For runaway truck ramps, runaway truck lanes, emergency escape ramps, or truck arrester beds. It enables vehicles with braking failure to safely stop.
A7-Notbremsweg.jpg
highway raceway way Racecircuit

Een (afgesloten) weggedeelte voor auto- of motorraces.

Rendering-highway-raceway-mapnik.png
Raceway.jpg
highway road way Classificatie onbekend

Deze is bedoeld als tijdelijke tag om een weg te markeren tot deze juist is onderzocht. Wanneer de weg juist is geclassificeerd kan de waarde worden gewijzigd.

Rendering-highway-road-mapnik.png
Road.png

Paden

highway footway way Voetpad.

Belangrijk is dat het pad met borden als ((niet)verplicht)voetpad wordt aangegeven. Nederlands verkeersbord G7.svg
Zonder borden wordt de weg als gewone weg/pad geclassificeerd waar voetgangers worden toegelaten.
Indien ook fietsers worden toegestaan, kan dat worden aangeven met: bicycle=yes.

Rendering-highway footway.png
Dscf0487 600.jpg
highway bridleway way Ruiterpad.

Nederlands verkeersbord G9.svg

Rendering-highway bridleway.png
Bridleway-reitweg-de.jpg
highway steps way Trap

Trap in een voet- of fietspad.

Rendering-highway steps.png
Steps.jpg
highway corridor way For a hallway inside of a building.
HK TST Star House mall corridor interior shop signs Sept-2012.JPG
highway path way (Bos)Pad.

Onverharde paden door het veld of bos waar geen sporen zichtbaar zijn van gemotoriseerd verkeer, anders zie highway=track. Voor fotovoorbeelden zie Tag:highway=path/Examples.
In geval van spoorvorming highway=track gebruikt.

Path osm.png
GuideFootPathCycleYes.jpg

Trottoirs (als onderdeel van een weg)

sidewalk both / left / right / no way Trottoir

Specificeert dat de weg trottoirs aan beide zijden heeft, aan één zijde of helemaal geen trottoirs.

Sidewalk and zebra-crossing.jpg

(Losliggende) Fietspaden

highway cycleway way Fietspad.

Een apart vrijliggende weg speciaal voor fietsers. Belangrijk is dat het pad met borden als resp. verplicht fietspad, bromfiets/fietspad of niet verplicht fietspad wordt aangegeven:
Verplicht fietspad (verkeersbord G11). Nederlands verkeersbord G11.svg
Gebruik hiervoor highway=cycleway. Standaardwaarden zijn hierbij bicycle=designated, foot=designated, mofa=designated en moped=no en hoeven niet expliciet te worden getagd. Evt. kan een trottoir voor voetgangers worden aangegegeven met sidewalk=both/left/right/none

Verplicht bromfiets/fietspad (verkeersbord G12a)Nederlands verkeersbord G12a.svg
Gebruik hiervoor highway=cycleway met moped=designated

Onverplicht fietspad (verkeersbord G13)Nederlands verkeersbord G13.svg
Gebruik highway=cycleway met mofa=no

Verder is het belangrijk dat het fietspad zelfstandig is en niet onlosmakelijk verbonden is met de (auto)hoofdrijbaan. In dat laatste geval is het een fietsstrook, gebruik hiervoor cycleway=lane in combinatie met de hoofdrijbaan, bijv. een highway=primary. Zie verder de fietsgerelateerde kenmerken

Fietsstraat.
Een fietsstraat is een straat die ingericht is als fietsroute, maar waarop tevens auto's zijn toegestaan. Gebruik hiervoor highway=* (meestal residential) met bicycle=designated en cyclestreet=yes. Zonder borden wordt de weg als gewone weg geclassificeerd waar fietsers worden toegelaten.

Cycleway osm.png
Separated cycleway with traffic sign

Fietsstroken (als onderdeel van een weg)

cycleway lane way Fietsstrook

Een fietspad onderdeel van de hoofdweg, hooguit gescheiden door een stippellijn of een doorgetrokken streep maar dat verder onderdeel uitmaakt van de hoofdrijbaan. De fietsstrook is herkenbaar aan de fietssymbolen. Vaak is het asfalt van een fietsstrook rood. De rode kleur heeft geen wettelijke betekenis. Wanneer de strook alleen rood is, zonder fietssymbool, dan wordt de strook (in Nederland en in België) officieel fietssuggestiestrook genoemd, en kunnen andere voertuigen er ook gebruik van maken. In dat geval wordt de strook getagd met cycleway=shared_lane (zie onder fietssuggestiestrook)

Cycle trackinroad.jpg
cycleway opposite way Fietsverkeer mogelijk in twee richtingen

Bedoeld voor een straat met éénrichtingsverkeer voor auto's, maar verkeer in twee richtingen voor (brom)fietsen. Gebruik in plaats van cycleway=opposite bij voorkeur oneway:bicycle=no, oneway:mofa=no en (indien ook voor bromfietsen) oneway:moped=no.

Onderbord:
Fietsers van twee richtingen
cycleway opposite_lane way Tegengestelde fietsbaan

Op wegen met oneway=yes hebben fietsers een cycleway=lane in tegengestelde richting.

Fr-C24a ex3-Conditions particulieres par voie-velo.gif
cycleway track way Vrijliggend fietspad

Een fietspad dat duidelijk gescheiden langs een weg loopt en dezelfde naam draagt dient bij voorkeur als aparte weg, highway=cycleway te worden ingetekend. Mocht de afscheiding slechts bestaan uit een verharde afscheiding zijn zoals een betonnen rand of een kleine vluchtheuvel, kan deze strook getagd worden met cycleway=track.

Cycle nexttoroad.jpg
cycleway opposite_track way Tegengestelde fietsbaan

Op wegen met oneway=yes hebben fietsers een cycleway=track in tegengestelde richting.

549c Spitzenkiel140923.jpg
cycleway share_busway way Gedeelde bus-fiets baan

Op de busbaan is het ook toegestaan om te fietsen.

Busandbike.jpg
cycleway opposite_share_busway way Used on ways with oneway=yes that have a bus lane that cyclists are also permitted to use, and which go in the opposite direction to normal traffic flow (a "contraflow" bus lane). Used together with oneway:bicycle=no.
2010-01-02 15.19.16.jpg
cycleway shared_lane way Fietssuggestiestrook

Fietsstrook zonder fietssymbool.

Sharrows Toronto 2011.jpg
busway lane way Bus lane on both sides of the road.
2010-01-02 15.19.16.jpg

Toekomstige wegen

highway proposed way Geplande weg.

Gebruik deze samen met proposed=* Als waarde kun je alle wegtypes benoemen. Je geeft er mee aan welk soort weg na uitvoering gaat ontstaan. Gebruik altijd met highway=proposed.

highway construction way Weg in aanleg

Zie ook construction=* om het type weg aan te geven. Type van een weg in aanbouw De waarden zijn dezelfde als voor highway=* gebruikt worden. Gebruiken in combinatie met highway=construction.

Highway construction 200805041655.png
different colours
12Jan05 04.jpg

Attributen

abutters commercial/ industrial/ mixed/ residential/ retail etc. way

Bekijk abutters=* voor meer details.

Dscf1376-600.jpg
bicycle_road yes way Fietsstraat

Een fietsstraat is een straat die is ontworpen voor fietsers. Als woonstraten de status van fietsstraat krijgen, wordt normaal gesproken, door speciale tekens, motorverkeer toegestaan met beperkte snelheid. Vaak alleen voor aanwonenden.

456Humboldtstr.jpg
driving_side left/ right node relation Wegzijde

Definieert welke zijde van de weg voertuigen wettelijk moeten gebruiken. (mag alleen op wegen worden gebruikt indien het een uitzondering op de regel is)

Drive on left in australia.jpg
embedded_rails yes / <type of railway> way A highway on which non-railway traffic is also allowed has railway tracks embedded in it but the rails are mapped as separate ways.
Ruusulankatu tram rails (at lat 60.18206, lon 24.92450) heading NW.jpg
ford yes node way Doorwaadbare plaats

Plek waar een weg een water kruist en voertuigen door het water moeten rijden om de overkant te bereiken.

Map feature ford.jpg
ice_road yes way IJsweg

Weg over een bevroren wateroppervlak.

Pechora crossing.jpg
incline Number %/°/up/down node way (Steile) Helling

Een helling in een weg. U kunt traag rijdende vrachtwagens tegenkomen.

Incline17.jpg
junction roundabout way closed way Rotonde.

Geef ook het type weg aan met highway=*. Automatisch is ook oneway=yes van toepassing.

Mapping-Features-Roundabout-Simple.png
Roundabout.jpg
lanes number way Rijbanen

Het aantal rijbanen dat door gewoon verkeer gebruikt kan worden. Hieronder worden ook bus-, taxi- en andere banen voor specifieke voertuigen gerekend.

NLEx 6 Lanes.jpg
lit yes/no nodewayarea Straatlamp, Lantaarnpaal, Straatverlichting
Berlin speer-leuchte.jpg
motorroad yes/no way node Autoweg

Een weg die door een speciaal bord word gekenmerkt. Veelal ligt de maximumsnelheid hoger dan op een provinciale weg en lager dan op een Autosnelweg.

120px-Zeichen 331.svg.png
mountain_pass yes node Bergpas
Mountain pass.jpg
mtb:scale 0-6 way Classificatie MTB trails

Indeling om de moeilijkheidsgraad van een Mountainbike trail aan te geven

Difficulty gauge for the grants process.png
mtb:scale:uphill 0-5 way Heuvel op

Een classificatieschema voor MTB-trails om heuvel op te gaan als er een significante stijging is.

Difficulty gauge for the grants process.png
mtb:scale:imba 0-4 way Fietsparken

Het IMBA Trail Difficulty Rating System zal worden gebruikt voor fietsparken. Het is aangepast voor MTB-trails met kunstmatige obstakels.

mtb:description Text way

is van toepassing op highway=path en highway=track. Een sleutel om variabele informatie op een weg in te voeren, gerelateerd aan mountainbiken, in menselijke woorden.

overtaking yes/ no/ caution/ both/ forward/ backward way Inhaalverbod

Gedeelte van de weg waar het wettelijk verboden is om in te halen. In Nederland over het algemeen aangeduid met een bord en/of een doorgetrokken streep op het wegdek.

Overtakinglines.jpg
parking:condition free/ ticket/ disc/ residents/ customers/ private way Voorwaarden parkeren

Specificeert de voorwaarden om te parkeren (termen). Bekijk parking=* voor meer details.

parking:lane parallel/ diagonal/ perpendicular/ marked/ no_parking/ no_stopping/ fire_lane. way Parkeerplaats

Specificeert de parkeerplaats. Bekijk parking=* voor meer details.

Parkingonstreetlanes2nowide.png
passing_places yes way Gebruik op wegen waar regelmatig passeerstroken zijn aangebracht.
Single-track.jpg
sac_scale hiking / mountain_hiking / demanding_mountain_hiking / alpine_hiking / demanding_alpine_hiking / difficult_alpine_hiking way Classificatie Hiking trail

Indeling om de moeilijkheidsgraad van een Wandel- of Hikingpad aan te geven

Mountain hiking.jpg
service alley / driveway / parking_aisle etc. way Brandgang

Een weg die achter huizen of kantoren loopt met als doel toegang te geven tot een gebouw of als vluchtweg dienst te doen.

Seattle - alley north from S Jackson between Western & 1st - A.jpg
smoothness excellent / good / intermediate / bad / very_bad / horrible / very_horrible / impassable way See Key:smoothness for more details.
Jena Track roots.jpg
surface paved / unpaved / asphalt / concrete / paving_stones / sett / cobblestone / metal / wood / compacted / fine_gravel / gravel / pebblestone / plastic / grass_paver / grass / dirt / earth / mud / sand / ground way Bestrating, (Bodem)bedekking

Met deze tag kan aangegeven worden uit welk materiaal wegen, bruggen en dergelijke gemaakt zijn.

Zie NL:Key:surface voor meer details.

Transportation in Tanzania Traffic problems.JPG
tactile_paving yes / no node way area Ribbelpaden

Speciale paden op de stoep waardoor blinden hun weg kunnen vinden. Met de voet (ribbels) en met de blindenmanstok (materiaal) zijn deze stoeptegels een gids door het verkeer.

Not to be rendered on standard maps.
Tactile paving.jpg
tracktype grade1/ grade2/ grade3/ grade4/ grade5 way Classificatie Bestrating
Mapnik-tracktype-grade1.png
Surface grade1.jpg
traffic_calming yes / bump / hump / cushion / table etc. node way Snelheidsbeperkende maatregelen

Deze wordt gebruikt om aan te geven dat er beperkende maatregelen op een weg zijn aangebracht. Bij verdere definiëring geef je een meer specifiekere waarde aan.
Verkeersribbel (bump) Een ribbel in het wegdek, meestal niet breder dan 20 cm en bedoeld om de snelheid sterk terug te brengen tot stapvoets.
Asverschuiving (chicane). Op de rijbaan geplaatste objecten zoals hekken of bloembakken om kunstmatige links-rechts bochten in de weg te creëren. Het doel is om de snelheid te verlagen.
Rijbaankussen (cushion) Brede drempels die niet de hele weg overspannen. Normale voertuigen rijden er met minimaal een kant overheen waardoor hun snelheid wordt getemperd. Breed-assige voertuigen van hulpdiensten hebben geen hinder van deze drempels en kunnen ongehinderd doorrijden.
Verkeersdrempel (hump)
Verkeerswasbord (Rumble_Strip) Verschillende kort achter elkaar liggende ribbels dwars op de weg. Hogere snelheid veroorzaakt een steeds harder ratelend geluid in de auto.
Verkeerstableau (table) Een verhoogd weggedeelte waar een auto volledig op rijdt en vervolgens weer vanaf rijdt. Verkeerstableaus vormen vaak een verhoogd kruispunt.
Wegvernauwing (Choker) Een dubbele rijbaan wordt tijdelijk teruggebracht naar enkelbaans.

Traffic calming example.jpg
trail_visibility excellent / good / intermediate / bad / horrible / no way Zichtbaarheid van de weg
Trail visibility good.jpg
turn left / slight_left / through / right / slight_right / merge_to_left / merge_to_right / reverse way The key turn can be used to specify the direction in which a way or a lane will lead.
Zeichen 297 - Richtungspfeile, StVO 1970.svg
winter_road yes way Winterweg

Weg (op land) die alleen gedurende de winter (vrieskou) gebruikt kan worden. Er mag niet vanuit gegaan worden dat deze ook in de zomer bruikbaar is.

Anuisk bilibino sever66.jpg

Overige eigenschappen

highway bus_stop node Bushalte
Bus stop.12.svg
Bus prumyslova.jpg
highway crossing node Voetgangers oversteekplaats.

Plek waar voetgangers kunnen oversteken, vaak door middel van een zebrapad.

Zebra-crossing sm.jpg
highway elevator node way An elevator or lift, used to travel vertically, providing passenger and freight access between pathways at different floor levels.
Elevator-12.svg
240 Sparks Elevators.jpg
highway emergency_access_point node Reddingspunt. Bord in bossen en velden waarvan het bordnummer kan gebruikt worden voor het doorgeven van de positie bij noodgevallen. Gebruik samen met ref=Bordcode.
Anfahrpunkt HP 108.jpg
highway give_way node Voorrangskruising

Verleen voorrang aan de bestuurders op de kruisende weg .

Nederen voorrangsweg.png
emergency phone node Praatpaal

Communicatiepaal met een gratis en rechtstreekse verbinding met de snelweghulpdiensten. Origineel aangelegd om bij autopech de ANWB te kunnen oproepen. Tegenwoordig zijn alle nooddiensten bereikbaar. Gebruik ref=nummer om de paal te identificeren.

Borne SOS.jpg
highway milestone node Highway location marker
3marcoquilometriconovo.png
highway mini_roundabout node Minirotonde

Kleine rotonde wat vaak niet meer is dan een bultje of een stip op een kruising.

Mapping-Features-Mini-Roundabout.png
Mini-roundabout.jpg
highway motorway_junction node Afslag op autosnelweg.

Met ref=* kunt u het afslagnummer aangeven.

Mapnik-Motorway-Junction.png
Dscf0242 600.jpg
highway passing_place node Passeerstrook

Plaats waar voertuigen elkaar kunnen passeren omdat de weg daarvoor eigenlijk te smal is.

Ausweichstelle.jpg
highway platform node way area Perron
Rendering-highway railway platform line.png
Bayview trstwy.jpg
highway rest_area node area Verzorgingsplaats

Parkeerplaats langs auto(snel) wegen waar chauffeurs tijdelijk de snelweg kunnen verlaten om noodzakelijke rust te nemen.

Rendering-highway-services-mapnik.jpg
Wentworth terrain.jpg
highway speed_camera node Flitspaal.

Vaste justitiële snelheidsmeetpunten op vaste punten langs of boven de weg.
Voor uitgebreide Tagging en Trajectcontrole zie deze pagina.

Speed camera.jpg
highway street_lamp node Straatverlichting

Voor een hele weg kan ook lit=* gebruikt worden.

Litpath.jpg
highway services node area (Snel)wegdiensten

Een gebied voor diverse diensten langs (voornamelijk) snelwegen waaronder tankstations, winkeltjes en restaurants.
LET OP: Niet gebruiken voor de toegangsweg naar een tankstation, zie daarvoor highway=service.

Mapping Features Motorway service area.jpg
De lucht.jpg
highway stop node Stopbord.

Stop eerst en verleen voorrang aan de bestuurders op de kruisende weg.

STOP sign.jpg
highway traffic_mirror node Mirror that reflects the traffic on one road when direct view is blocked.
Verkehrsspiegel.JPG
highway traffic_signals node Verkeerslicht
Rendering-traffic singals.jpg
Ampel.jpg
highway trailhead node Designated place to start on a trail or route
Ancient Lakes Trailhead - panoramio.jpg
highway turning_circle node Keerplein

Verkeer kan hier keren (meestal aan het eind van een doodlopende weg.)

Mapping-Features-Turning-Circle.png
Turning circle.jpg
highway turning_loop node A widened area of a highway with a non-traversable island for turning around, often circular and at the end of a road.
Turning circle - geograph.org.uk - 991834.jpg
highway toll_gantry node A toll gantry is a gantry suspended over a way, usually a motorway, as part of a system of electronic toll collection. For a toll booth with any kind of barrier or booth see: barrier=toll_booth
ZA toll gantry.png
highway User Defined node way All commonly used values according to Taginfo

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

De Nederlandse vertaling kan hier bewerkt worden.